ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

ދެ ފުލުހަކަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައި މާރާމާރީ ހިންގި ބަޔަކު ހައްޔަރަށް

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ، ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިން/ ފޮޓޯ: ދެން

ކުލަ ހެދުމުގައި ތިބި ދެ ފުލުހަކަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

Ads by MWSC

މިޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ފުލުުހުން ބުނީ، އެކަމެއް ހިނގާފައިވަނީ ރޭ 10:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ ދިވެހި ތިން ފިރިހެނުންނެވެ.

އެއީ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ މީހަކާއި 39 އަހަރުގެ ދެ މީހުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ތިން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި އަަމަލުކުރި ގޮތާއި މެދު ޝަކުވާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!