ޚަބަރު ސިޔާސީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ސައިކަލު ބުރު މާދަމާ

މަރްޔަމް ވަޙީދާ ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭއިން އިންޑިއާ ސިފައިން ފޭބުމަށް ގޮވައިލައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވުމަށް އިންތިޒާމު ކުރި ސައިކަލު ބުރު މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމި މި ސައިކަލު ބުރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވަން ހަމަޖެހުނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ ދުވަހު އެ ހަރަކާތް ވަނީ ކެންސަލުކޮށްފައެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ، ސައިކަލު ބުރު ފެށޭނީ މާދަމާ 3:45ގައި ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތިން ކަމަށެވެ.

މިއީ ސައިކަލު ބުރެއް ނަމަވެސް ފައިމަގުގައި އުޅޭ މީހުން ވެސް މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާން ޕީޕީއެމުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!