އެޑްވަޓޯރިއަލް

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރަން އުރީދޫއިން 20ރ އަށް ދުވާލަކަށް 20ޖީބީ

ފާރިހާ ޢަދުނާން ، ދެން އޮންލައިން

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ޓިކްޓޮކަށް ހާއްސަކޮށް، "ޓައިމް ޓު ޓިކްޓޮކް" ގެ ނަމުގައި ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މި ޑޭޓާ ޕެކްތަކަކީ އެންމެ 10 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 400 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސް ހިމެނޭ ޕެކްތަކެކެވެ.

އުރީދޫއިން ތައާރަފްކުރި ޓިކްޓޮކް ޕެކްތައް:

▪︎ އަގު 10 ރުފިޔާ، 2 ޖީބީ ޑޭޓާ އެލަވަންސް، ބޭނުންކުރެވެނީ 1 ގަޑިއިރަށް

▪︎ އަގު 20 ރުފިޔާ، 20 ޖީބީ ޑޭޓާ އެލަވަންސް، ބޭނުންކުރެވެނީ 24 ގަޑިއިރަށް

▪︎ އަގު 100 ރުފިޔާ، 50 ޖީބީ ޑޭޓާ އެލަވަންސް، ބޭނުންކުރެވެނީ 7 ދުވަހަށް

▪︎ އަގު 250 ރުފިޔާ، 200 ޖީބީ ޑޭޓާ އެލަވަންސް، ބޭނުންކުރެވެނީ 15 ދުވަހަށް

▪︎ އަގު 400 ރުފިޔާ، 100 ޖީބީ ޑޭޓާ އެލަވަންސް، ބޭނުންކުރެވެނީ 30 ދުވަހަށް

ޓިކްޓޮކްއަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މަގްބޫލް އެޕްލިކޭޝަންއެކެވެ. އެހެންކަމުން، މި ޑޭޓާ ޕެކްތަކަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު، މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ޓިކްޓޮކް ހެޔޮ އަގުގައި ބަލާލަން މަގުފަހިކޮށްދޭ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެކެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ، އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ޑޭޓާ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޑޭޓާ ޕެކްއެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް http://ore.do/app ޒިޔާރަތް ކޮށްލައްވާށެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!