ލައިފްސްޓައިލް

ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންތަކެއް އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ މަންޖާރްޕޫރްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓު ކޮށްފައި އޮތް އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އަންހެެނެއް ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފިއެވެ.

ނަމަވެސް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ މަރާލާފައި ވަނީ، އެވާހަކަތައް އެއަންހެން މީހާގެ ބައްޕައަށް ކިޔައިދިން ފަހުންނެވެ.

ޕްރައިވެޓް ހޮަސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓުކުރި އެއަންހެން މީހާ ރޭޕްކުރީ އޭނާ ބެލި ޑޮކްޓަރާއި، އެހޮސްޕިޓަލުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމަށް ވެސް އަންހެންމީހާ ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ.

އަންހެންމީހާގެ ބައްޕަ އެކަން ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުން، އެމީހުން ބުނީ އެއަންހެންމީހާއަކީ ނަފްސާނީ ބަލި ހުރި ސިކުނޑި ހަމަ ނުޖެހޭ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އަންހެންމީހާ މަރުވީ އޭނަގެ ބައްޕަ އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ދުވަސް ނޫން އޭގެ އަނެއް ދުވަހު އެހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަންހެންމީހާ ގާތުގައި އެވަގުތު އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ކަމަށާއި، އޭނަަގެ އަނގަމަތީގައި އަޅާފައި އޮތް އޮކްސިޖަން މާސްކު ވެސް ނައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނަގެ ބައްޕަ ފުލުހަށް މައްސަލަ ޖައްސާފައިވެއެވެ.

އަންހެންމީހާގެ ބައްޕަ އެމައްސަލަ ހުށަހެޅީ އޭނަގެ ދަރިފުޅު އެހޮސްޕިޓަލުން މަރާލީކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެންނެވެ.

ފުލުހުން މިމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު، އަންހެންމީހާ ރޭޕްކުރި ޑޮކްޓަރާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ފިލާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!