ޖިންސީ ގޯނާ

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

އެއްބަނޑު ދެކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާ ދޫކޮށްލީ ގޯސްކޮށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކުށްވެރިން ދޫވާން ސަރުކާރުން ނޭދޭ، އެކަމަކު އެއީ ކޯޓުގެ ބާރެއް: އިހުސާން

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޔުނާން ދޫކޮށްލައިފި

ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

މިދިޔަ މަހު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ 23 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ: ޖެންޑާ

Breaking News

ކާފަ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހާ ޖަލުގައި ހުއްޓާ މަރުވެއްޖެ

ޖިންސީ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި ގުޅިގެން ފިލްމީ ދާއިރާއާއި ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު ޖުމައްޔިލް އެނބުރި އިންޑަސްޓްރީއަށް

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ލިފްޓެއްގެ ތެރޭގައި 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޒީރޯ ޓޮލަރެންސާއި ސިޔާސީ ބާރު

އެގާރަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

މިސްކިތަށް ދިޔަ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

މިސްކިތަށް ދިޔަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި 73 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 60 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޤުރުއާން ކިޔަވަންދިޔަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޓީޗަރަކު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދު