ރައީސް އޮފީސް

ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއާއަކަށް ކަށިމާ ޝާކިރު

ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު 10 ރަށަކަށް: ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދުތަކެއް

މިއަދުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވަރަށް އުންމީދީ މުހިންމު ވާހަކަތަކެއް ހާމަކުރައްވާނެ: ރައީސް އޮފީސް

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބޮޑު މަޝްރޫއެއް, އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯން

ރައީސް ގެ ޗައިނާ ދަތުރުފުޅަށް ހޭދަވީ 2.4 މިލިޔަން

ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމާއި އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން އީ-ވޮލެޓެއް ތައާރަފް ކުރަނީ

ވެބްސައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން: ރައީސް އޮފީސް

ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުންތައް އެއް ދުވަހަށްވެސް ދެމިގެންދޭ: ރައީސް

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނުކަމުން ޝަހީބް ވަކިކޮށް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ހަނދާނީ މައުރަޒު ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ބްރޭންޑެއް ތައާރަފުކޮށް މާކެޓުކުރުމަށް އާ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފި

Breaking News

ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދިހައަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ރައީސް އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ އެޑްވައިޒަރަކަށް ހާމިދު

ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 4 ކުއްޖަކު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ބޯންމެރޯ ހަދަން ދާނެ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ މަޤާމަށް އިތުރު 13 ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

އަހަރަކު 10 ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ބޯންމެރޯ ފަރުވާ ދެނީ

ޤައުމީ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަ 3 އެެޖެންސީއެއް އުފައްދަވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ޒަކާތާބެހޭ ވަކި އިދާރާއެއް އުފައްދަން ކެބިނެޓުން ނިންމައިފި