ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖެ-ޗައިނާ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރައީސް، އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ދަސްވެނިކަމަކީ ހަމައެކަނި ސަނަދެއް ނޫން، އެއީ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން: ސާޖިދާ

ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ހަބީބާ ސީއެސްސީ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ސިޑްސްގައި ރައީސް މުއިއްޒު އަދާކުރެއްވި ދައުރަށް ބާބެޑޯސްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ތައުރީފު

ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ

މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރަން: ތަރުޖަމާނު

މަރު ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން އާންމު ކުރާނެ: ރައީސް އޮފީސް

އިރާނުގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަނީ

"ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް" ކުންފުނި އުފައްދައިފި

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ރަމީޒު ސަސްޕެންޑް ކުރި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ ތަފްސީލު އާންމު ކުރަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ރައީސް އޮފީސް

މަދީނާގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މެޑިސިން ދަރިވަރުންނަށް ދަރުމަވަންތާގައި ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

މަސްދަރުގެ މާއްދާ ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމީތީ އެމްޖޭއޭން މަރުހަބާ ކިޔައިފި