ހަގީގީ ހާދިސާ ދީން

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޒިނޭކޮށްގެން ލިބުނު ދަރިއަކާ މެދު މީހަކު ކަންތައް ކުރިގޮތް

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ އެހެން މީހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި އެހެން މީހުން ފެންނަ ފެނުމަށް ބަސްކިޔާ އުޅޭ މީހުންނެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް އެހެން މީހުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުމަކީ ، ތިމާގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ވުރެ އިސްކަން ދެވޭ ކަންތައްތައް ކަމުގައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތަށް ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ބޭނުންވާ ނަމަ އަދި އާޚިރަތުގައި ﷲ ތަޢާލާގެ ހެޔޮ ޖަޒާ ބޭނުންވާ ނަމަ މިކަންކަމުން ރައްކާތެރިވެ އެހެންމީހުންގެ ކަންކަމަށް "ކަނު ލޮލެއް" ދޭން ޖެހެއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ތިމާ މާ މަތިވެރިވެގެންވާ ކަމަށް ދުށުމަކީ ބޮޑާވެ ގަތުމެކެވެ. މީހެއްގެ ސިފައަކުން އަދި އޭނާކުރާ މަސައްކަތުން ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެމީހަކަށް އޮތް މަޤާމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ ނިޔާއެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ؟ އެއީ އިންސާނުންނަށް އޮތް ވަޒީފާއެއް ވެސް ނޫނެވެ.

އަހަރެމެންގެ އަޚަކު ނުވަތަ އުޚުތެއްގެ ކިބައިން ގޯސް ޢަމަލެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެކަމާ މެދު ޢަމަލު ކުރާން އޮތް ގޮތަކީ އޭނާއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ވަކިން ނަސޭހަތްތެރިވުމެވެ. އާންމުންގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ފަޟީޙަތް ނުކުރުމެވެ.

މި ވާހަކައަކީ ވެސް އެ ފަދަ ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. ދިމިޝްޤްގެ ބޭކަލެއް ކަމަށްވާ އަލްޚުޝޫޢީ ލިޔުއްވައިފައިވާ މި ވާހަކަ ގެނެސްދީފައިވަނީ ސޯމާލިއާއަށް އުފަން އަދި އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ޝައިޚެއް ކަމަށްވާ ސަޢީދު ރަޤީއާގެ ދަރުހެއްގައެވެ.

އަލް ޚުޝޫއީ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިމާމެއް އޭނާ ގާތުގައި ބުންޏެވެ. އެއް ރެއެއްގެ ހުވަފެނުގައި އިމާމަށް ރަސޫލުﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މޫރިތި ސޫރަފުޅު ހުވަފެނެއްގައި ފެނުނެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. އޭ އިމާމެވެ. ތިބާގެ އަވަށްޓެރިޔާ ގާތުގައި ބުނާށެވެ. އެ އަވަށްޓެރިޔާއަކީ ސުވަރުގޭގައި ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ އަވަށްޓެރިއެކެވެ.

އިމާމް އެ ވަގުތު ހިތަށް އެރިއެވެ. ޢާލިމަކީ ވެސް ޙާފިޡަކީ ވެސް އަދި މުފްތީއަކީ ވެސް އޭނާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އެ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަނީ އާދައިގެ އިންސާނެއްގެ ވާހަކައެވެ. މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އެތިކޮޅެއް ވިއްކައިލައިގެން ކައިބޮއެ އުޅޭ މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެހެންވީއިރު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަވަށްޓެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސުވަރުގެ ޙާޞިލް ކުރާނީ ކޮން ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ބާވައެވެ.

މިޝައްކުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޚަބަރު އިމާމް ، އަވަށްޓެރިޔާއަށް ނުދީ މަޑުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ރޭ ވެސް އިމާމަށް ހަމަ މި ހުވަފެން ފެނުނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ރޭ ވެސް މި ހުވަފެން ތަކުރާރުވިއެވެ.

ތިންވަނަ ރޭގެ ފަހުން ، ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އިމާމު އަވަށްޓެރިޔާގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ. އަދި އޭނާއަށް މި ޚަބަރު ދިނެވެ. އޭ އަވަށްޓެރިޔާއެވެ! ތިބާއަކީ ސުވަރުގޭގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲގެ އަވަށްޓެރިއެއްކަމަށް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވާތީ ތިމަންނައަށް ތިން ރޭ ހުވަފެނުގައި ފެނިއްޖެއެވެ. ސުވަރުގެ ޙާޞިލްވުމުގެ އިތުރުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަވަށްޓެރިއެއްގެ މަތިވެރި މަޤާމް ތިބާއަށް ޙައްޤުވީ ތިބާ ކޮން ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ހެއްޔެވެ؟

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އިމާމްއާއި އަވަށްޓެރިޔާ ދިގުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. އަވަށްޓެރިޔާ ބުންޏެވެ. އަހަރެން ކައިވެނިކުރީ ރަށުގެ އަހުލުވެރިންގެ އިހްތިރާމާއި ލޯބި ލިބިގެންވާ މީހެއްގެ ދަރިއަކާއެވެ. ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާ ހިތާމަކޮށް ރޮއި ހަދާ މަންޒަރު އަހަރެން ދުށީމެވެ. އެވަގުތު އަހަރެން ބުނީމެވެ. ދެރަ ނުވާށެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުންނަކީ ގުޅޭ މީހުން ކަމުގައި އަދި ވާނެއެވެ.

އެހިނދު އެކަނބުލޭގެ ބުންޏެވެ. އަހަރެން ހިތާމަކޮށް މި ރޮނީ އެކަމަކާ ނޫނެވެ. އަހަރެން މި ރޮނީ ޒިނޭކޮށް އަހަރެން ބަނޑުބޮޑުވެފައިވާތީއެވެ.

އަވަށްޓެރިޔާ ކިޔައިދިނެވެ.

އެ ވަގުތު ކަންބޮޑުވެ އަހަންނަށް ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވިއެވެ. މިވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ އަބުރުވެރި ގަދަރު ލިބިގެންވާ އާއިލާގެ ގަދަރު ވެއްޔާއި މޮޑެވި އެމީހުން ފަޟީލަތް ވާނެއެވެ. މި ވިސްނުމުގައި އެކަން ސިއްރުކުރަން އަހަރެން ނިންމީމެވެ. އަދި އެކަނބުލޭގެ ވަކިން ކޮޓަރިއަކަށްލައި އެކަނބުލޭގެއަށް ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވާތޯ ދުޢާ ކުރަމުން ގެންދިޔައިމެވެ.

އެންމެފަހުން އެ ކަނބުލޭގެ ރީތި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހައިފިއެވެ. ދަރިފުޅު ވިހެއުމުން އެ ކުއްޖާ ދިނުމަށާއި އަނބުރާ ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އަހަރެން ބުނީމެވެ.

އެރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަށް ދިޔުން އަހަރެން ގަސްދުގައި ލަސްކޮށްލީމެވެ. ޖަމާޢަތް ފެށި ފަހުން އަހަރެން މިސްކިތަށް އަރައި މި ތުއްތު ކުއްޖާ މިސްކިތުގެ އެއް ފަރާތެއްގައި ބާއްވައި ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވީމެވެ. ޖަމާޢަތް ނިމި މިސްކިތުން ފައިބަން ދިޔަ މީސްތަކުންގެ ނަޒަރު ކުއްޖާއަށް ހުއްޓުނެވެ. އަދި ކޮންމެ ވެސް މީހަކު މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް ކުއްޖަކު ދޫކޮށްލައިފައި ދިޔަ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. އެ ވަގުތު އަހަރެން އަވަސްއަވަހަށް އެމީހުންގެ ގާތަށް ގޮސް ބުނީމެވެ. ޔަތީމު ކުއްޖަކު ބެލުމަކީ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާ އަބަދު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. ތި ކުއްޖާ އަހަންނަށް ދޭށެވެ. އަހަރެންމެން ތި ކުއްޖާ ބަލާނަމެވެ.

އަހަރެން ކުއްޖާ ނަގައިގެން ގޮސް އަނބިމީހާއަށް ދިނީމެވެ. އަދި އެކުއްޖާގެ ވާހަކަ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަން ބުނީމެވެ. އަހަރެން މި ވާހަކަ އިމާމަށް މި ކިޔައިދެނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ސަބަބަކަށް ޓަކައެވެ. އެއީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަވަށްޓެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސުވަރުގޭގައި ވުމަށް އަހަރެން ލޯބި ކުރާތީއެވެ.

އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނެވެ. އިންސާނުންނަކީ ކުށްކުރެވޭނެ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ފަޟީޙަތްކޮށް އެވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ނުބައިކަމެކެވެ. އެކަންކަން ސިއްރުކޮށްގެން ތިބާއަށް ވެސް ސުވަރުގޭގެ މަތީ ދަރަޖަ ޙާޞިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!