ޚަބަރު

މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަނެއްކާ ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައުފާ ރަޝީދު

ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ، ޝުކޫރު ސަސްޕެންޑްކުރިއިރު މިއީ އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކި ކުރުމަށް އޮތީ މަޖިލީހަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޝުކޫރުއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ ގއ. ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހިނގި ދުވަހު، އެ ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ގޮތުގައި ހުރެ، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ގާނޫނީ ވަކީލާ ވިލިނގިލީ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ޝުކޫރު ބައްދަލުވެ ވަކީލު ދިން ސިޓީއުރަކާ ހަވާލުވެފައިވާ މައްސަލައާއި 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ގއ. ވިލިނގިލީ ގެއެއްގައި އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުންތަކަކާއެކު ޝުކޫރު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަކި ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށް ވާހަކަދައްކައި ވޯޓް ހޯދުމަށް ޝުކޫރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައާއި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި ބައެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ކުރިން، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުން އެމީހުންގެ ބަންދާމެދު ނިންމާނެ ގޮތް ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށް، އަދި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އަދުލުވެރިކަމުގެ ހަމަތަކުން ބޭރުން ޝުކޫރު އަމަލުކޮށްފައިވާ މައްސަލަައިގެ އިތުރުން  2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ގއ. ވިލިނގިލީ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ޝުކޫރު ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކައި ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ހޯދައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

ޖޭއެސްސީއިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމުގެ އަސާސް މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތަށާއި އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހެއްކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޝުކޫރު އިއްޔެއިން ފެށިގެން 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތުން ދުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!