ލައިފްސްޓައިލް

އެކުވެރިޔާއެވެ. މިލިޔުން ކިޔާލައްޗެވެ.

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

އެކުވެރި ކަމަކީ ގަދަފަދަ ބާރެކެވެ. އެގުޅުން ދަމަހައްޓަން އެކަކު އަނެކަކު ހިންމަތާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ މާތް ގުޅުމެކެވެ. އަދި ކުރެވޭ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ނުކެނޑުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުމަށް ހީނަރުކަމެއް ގެނެސްދީ އެ ގުޅުމަށް އެހާމެ ފަސޭހައިން ބުރޫ އަރާ އެއްޗެކެވެ.

ކުރެވުނު ކުށަށް މަޢާފު ކޮށްފީމޭ ބުނި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ތިބާގެ އުޅުމާއި މިޒާޖަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. އެފަދަ ކުދި ކުދި ބަދަލުތައް ވެސް އަހަރެންނަށް ފާހަގަވެއެވެ. އެ ފާހަގަވާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު ކުށާއިމެދު އަހަރެން ދެރަވެ ލަދުވެތިވާ ފަހަރެކެވެ. އަދި އެ ކުދި ބަދަލުތައް ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުން ފެންނަން ފެށުމުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ކެތް ކުރަން ވަރަށް ދަތިވެއެވެ.

އާނއެކެވެ. ވީ ކަމެއް ނުވާ ކަމަކަށް ނުހެދޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު ކުށާއި މެދު އަހަރެން އަބަދުވެސް ދެރަވެ ލަދުވެތިވަމެވެ. ކުރެވުނު ކުށަކީ ނުވާ ކަމަކަށް ހެދުމަށް އަހަރެންނަށް ކުރެވެން އޮތްހާ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތުގައި ވާނޭ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

މީހުން ބުނެ އުޅެއެވެ. “ޓައިމް ހީލްސް އެވްރީތިންގް”އެވެ. ވަގުތާއި އެކު ކަންކަން ވެސް ރަނގަޅުވެޔޯލައެވެ. ވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެންނަށް ޖެހުނު ގޮށް، ނިއުޅަން ނަގާ ވަގުތަށްވުރެން އަހަރެންނަށް ތިބާ މާ މުހިންމެވެ. މި އެކުވެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ހިތަށް އަރާ ކަންކަމުން، ހިތް ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެހެންވެސް ހީވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަހަރެންގެ މި އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި، އުއްމީދީ ހުޅުކޮޅުގެ މަޑު އަލި އަހަރެންނަށް ފެންނަ ކަމީ އަހަރެން ތިބާގެ ކުރިމައްޗަށް އަރަން ކެރުނު ސަބަބެވެ. ތިބާ އާއި އެކު ކުރީގައި އޮތް ގުޅުން އަނބުރާ ގެނެވޭތޯ އަހަރެން ކެނޑިނޭޅި މިކުރާ މަސައްކަތުގެ ސިއްރެވެ. އެއީ ތިބާ އަހަރެންނަށް ދަސްކޮށްދިން ރީތި ސިފައެކެވެ. “ގިވްއަޕް” ނުކުރުމަށް ތިބާ މަށަށް ކެނޑިނޭޅި ދިން ނަސޭޙަތެވެ.

ތިބާ އާއި ދިމާވުމަށް އަހަރެން ތިބާއާއި ކުރިމަތިލަނީ ވަރަށް ކެރި ހުރެގެންނެވެ. ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އެހެނަސް، ތިބާ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަހަރެންނަށް، އަހަރެންގެ އެ ކުރެވުނު ކުށާއި ދޭތެރޭ ވިސްނެއެވެ. އަހަރެން ހަދާނެ ގޮތް ހުސް ވަނީ އެވަގުތުއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ އާއި އަހަރެންނާ ދެމެދު މިހާރު އޮތް ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މި ނާޒުކު ގުޅުން ގެއްލިގެން ދާން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ބޭނުންނުވާތީ، ވެއްޓުމުން އަނެއްކާވެސް ތެދުވެ ހިނގައިގަންނަން ފަށަނީ އެވެ. އެއީ ކިތަންމެ ތަދުވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މެއެވެ.

ތިބާ އަހަރެންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން އައި މިޒާޖަށް އަންނަން ފެށި ބަދަލާއި، ތިބާ އަހަރެންނަށް ފޮނުވާ މެސެޖުތަކުގެ މިޒާޖަށް އައިސްފައި ހުރި ބަދަލުތައް ފެނުމުން ބައެއް ފަހަރު ހިތްދަތިވެގެން ގޮސް ރޮވޭފަހަރު ވެސް އާދެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހޭލުމަށް ފަހު ސިކުނޑީގައި ހަރުލާފައިވާ ކަމަކީވެސް ހަމަ މިކަމެވެ. ރަނގަޅު ގާތް އަދި ވަފާތެރި މިތުރެއް ތިމާގެ ޙަޔާތުން ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ހާދަހާ ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ތިބާ އަހަރެންނާ ދުރުވެދާނޭ ހިތަށް އަރާ މީހާ އެއްކޮށް ހާސްވާ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ.

މި ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރަން ހުރި ހަމައެކަނި މީހާއަކީ ވެސް ތިއީއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ އަހަރެން ދެކެ ފޫހިވެދާނެތީ، ނޫނީ ތިބާ ދެރަވެދާނެތީ އަހަރެން މިވާހަކަތައް ތިބާއާއި ހިއްސާ ކުރަން ޖެހިލުންވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާތް الله ޙަޟްރަތުން އަހަރެން އަބަދުވެސް ދުޢާ ކުރަނީ ތިޔަ އެކުވެރިޔާ އަހަރެންނާ ދުރުނުވުމަށެވެ. ނޫނީ އަހަރެން މުޅިން ހަލާކު ވެދާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!