ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

މާލެއިން ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

މާލެއިން މިއަދު ގެއްލުނު ކުޑަކުއްޖާ ގެއްލުނުތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

ފުލުހުން ބުނީ އެކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށާއި އެކުއްޖާ މިހާރު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މާލެއިން ކުޑަަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން މިއަދު ހަވީރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވޭ. ގެއްލުނުތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި އެކުއްޖާ ވަނީ ފެނިފައި. ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު އަދި އެކުއްޖާ މިހާރު ވަނީ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައި" ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ޝޯސަލް މީޑިއާގައި ހަބަރު ފެތުރިފައިވާ ވާ ގޮތުން މިއަދު ގެއްލިފައި ވަނީ ހާއްސަކޮށް އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލެއިން މިއަދު ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އިރު ކަނޑު މަތީގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުޑަކުދިން ގެއްލުމުގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުދިން އަމިއްލައަށް ފިލައިގެން ދިޔުމުގެ މައްސަލަތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!