ބޮލީވުޑް

ޕަރްނީތީ ރާއްޖޭގައި، އައީ ހަނީމޫނަކަށް ނޫން

ޝަކްތީ ޝެޓީގެ ގޮތުގައި ދިޕިކާ ވަރުގަދަ ރޯލަކުން!

މުސްކުޅި މަހުޖަނަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ވާހަކައަށް ސުޝްމިތާ ޖަވާބެއް ނުދިން

ގާތުން ކިރު ދޭ މައިންނަށް ރަނގަޅު ކެއުމެއް، ސަނާ ބުނެދީފި

ފިރިމީހާ ދިން ކެވެލިކޮޅު ނޭޅިޔަސް އަބަދުވެސް ގެންގުޅެން: އާލިއާ

އަހަރެން ބާކީ ކޮށްލީ ހުނަރު ނެތިގެންނެއް ނޫން، ގުޅުން ނުބާއްވާތީ: ޒަރީން

ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލާތީ ނަސޭހަތް ދިން މީހަކަށް އުރުފީ ބަވާލައިފި

ހަޅޭއްނުލަވާ، އަހަރެން ބީރެއް ނޫން: ޖަޔާ ބައްޗަން

އަންހެނުން ބުނާ ބަސް އަބަދުވެސް އަހަން، ދުވަހަކުވެސް ދޮގެއް ނުހަދާނެ: ވިކީ

ފިލްމު އެޅުވުމުގެ ކުރިން 90 އިންސައްތަ އިންވެސްޓުމެންޓު ލިބިއްޖެ

އެންމެ ގިނަ ޓެކްސް ދައްކާ ބަތަލާއަކީ ދިޕިކާ

ބޮލީވުޑްގެ ސްޕައި ޔުނިވާސްގައި ރަންބީރުގެ ލޯބިވެރިން

ކައިވެނިކޮށްގެން ހުރެ ވަރުން ޖާންވީއާއެކު ގައިގޯޅިވެ ފޮޓޯއެއް ނެގުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ޕަދްމާވަތު ފިލްމުން ރަންވީރު ބޭރުކޮށް ޝާހުއަށް ޚިލްޖީގެ ރޯލު ދިން

އަދިއްތިޔަ އާއި އަނަންނިޔަގެ ގުޅުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް

ކެޓްރީނާއަށް 40 އަހަރު، ޕާޓީ ބޭއްވީ ރާއްޖޭގައި

އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ފަޅުކަން ފިލުވައިދިނީ އައިޝްވާރިޔާ: ޖަޔާ

ޕަޓާންއިން ލިބުނު އާމްދަނީ އޮޅުންފިލުވަން ކާޖޮލް ބޭނުންވެއްޖެ