ބޮލީވުޑް

ހަތްދިހައިގެ ބަތަލާ ސުލޯޗަނާ ލާޓްކަރު މަރުވެއްޖެ

ސޯޅަ ހާސް ރުޕީސްގެ ތުވާއްޔެއް ގަނެގެން ސާރާ އޭނާގެ މަންމަ ދެކެ ރުޅިއައިސްފި

މަސް ކާން ޖެހުމުން އެތެރެއިން ވަރަށް ރުއިން: ޝެހެނާޒް

ޝާހުގެ ލެގަސީ ދަމަހައްޓަން ދަރިފުޅު އާރްޔާން ބޮލީވުޑަށް

ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ގަމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ފުރަތަމަ ޗޮއިސްއަކީ އައިޝްވާރިޔާ

ރަންވީރް ސިންގްވެސް ހޮލީވުޑަށް

ސަލްމާންގެ ބޯ ކޮށާލައި ކަރީނާއާއެކު ޝޫޓު ފެށި ފަހުން ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް ހުއްޓައިލި

އަކްޝޭގެ މިދަބަހަށް އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް!

ވިކީއާ ކެޓްރީނާ ނުގުޅެނީއެއް ނޫން، ކެޓްރީނާ ރޯލަށް ކަމު ނުދިޔައީ: ލަކްޝްމަން

މަލައިކާ އުޅެނީ ޒުވާންކަމަށް ދެއްކެން އުމުރު އޮޅުވާލައިގެންތަ؟

ޝަބާނާއާއި ޖާވިދުގެ ޒަމާންވީ ލޯބި، ބޮޑެތި ޒުވާބުތަކުގައިި ބައެއް ފަހަރު "އެކަކު އަނެކަކު މަރާލަން ބޭނުންވޭ" 

އާމިރު ހާންގެ ޗެމްޕިއަންސް ފިލްމުން ފެންނާނީ ސަލްމާނެއް ނޫން, ރަންބީރު

އައިފާ 2023: އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ދްރިޝްޔަމް 2، އާލިއާ އަދި ރިތިކަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ސަނީ ލިއޯނީގެ ހަށިގަނޑަށް ނުބަލާ، ލޮލަށް ބަލާ. ވަރަށް ވާހަކަ ބުނެދޭނެ: އަނުރާގު

އާލިއާ އަށް އައިފާ އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ނުދެވުނު ސަބަބު ހާމަވެއްޖެ

ވަރުގަދަ ސެކިއުރިޓީއާއެކުވެސް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ބައްދާލަން ސަލްމާން ހުއްޓިއްޖެ

ޖާންވީ ފްލައިޓަށް އަރަން ދިޔައީ ބާލީހެއް ހިފައިގެން، މަލާމާތް ރައްދުވެއްޖެ

ކެޓްރީނާއަށް ވުރެ ކަމުދާ މީހަކުފެނިއްޖެ ނަމަ އިިންނާނަންތޯ އެހުމުން ވިކީ ދިނީ ތަފާތު ޖަވާބެއް!