ހަގީގީ ހާދިސާ

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ރާބޮއެ، ޒިނޭ ކުރާކަމަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުމީހާގެ ޙަޤީޤަތަކީ އޭނާއަކީ ތަޤްވާވެރިއަކަށްވުން

އަހަރެމެންގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ނުބައި އެއް އާދައަކީ މީހުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޔޯލަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމެވެ. ކަމުގެ ޙަޤީޤަތަށް ބަލާ ނުލާ ދައްކާ ވާހަކަތަކުން މީހުންގެ އަބުރު ވެއްޔާ މޮޑެވި މުޖުތަމަޢުގައި އޭނާ ބަލައިގަންނަ މީހަކު ނެތް މިންވަރަށް ހިނގައިދެއެވެ. މީހަކު ދާ ތަނަކުން ، ބައްދަލު ކުރާ މީހެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަކީ ރަނގަޅު މީހެއް ކަމެއް އަދި ގޯސް މީހެއް ކަމެއް ފައިސަލާ ކުރާކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

މިވާހަކައަކީ މި ދެންނެވި ވާހަކަތަކުގެ ސާބިތު ހެއްކެކެވެ. 1623 އިން 1640 އަށް އޮޓޮމޮން އެމްޕަޔަރުގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި ރަސްގެފާނު މުރާދުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން ވެސް ދޭހަވެގެންދާ ވާހަކައެކެވެ.

ސުލްތާން މުރާދަކީ އާންމުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙާލު ބެއްލެވި ވެރިއެކެވެ. އެގޮތުން އެއް ދުވަހު ހަވީރު ދަރުބާރުގައި އިންނަވަނިކޮށް ހިތްޕުޅަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވާން ފެށިއެވެ. އެހެންކަމުން ރަށުތެރެއަށް ނިކުންނަވަން ނިންމާ އެކަން ހަށިފާރަވެރީންނަށް އެންގެވިއެވެ.

ސުލްތާން މުރާދު މަގުމަތިން ހިންގަވާފައި ދަނިކޮށް ވެއްޓިފައިވާ މީހަކު ފެނުނެވެ. އެމީހާ ގާތަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވާލެއްވިއިރު އޭނާ އޮތީ މަރުވެފައެވެ. އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅާލުމެއް ސަމާލުކަމެއް މަރުވެފައި އޮތް މީހުންނަށް ނުލިބި ، މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭތަން އެމަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަތެވެ. އެވަގުތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭ މީސްތަކުންނޭވެ. މި މީހާ މިތާ މަރުވެފައި އޮތް އިރު އެކަކު ވެސް އަޅާ ނުލަނީ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ އާއިލާ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ސުލްތާންއަށް ޖަވާބުގައި ދެންނެވުނެވެ. އެއީ ރާބޮއެ ޒިނޭ ކުރާ މީހެކެވެ.

ސުލްތާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އުއްމަތުގެ މީހެއް ނޫނީ ހެއްޔެވެ؟ މީނާގެ ހަށިގަނޑުގެ މީނާގެ ގެއަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދޭށެވެ.

އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހާގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ ގެއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްފަހު އާންމުން އެނބުރި ހިނގައްޖެއެވެ. އަނބިމީހާއަށް ފިރިމީހާގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ފެނި ރޯން ފެށިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. ﷲ ތިބާއަށް ރަޙުމަތް ލައްވާނެތެވެ. ތިއީ ހެޔޮލަފާ ތަޤުވާ ވެރިއެއް ކަމަށް އަހަރެން ހެކިވަމެވެ.

އެހިނދު ސުލްތާން މުރާދު ހައިރާންވެ ވަޑައިގެން ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ތިބާގެ ފިރިމީހާއަކީ ރާބޮއެ ޒިނޭކޮށް ހަދާ މީހެއްކަމަށް އެމީހުން ބުނާއިރު ތަޤްވާވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ މަރުވެފައި އޮތްއިރުވެސް މީހެއްގެ އަޅާލުމެއް ވެސް ނުލިބުނެވެ.

ފިރިމީހާގެ ހަށިގަނޑާއެކު އެގެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކޮން ބޭކަލެއްކަން ނޭނގޭ ހާލު އަނބިމީހާ ސުލްތާނަށް ދެންނެވިއެވެ.

" މިފަދައިން ކަން ހިނގާފާނެ ކަމަށް އަހަންނަށް ވިސްނުނެވެ. ފިރިމީހާ ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ރާވިއްކާ ތަންތަނަށް ގޮސް ރާ ގަނެގެން ގެއަށް ގެނެސް އެ އުކާލައްވާ ބުނެއެވެ. ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް މުސްލިމުން މިއަދު ސަލާމަތް ކޮށްދެވިއްޖެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ހަށިވިއްކާ އަންހެނެއް ގާތަށް ގޮސް ، ފައިސާ ދެއެވެ. އަދި ކޮޓަރިއަށް މީހަކު ނުވެއްދުމަށާއި ތަޅުލައިގެން ކޮޓަރީގައި އޮތުމަށް ބުނުމަށްފަހު އެނބުރި ގެއަށް އައިސް ބުނެއެވެ. ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކާ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންތަކެއް އަހަންނަށް މިއަދު ސަލާމަތް ކޮށްދެވިއްޖެއެވެ.

ރާވިއްކާ ތަންތަނަށާއި ހަށިވިއްކާ މީހުން ގާތަށް ފިރިމީހާ ދާތަން ފެނި މީހުން އަބަދު ވެސް ފިރިމީހާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާބޯ ވާހަކައާއި ޒިނޭކުރާ ވާހަކަ ދައްކައެވެ. އެހެންވެ އެއްދުވަހަކު އަހަރެން ފިރިމީހާ ގާތުގައި ބުނީމެވެ. ތިބާ މަރުވުމުން ތިބާ ހިނަވާ ކަފުންކޮށް އަދި ތިބާގެ މައްޗަށް ނަމާދުކޮށް ތިބާ ވަޅުލާނޭ މީހަކު ނުވާނެއެވެ.

އެހިނދު ފިރިމީހާ ހީލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.މުއުމިނުންގެ އަމީރާއި ތަގްވާވެރީން އަހަރެންގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރައްވަވާނެއެވެ.

އެބަސްތައް އިވިވަޑައިގަތުމުން ސުލްތާންގެ ލޯފުޅުން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަފޮދު އޮހޮރުނެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައި ވިދާޅުވަމެވެ. އޭނާގެ ބަހަކީ ޙައްޤު ތެދެވެ. އަހަންނަކީ ސުލްތާން މުރާދެވެ. އަހަރެމެން އޭނާ ހިނަވާ ކަފުންކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ނަމާދުކޮށް ވަޅުލާ ހުށީމެވެ.

ސުލްތާންގެ ބަސްފުޅާ އެއްގޮތަށް އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އަދި ބައިބޯ ޖަމާޢަތެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރިއެވެ.

الله ތަޢާލާ ވަހީ ކުރެއްވި ބަަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.

އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ހީގެތެރެއިން ގިނަކަންތަކާ ''ދުރުވެގަންނާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ބައެއް ހީއަކީ ފާފައެކެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ޖާސޫސް ނުކުރާށެވެ! އަދި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް غيبة ނުބުނާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އޭނާގެ أخ އާގެ މަސް މުޅަކޮށް ކެއުމަށް ލޯބިކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން އެކަމަކަށް ނުރުހޭނޫއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން اللَّه އަށް تقوى ވެރިވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه އީ، ގިނަގިނައިން توبة قبول ކުރައްވާ رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!