ދީން

ނަބަވީ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަޢޫން ޝަރީފް

ޖާމިޢު ދުޢާތަކަކީ އެ ދުޢާތަކުގައި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެދިފައިވާ ދުޢާތަކެކެވެ.

މަދު ލަފުޒުކޮޅަކުން ގެތިގެން އައިސްފައިވާ މިދުޢާތައް ކިތަންމެ ކުރުކަމުގައި ވިޔަސް ، މި ދުޢާތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އެކުލެވިފައިވާ ދުޢާތަކެކެވެ.

އޭ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ! އިބަ ﷲ އީ މިއަޅާގެ ވެރިއިލާހެވެ. އިބަ ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. މިއަޅާ ހެއްދެވީ އިބަ އިލާހެވެ. އަދި މިއަޅާއީ އިބައިލާހުގެ އަޅަކީމެވެ. އަދި މިއަޅާއަށް ކުޅަދާނަވީ ވަރަކުން މިއަޅާ މިހުރީ އިބައިލާހުގެ ޢަހުދާއި ވަޢުދުގެ މަތީގައެވެ. މިއަޅާއަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި މިއަޅާ އިބައިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ. މިއަޅާގެ މައްޗަށްވާ އިބައިލާހުގެ ނިޢުމަތްތަކަށް މިއަޅާ އިޢުތިރާފުވަމެވެ. އަދި މިއަޅާގެ ފާފަތަކަށްވެސް މިއަޅާ އިޢުތިރާފުވަމެވެ. ފަހެ ، މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! ފަހެ ، ހަމަކަށަވަރުން އިބައިލާހު ފިޔަވައި ފާފަފުއްސަވައިދެއްވޭނޭ އެހެންފަރާތެއް ނުވެއެވެ.

 

«އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާވަނީ މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގިނަވެގެންވާ އަނިޔާވެރިވުމަކުން އަނިޔާވެރިވެފައެވެ. އަދި އިބަ ﷲ ފިޔަވައި ފާފަތައްފުއްސަވާނެ އެހެންއެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. ފަހެ އިބަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ފާފަފުއްސެވުމަކުން މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް އޯގާވެރިވެވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެއީ ފާފަފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

 

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ. ޖާހިލުކަންމަތީ މިއަޅާއަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ. މިއަޅާގެ އެންމެހައި ކަމެއްގައި އިސްރާފުވެތި ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ. އިބަ އިލާހު އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ މިއަޅާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ. ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ. މިއަޅާ ގަސްދުގައި ކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ. ޖާހިލުކަންމަތީ މިއަޅާއަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ. މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ބެހެއްޓުމެއްނެތި މިއަޅާއަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ. މިއަޅާގެ އެންމެހައި ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ.

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރައްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ އިސްވެދިޔަހައި ފާފަތަކާއި ފަސްވެދިޔަހައި ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާ ސިއްރުން ކުރިހައި ފާފަތަކާއި ފާޅުގައި ކުރިހައި ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާ ހައްދުފަހަނަޅާވަރަށް ކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި އެއީ ފާފައެއްކަން މިއަޅާއަށް ވުރެބޮޑަށް އިބަ ﷲ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ފާފަވެސް މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ! އިބަރސްކަލާނގެއީ އިސްވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި ފަސްވެވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވާ އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.

«اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ, دِقَّهُ وَجِلَّهُ, وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ 

މިއަޅާގެ ހުރިހައި ފާފަތަކެއް ފުއްސަވާނދޭވެ! އޭގެ ކުދިފާފަތަކާއި ބޮޑެތި ފާފަތަކެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފާފައާއި އެންމެ ފަހުގެ ފާފައެވެ. ފާޅުވެގެންވާ ފާފައާއި ސިއްރުވެ ވަންހަނާ ވެގެންވާ ފާފައެވެ. »

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال

އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ފިކުރުބޮޑުވުމުންނާއި ، ހިތާމައިންނާއި ، ނުކުޅެދުމުންނާއި ، ކަންނެތްކަމުންނާއި ، ބަޚީލުކަމުންނާއި ، ފިނޑިކަމުންނާއި ، ދަރަނީގެ ބުރައިންނާއި އަދި މީސްތަކުން މިއަޅާގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި މިއަޅާ އިބައިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير, واجعل الموت راحة لي من كل شر

އޭ ﷲ! މިއަޅާގެ އެންމެހައި ކަމެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަމުގައިވާ މިއަޅާގެ ދީން އިސްލާހުކޮށްދެއްވާނދޭވެ. އެތަނުގައި މިއަޅާ ދިރިއުޅެމުންމިދާ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް އިސްލާޙްކޮށްދެއްވާނދޭވެ. އެތަނަކަށް މިއަޅާ އެނބުރިދާންއޮތް މިއަޅާގެ އާޚިރަތް އިސްލާޙްކޮށްދެއްވާނދޭވެ. އިތުރު ހެޔޮކަންކަން މިއަޅާގެ ޙަޔާތަށް ގެނެސްދެއްވާނދޭވެ. ކޮންމެ ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ރާޙަތެއްކަމުގައި މިއަޅާގެ މަރު ލައްވާނދޭވެ.

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى ، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

އޭ ﷲ! މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތާއި ، ތަޤްވާވެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ. އަދި ޢިއްފަތްތެރިކަމާއި ފުދުންތެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ.

އޭ ﷲ! މިއަޅާ އިބަ ﷲ ގެ ނިޢުމަތްތައް ފިލައިގެން ދިޔުމުންނާއި، އިބަ ﷲ ދެއްވާފައިވާ ދުޅަހެޔޮކަން ބަދަލުވުމުންނާއި، އިބަ ﷲ ގެ ޢަޛާބު ކުއްލިއަކަށް އައުމުންނާއި އިބަ ﷲ ގެ އެންމެހާ ކޯފާއިން، އިބަ ﷲ ގެ ހަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

ހިތްތަށް (ދިމަދިމާއަށް) އަނބުރައްވާ އަޅަމެންގެވެރި ރަސްކަލާކޮ! އިބަ ﷲ ގެ ކިޔަމަންތެރިކަމާ ދިމާއަށް އަޅަމެންގެ ހިތްތައް އަނބުރާލައްވާނދޭވެ!

اللهُمَّ إني أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ القَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

އޭ ﷲ! ބަލާވެރިކަމުގެ ދަތިކަމުންނާއި ، އަބާއްޖަވެރިކަމުގެ ދަށްކަމުންނާއި ، މިންވަރުގެ ނުބައިކަމުންނާ އަދި މިއަޅާގެ ޢަދާވާތްތެރިން މިއަޅާއަށް ދިމާވާ ދެރަކަންތައްތަކާއި އުފާކޮށްހެދުމުން މިއަޅާ އިބަ ﷲ ގެ ހަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ.

اللَّهُمَّ اجعل لي في قلبي نورا. و في لساني نورا. و في سمعي نورا. و في بصري نورا. و من فوقي نورا. و من تحتي نورا. و عن يميني نورا. و عن شمالي نورا. و من بين يدي نورا. و من خلفي نورا. و اجعل في نفسي نورا. و أعظم لي نورا.

ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު. މި އަޅާގެ ހިތުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ. މިއަޅާގެ ދުލުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ. މި އަޅާގެ އިވުމުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ. މި އަޅާގެ ފެނުމުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ. މި އަޅާގެ މަތީގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ. މި އަޅާގެ ތިރީގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ.މި އަޅާގެ ކަނާތްފަރާތުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ. މި އަޅާގެ ވާތްފަރާތުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ. މި އަޅާގެ ކުރިމަތީގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ. މި އަޅާގެ ފަހަތުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ. މި އަޅާއަށްޓަކައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ.އަދި މިއަޅާގެ ނޫރު މަތިވެރިކުރައްވާނދޭވެ.

 

އޭ ﷲ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ﷲ ގެ ހަޒުރަތުން އެދެނީ އެންމެހާ ހެޔޮކަންތައްތަކަށެވެ. އަވަސް މުސްތަޤްބަލުގަޔާއި ، ދުރު މުސްތަޤްބަލުގައި ލިބެން އޮތް ހެޔޮކަންތައްތަކަށެވެ. މިއަޅާއަށް އެނގޭ ހެޔޮކަންތައްތަކަށާއި މިއަޅާއަށް ނޭނގޭ ހެޔޮކަންތައްތަކަށެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިނބަ ﷲ ގެ ހަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެނީ އެންމެހައި ނުބައިކަމަކުންނެވެ. އަވަސް މުސްތަޤްބަލުގަޔާއި ، ދުރު މުސްތަޤްބަލުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ނުބައި ކަންތައްތަކުންނެވެ. މިއަޅާއަށް އެނގޭ ނުބައި ކަންތައްތަކުންނާއި މިއަޅާއަށް ނޭނގޭ ނުބައި ކަންތައްތަކުންނެވެ.

އޭ ﷲ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ﷲ އަށް އެދެނީ އިބަ ﷲ ގެ އަޅާ އަދި ނަބިއްޔާ އެދިފައިވާ އެންމެހައި ހެޔޮކަންތައްތަކަށެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ﷲ ގެ ހަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެނީ އިބަ ﷲ ގެ އަޅާ އަދި ނަބިއްޔާ އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ އެންމެހައި ނުބައިކަމަކުންނެވެ.

އޭ ﷲ! މިއަޅާ އިބަ ﷲ އަށް އެދެނީ މިއަޅާއަށް ސުވަރުގެ ދެއްވުމަށެވެ. އަދި އެސުވަރުގެއާއި ކައިރިކުރުވާ ޢަމަލުތަކާއި ، ބަސްތަކަށް މިއަޅާއަށް ތައުފީޤްދެއްވުމަށެވެ. އަދި މިއަޅާ އިބަ ﷲ ގެ ހަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެނީ ނަރަކައިންނެވެ. އަދި އެނަރަކައާއި ކައިރިކުރުވާ ބަސްތަކާއި ޢަމަލުތަކުން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

އަދި އިބަ ﷲ މިއަޅާއާއިމެދު ނިންމަވާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީވެސް މިއަޅާއަށް ހެޔޮ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ލެއްވުން އެދެމެވެ.

 

(اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي, اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي, اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي, ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)

«އޭ ﷲ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ، އިބަ އިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ޢަފޫކުރެއްވުމަށާއި ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އޭ ﷲ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ އިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ޢަފޫކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިއަޅާގެ ދީނާއި ދުނިޔޭގައި އަދި މިއަޅާގެ އަހުލުވެރިންނާއި މުދަލުގައި ފުރިހަމަ ޢާފިޔަތަކަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އޭ ﷲ! މިއަޅާގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ ބިރުގަތުންތަކުން އަމާންކަންދެއްވާނދޭވެ! އޭ ﷲ! މިއަޅާގެ ކުރިމަތިންނާއި ، މިއަޅާގެ ފުރަގަހުންނާއި ، މިއަޅާގެ ކަނާތްފަރާތުންނާއި ، މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުންނާއި އަދި މިއަޅާގެ މަތިން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!އަދި ކުއްލިއަކަށް މިއަޅާގެ ދަށުން މިއަޅާ ހަލާކުވެދިއުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ އިލާހުގެ މާތްކަން މެދުވެރިކޮށް ދަންނަވަމެވެ

اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد ، ونعيماً لا ينفذ ، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلص

يا الله! ހަމަކަށަވަރުން ، އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މިއަޅާ އެދި ދަންނަވަނީ ހުސްވެގެން ނުދާނެ ނިޢުމަތަކާއި ، ނެތިގެންނުދާނެ ލޮލުގެ ފިނިކަމަކާއި ، އަދި ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުގައި ، جنة الخلد ، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ވުމަށެވެ.

މިއީ ޝެއިޚް عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ގެ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!