ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި އެމްއެންޑީއެފް މީހަކު , ރައްޔިތުން ނުކުމެ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކޮށްފި

ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެމްއެންޑީއެފް މީހަކު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ފުލުހުންނާ ކޮށްފިއެވެ.

”ދެން”އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު ފަވާޒް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައި ވަނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އުމުރު ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެރަށުން “ދެން”އާ ވާހަކަ ދެއްކި ރައްޔިތަކު ބުނީ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރީ އެމްއެންޑީއެފްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުން ވެގެން އެމީހާ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރާ ވީޑިއޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި މިހާރު އެބަ ދައުރުވެއެެވެ. އެވީޑިއޯތަކުގައި ފެންނަ ގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް އެެއްވެފައެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ވެހިކަލަށް އަރުވައިގެން އެމީހަކު ގެންގޮސްފައެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތައް މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

 1. މުކި

  ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އެބަ ހަލާކުވޭ މި މަންޖެއާހުރެ.. މާއަވަހަށް ބޮޑުވެގެން އުޅޭ މަންޖެއެއްމީ.. އާއިލާއިން ނުބެލެހެއްޓެންޔާ ޖެންޑާގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދަން އެބަޖެހޭދޯ…

  • ބޭބެ

   ކުއްޖާއަށް 18 ނުފުރުނަސް ތިމަންޖެ އެތަށް ފިރިހެނަކު 18 ފުރުވައިފި! ތީހަމަ ޖެންޑާ އަށް ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭ ގޮށްޔެއް ހާދަ ގިނަ މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ޚަރާބު ކުރަމުން ދުވާ މަންޖެއްކަމަށް އެރަށުގަކިޔާ މަންޖެކޭ!

  • އެއަންހެން ގޮލާ އުމުރުން 18 ނުވީމަ އޭގެ މާނަ އަކީ ޖިންސީގޯނާ ކުރުމެއް ނޫން.. 18 ނުވާއިރު މާބޮޑު ވެގެން ފިރިހެނުން ގޮވައިގެން ތަންތާ ގެސްޓުހައުސް އައްވަދެގެން ކަންކުރީމަ ފިރިހެން މީހާ އެކަނި ބޭޒާރު ކުރީމަ ވަރަށް ހަޑިދެން. ކުރާކަމެއް ކުރަން ވަދެފައި އޮތީ ދެމީހުން ބޭނުން ވެގެން އެހެންވީމަ މިކަންތައް ޖިންސީގޯނާާ އަކަށް ވާާނީ ކިހިނެއް.

   • ތިވަރުވެސް ނޭގޭތީ ދެރައީ

 2. ސީނު

  ތިކަހަލަ މައްސަލަތައް ގިނަވަނީ ފުލުހުން ތިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރަެވޭ މީހުންގެ ހިމާޔަތުގަ އުޅޭތީ

 3. ސާބަސް

  މީހަކު ހާރުކާން ދިޔައިމަ ތިވަރު ކުރަން ޖެހޭތަ

 4. ކުއްޖާ

  ކުއްޖާތަ އެސޮރާ ޖިންސީ ގޯނާކުރީ

 5. ިމަހުމާ

  މިމަންޖެއާ ހެދި ވ.ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވޭ އެބަ… ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ހެދި ހޭބަލިވާމަޖެޔެކޯ މިއީ…. ތިމަންޖެ މާދަމާ ވެސް މަގުމަތީގަ އުޅޭނެ… ކޮންމެވެސް މީހިކު ތިކަހަލަ މަޅިއެއްގަ ޖައްސަން

  • ސީނު

   ތިޔައީ މަޅިފައްޗެއްތާ ދޯ

 6. ކުޅުދުއްފުށީ މީހާ

  އެ އަންހެން ކުއްޖަ އަކީ މީހުން ގުރޫމް ކޮށް ބުލެކް މެއިލްކޮށްގެން އަބަދުވެސް އުޅޭ ކުއްޖެއް، އޭނާ ރުހުމުގަ އެ ގޮތަށް މީހުން އެކީ އުޅެނީ އަބަދު ވެސް

 7. ޖިންސީގޯނާއަކަށްވާނީ އެކުއްޖާގެ ނުގަބޫލުގަ ކަމެއް ކުރީމަތާ . ފުރާ އުމުރުގެ ކުއްޖެއް އެކުއްޖާ ފިރި ހެން މީހާ ހައްދާ ލައިގެން ގެންދިޔައިމަވެސް ތިބުނަނީ ޖިންސީ ގޯނާއޭ . ހޭބަލިވެދާނެ

 8. ޖުހާ

  ކަންބޮދުކުއްގެން މީހަކު ހަލާކުކޮއްލީދޯ

 9. ފައިސަލް

  މިމަންޖެއަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓައް ޖެހިފައޮތް ބޮޑުވަބާއެއް، ކޮރޯނާއައްވުރެ ނުރަެއްކާތެރި

  • ޖަމާލު

   އަސްލު ކުޑަ ކުއްޖެއްތަ ނޫނީ ޤާނޫނީގޮތުން ކުޑަކުއްޖެއްތަ؟

  • ކަރާ

   އެއީ ތެދެއް އޭނާގެ ވަބާގަ ނުޖެހެން ވެގެން މަވެސް ގޭގަ މިއޮތީ..

 10. ާާީީ ސާބިއާ

  ޭާ ސާބަހޭ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އައް ކުޑަ ކުދިން ނޭ ކިޔާފަ ގާނޫނުތައް ހަދަހަދާގެން ބާލީޙްވެފާ ތިބޭ ބޮނޑެތި އަންހެނުން ހަސިވިއްކާގެން ރުފިޔާ ހޯދީމަ ނުކުމެ ދިފާއުކޮއް ނިކަމެތި ރައްޔިތު މިހާ ޔައްޔަރުކުރަން