ޚަބަރު

އައިކިއު އޮޕްޝަން އިން ޓްރޭޑް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެ، ދިވެހިން ޓްރޭޑް ކުރުމަށް ފަރިތަވަނީ!

ފުރަބަންދަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައިވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަދި ވެސް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. މިއާއެކު، ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް ނޫން ގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ގޭގައި މިގޮތަށް ތިބޭައިރު، ފޫހިވެ އުޅޭނަމަ މިއޮތީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. IQ Option އަކީ މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮއްދޭ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބްރޯކަރެވެ.

މި ބޮޑު ޕްލެޓަފޯމުގައި ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމަށް އެކި ޓެކްނިކްތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، މި ލިޔުމުގައި ކިޔާދީފައި ވާނީ އޭގެތެރެއިން ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކުރާނެ ގޮތުގެ

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. IQ Optionއަކީ މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮއްދޭ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބްރޯކަރެވެ.

މި ބޮޑު ޕްލެޓަފޯމުގައި ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމަށް އެކި ޓެކްނިކްތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، މި ލިޔުމުގައި ކިޔާދީފައި ވާނީ އޭގެތެރެއިން ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކުރާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ޓްރޭޑް ކޮއްގެން އެންމެ މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި އެކައުންޓް ބެލެންސް 91 ޕަސެންޓަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ފަށައިގަންނަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެންމެ 160 ވަރަކަށް ރުފިޔާ(10 ޑޮލަރު) އެވެ.

އައިކިއު ޓްރޭޑް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރާލާށެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟ފައިނޭންޝިއަލް ޓްރޭޑިންގެ އެހެނިހެން ވައްތަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކުރުމުގައިވެސް ބަލާނީ ސެލެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެސެޓެއްގެ އެވަގުތެއްގެ އަގު ހުރި ހިސާބުން ފެށިގެން އެ އޮޕްޝަންއެއްގެ އެކްސްޕަޔަރީ ވަގުތާ ހަމައަށް އަގަށް އަންނަ ބަދަލަށެވެ. މިސާލަކަށް މިހާރު (އެމެރިކާޑޮލަރު/ޔޫރޯ) މި ޕެއާރ ހުރީ 1.29200 ގައި ކަމަށްވާނަމަ، 1.29200 ގައި ބައި (ކޯލް) އޮޕްޝަންއެއް ނަގައިފިނަމަ އަދި އެ އޮޕްޝަން ނިމޭނީ 1 މިނެޓް ފަހުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ މިނިޓް ނިމޭއިރު (އެމެރިކާޑޮލަރު/ޔޫރޯ) މި ޕެއާރގެ އަގު 1.29200 އަށްވުރެ މަތީގައި ނިމިއްޖެނަމަ، އެ ޓްރޭޑްއަށް އެވަގުތު ބްރޯކަރއިން *%85 ޕޭއައުޓް ދޭނަމަ 100 ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްގެން އެ 1 މިނިޓް ނިމޭއިރު 85 ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ 1 މިނިޓް ނިމޭއިރު (އެމެރިކާޑޮލަރު/ޔޫރޯ) މި ޕެއާރގެ އަގު ހުރީ 1.29200 އަށްވުރެ ދަށުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ 1 މިނިޓް ނިމޭއިރު އިންވެސްޓްކުރި 100 ޑޮލަރު ގެއްލޭނެއެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ކޮންމެ ޓްރޭޑެއްގައި އެންމެ މަދުވެގެން 1 ޑޮލަރުވެސް އިންވެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.ރިއަލް އެކައުންޓެއްގައި ޓްރޭޑް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ރިއަލް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ. ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑު ނެޓެއްލާ ނުވަތަ ސްކްރިލް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ޑިޕޮސިޓް ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 10 ޑޮލަރެވެ. އެ 10 ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑް ކޮށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ.

ޑިޕޮސިޓް ކުރުން

ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑު ނެޓެއްލާ ނުވަތަ ސްކްރިލް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ ފޮޓޮއިން އެ ފެންނަނީ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މެތަޑް ތަކެވެ.

ޑިޕޮސިޓް ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 10 ޑޮލަރެވެ. އެ 10 ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑް ކޮށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރާނެ ގޮތް ތަފްސީލްކޮށް:

ސްމާޓް ފޯނުން ޓްރޭޑް ކުރުން

ފޯނުން ޓްރޭޑް ކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަނަށް ލޮގިން ވުމަށްފަހު، ތިރީގައި އެ ފެންނަ ފޮޓޯއިން ދައްކުވައިދީފައިވާ ގޮތަށް ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންގެ ލިންކް

އައި.އޯއެސް އެޕްލިކޭޝަންގެ ލިންކް

ފޯނަށް އެޕްލިކޭޝަން ނޭޅޭނަމަ ދެން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

އައިފޯނަށް ފޯނަށް އައިކިއުގެ އެޕްލިކޭޝަން ނޭޅޭނަމަ ޕްރޮގްރެވިސް ވެބް އެޕް (ޕީ.ޑަބްލިއު.އޭ) އިން ޓްރޭޑް ކުރެެއްވޭނެއެވެ. ޕްރޮގްރެވިސް ވެބް އެޕް (ޕީ.ޑަބްލިއު.އޭ) އެޅުއްވުމަށް މިލިނަކަށް ކްލިކްކޮށްލާށެވެ. (ލިންކް ހުޅުވަންވާނީ ސަފާރީގައެވެ. ސަފާރީގައި ނުހުޅުވޭނަމަ މިލިންކް ސަފާރީއަށް ޕޭސްޓްކޮށްލާށެވެ. ލިންކް: https://iqoption.com/lp/mobile-partner-pwa/?aff=124216 ) މި ލިންކަށް ފިތާލުމުން ދެން ހުޅުވޭނީ ތިރީގައިވާ ވިންޑޯއެވެ. އެވިންޑޯގައި އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުއްވާށެވެ. އަދި ޓްރޭޑް ސްޓާޓް ޓްރޭޑިންއަށް ފިއްތާލައްވާށެވެ.

ޓްރޭޑް ނައު އަށް ފިއްތާލުމާއެކު، ދެން ހަދަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ފޯނުން ފެންނާއެވެ.

ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ދައްކާފައިވާ ފަދައިން ފޯންގެ ތިރީ ކަނުގައި އެވާ ބަޓަންއަށް ފިއްތާލާށެވެ.

ދެން އަންނަ އޮޕްޝަންތަކުން، "އެޑް ޓު ހޯމް ސްކްރީން" އަށް ފިއްތާލާށެވެ.

ފައިސާ ނެގުން (ވިތުޑުރޯ ކުރުން)

ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަމުންއައިސް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުވުމުން ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބޭންކް ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަމާކޮށްފައިވާ އަދަދަށް އެ ކާޑަކަށް ވިތުޑުރޯ ކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ބެލެންސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް (ސްކްރިލް ނުވަތަ ނެޓެއްލާ) އަށް ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑުގެ ތެރެއިން ބޭންކް އެކައުންޓަށް ގެނެވޭނެއެވެ. މި ގޮތަށް ފައިސާ ގެންނައިރު އިތުރު ކޮމިޝަން ޗާޖްކުރާނެއެވެ.

*ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް: ގްރޮސް ޕްރޮފިޓަކީ ޓްރޭޑް ޖަހައިގެން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުނު ޓްރޭޑްތަކުގެ ޖުމްލަ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރޭގައި ގެއްލުންވި ޓްރޭޑްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

*85%: ބްރޯކާއިން ދޭ ޕޭއައުޓްއަކީ އަބަދުވެސް ބަދަލުވެ ބަދަލުވެ ހުންނައެއްޗަކަށްވާތީ އެކި ފަހަރު ލިބޭނީ އެކި ޕަސެންޓެވެ. އަދި މި ޕަސެންޓްގެ ފައިދާ ލިބޭނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވޭ ޓްރޭޑްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

އެހެން ބްރޯކަރ ތަކާއި މި ބްރޯކަރގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

– މި ބްރޯކަރގައި 24 ގަޑިއިރު 7 ދުވަހު ޓްރޭޑް ކުރެވޭނެ (ވީކް އެންޑްއަށް ބަންދެއް ނުވާނެ).

– މި ބްރޯކަރގައި ހަމަ އެންމެ 10 ޑޮލަރުން ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭނެ.

– މި ބްރޯކަރގައި 1 ޑޮަލރުގެ ޓްރޭޑްވެސް ޖެހޭނެ.

– މި ބްރޯކަރގައި ޔޫސަރ ފްރެއިންޑްލީ މޮަބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެ.

– މި ބްރޯކަރގައި 10 ޑަލަރަށްވުރެ ކުޑަކަޮށްވެސް ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެ.

– މި ބްރޯކަރގައި އެއްފަހަރާ 1 މިލިއަން ޑޮަލަރު ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެ (އެވަރަށް ބެލެންސްގައި ހުރެއްޖެނަމަ)

ބައެއް ދިވެހިން އެންމެ 7 ދުވަހުން މިބްރޯކަރ މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާ ނަތީޖާތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!