ޚަބަރު

ސީޝެލްސްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އަފީފްގެ ދަރިކަލުން، މަޖިލިސް ރައީސް އަކަށް ދަރިކަނބަލުންގެ ފިރިކަލުން

1959 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ދައުލަތެއް އުފެއްދި ވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ އަފީފް ގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު އަފީފް، ސީޝެލްސް ގެ ނައިބު ރައީސް އަކަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސީޝެލްސްގެ އިންތިހާބު އިދިކޮޅު ފަރާތުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު، މިހާރު ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓަކަށް ހުންނެވީ އަފީފްގެ އެހެން ދަރިކަލެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަފީފެވެ.

ނައިބު ރައީސް އަކަށް ހޮވިވަޑަައިގެންފައިވާ އަހުމަދު އަފީފަކީ ކުރިން އެޤައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސެވެ.

ސީޝެލްސްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އަފީފްގެ ދަރިކަލުން ހޮވި ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އެޤައުމުގެ މަޖިލިސް ރައީސަކަށް ހޮވި ވަޑައިގެންފައިވަނީ އަފީފްގެ ދަރިކަނބަލުން ސާރާ އަފީފްގެ ފިރިކަލުން އިމްރާން އެވެ.

ސާރާ އަފީފް އަކީ އަހުމަދު އަފީފްގެ ކޮއްކޯފުޅެވެ.

ސީޝެލްސްގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދިޔައީ އޮކްޓޯބަރު 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!