ޚަބަރު

އެމްޑީއެންއަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްކަން އ.ދއަަށް އަންގައި ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުވާލެވިފައިވާ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށާއި އެއީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށް އ.ދ އަށް އަންގައި ދިނުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ކިބައިން ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން މިއަދު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް އެޑްރެސް ކުރައްވާ ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބުދުކޯލުތަކާއި ‌‏ފައްޅިތައް އެޅުމަށާއި ޣައިރު ދީންތަކަށް އުޅޭމީހުން ފާޅުގައި މާތް ﷲ އަށް ކުފުރުވެ ޝިރުކުގެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށާއި އަދި ޒިނޭކުރުން ހުއްދަ ކުރުމަށާއި އެކަމަށް މާތް ﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޢުޤޫބާތާއި ޙައްދުތައް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތުން ފޮހެލުމަށާއި، ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ބާވައިލައްވާފައިވާ ޤުރްއާނާއި ފޮނުއްވި ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގައި އެކިއެކި ބޮޑެތި ‏ކުށްތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބު އުވާލުމަށް ގޮވާލައި، އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ދިމާއަށް ދެކޮޅުހަދައި، ﷲ ތަޢާލާގެ ދީނުގެ ޙައްދުތަކަށް ފާޅުގައި އިންކާރުކޮށް އުތެމަ އާއި އެމް.ޑީ.އެން އަދި އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި މާތް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް މިހާރުވެސް ފުރައްސާރަކޮށް ދެކޮޅުހަދާ، މުޅި އިސްލާމީ ދުނިޔެ އެބަޔަކާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ޤައުމެއްކަމުގައިވާ ފުރާންސުގެ އެފްއައިޑީއެޗް ކިޔާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން 3 ‌‏އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ ރިޕޯޓު މިމަހު އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބާއްވާ ޔޫޕީއާރު ގެ 36 ވަނަ ‌‏ބައްދަލުވުމަށް ހުށައެޅުމަށް ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެހެން ކަމުން އ.ދ ގެ ޗާޓަރގައި ހިމެނޭ ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ މިނިވަންކަން ނަގާލުން މަނާކުރާ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރާ ޙާލު، މިދެންނެވި އެމް.ޑީ.އެން އަކީ ދިވެހި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން އުވާލެވިފައިވާ ޖަމިއްޔާއެއްކަމާއި، އަދި އެމީހުންގެ ތަޙްޤީޤް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާކަން ޢިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ބައެއްކަމާއި، އުތެމަ އާއި އެމްޑީއެން ގެ ރިޕޯޓަށް ބާރުލިބޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ އެއްވެސް ބަޔަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ތަމްރީނާއި ފައިދާއާއި މަޢުނަޥީ އެހެނިހެން އެހީތައް ހޯދައިގެން މިޤައުމުގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ނަގާލައި، ޤައުމު ބައިބައި ކުރަން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދު ބައެއްކަން އިނގިރޭސިބަހުން ރަސްމީކޮށް ލިޔެ އަންގަވައި ދެއްވުމަށް މި ސިޓީގައި އެދިލައްވަމެވެ." ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ މިރާއްޖޭގައި ބުދުކޯލުތަކާއި ފައްޅިތައް އަޅައި މިބިން ކުފުރާއި ޝިރުކުގެ ނަޖިހުން މުޑުދާރު ކުރުމަށް ސިއްރުން ތިބެ އަޑީ ދައުލަތްތަކުން އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ޕްރެޝަރާއި ރޭވުންތައް ހުއްޓުވައި މައިތިރި ކުރުމަށް ޓަކައި ލިބިފައިމިވާ ފުރުޞަތަކީ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތުގައި ކަމުގައިވެ، މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފި ކަމުގެ ޒިންމާއަށް ހަވާލުވާން ޖެހި، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ވެސް އެޢަމަލު ހިންގާ މީހުން ތާއަބަދު ނިކަމެތިކަމަށް ހުށައެޅިގެން ދިއުމަކީ ނުހަނު ގާތް ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދުގެ ފަރާތުން ހަނދުމަ ކޮށްދޭކަމަށް މި ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!