މުނިފޫހިފިލުވުން

ފޮޓޯއިން ތިފެންނަަނީ ކާކުކަން އެނގޭތަ؟

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިގެން އެދަނީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ މޫނެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ފޮޓޯގައި އެވާ ފަރާތުގެ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް ކަމުން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެއީ ކާކުކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

އެއީ ފިލްމު ކުޅޭ ފަންނާނެކެވެ. މިޙާރު އޭނާ ހުންނަ ގޮތާއި މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތް އެތައް ހާސްބައި ތަފާތެވެ. ގިނަ ފިރިހެނުންގެ ހިތުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި އެކްޓްރެސްކެވެ. އާދޭހެވެ. އެތައް ބަޔަކު ދަންނަ މޮޅު ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނެއް ކަމަށްވާ "ސަނީ ލިއޮނީ" އެވެ.

މިފޮޓޯއަކީ މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ސަނީގެ ކުރީގެ ފޮޓޯއެކެވެ. މީސްމީޑިއާގެ އެކި މަންސަތަކުން މި ފޮޓޯ ފެނިގެން ދިއުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ މި ފޮޓޯއަށް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، މިފޮޓޯ ފެނިފައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައިރާން ވެސް ވެފައެވެ.

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން އެއީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް ނޭނގުނު ނަމަވެސް މިހާރުގެ ފޮޓޯއަކާއި އެފޮޓޯ ގާތުން ބަލާލި މީހަކަށް އެއީ އެކަކުކަން އެނގިގެން ދާނެއެވެ.

  1. ބޮޑުބެ ބެ

    މީ ދެން ކޮންވާހަކަ އެއް ޖަހާލާނެ ، ވާހަކަ އެއް ނެތިއްޔާ ދިވެހި ބާސްކެޓް ގެ ވާހަކަ އެއް ޖަހާލަ ބަލަ ސުޕުން ގެ ވާހަކަ މިވަރުން އިނގޭނެ