ޚަބަރު

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްމާއީލް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިކަމަށް ވިދާޅުވެ ޙަސަން އިސްމާއިލް މިރޭ ވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ސިޓީފުޅެއް ވެސް ފޮނުއްވާފައެވެ.

ހަސަން އިސްމާއިލް އަކީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މަގާމަށް އައްޔަން ކުރި ބޭފުޅެކެވެ. މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަ ބައެއް ކަންކަމަށް ވަގުުތު ހުސްކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރެސް ޓީމަށް ދާދި ފަހުން ވަނީ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން އެއޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވީ މަބްރޫކް އަޒީޒެެވެ. ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުންނެނީ އިބްރާހިމް ހޫދް އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!