ލައިފްސްޓައިލް

ފަލަވާން ބޭނުން ނޫންނަމަ ހަވީރު 4 ގެ ފަހުން މިތަކެތި ނުކާތި!

މީހާ މާބޮޑަށް ފަލަވުމަކީ ސިފަ ހުތުރުވުމުގެ އިތުރުން، ބަލިމަޑުކަމަށްވެސް ހުށަހެޅޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މީހާގެ ބަރުދަން ވަކި ވަރެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކެއުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދޭން ޖެހެއެވެ.

މިގޮތުން މި ލިޔުންކޮޅުގައި މިބަލާލަނީ، ފަލަވާން ބޭނުން ނޫންނަމަ ހަވީރު 4 ގެ ފަހުން ކެއުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ތަކެއްޗެވެ.

ޕާން:

ފަހަރެއްގައި ޕާން ކާ މީހަކު، އެކައިގެން ފަލަނުވާނެއޭ ހީކޮށްފާއެވެ. ސަބަބަކީ އޭގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓް ހިމެނޭތީއެވެ. އަދި ޕާނުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ހަކަތައިގެ ބޮޑު ބައެއް ލިބެނީވެސް ކާބޯހައިޑްރޭޓްސްއިންނެވެ. ނަމަވެސް ޕާނުގައި ފައިބަރގެ މާއްދާތަށް މަދުން ހުރެއެވެެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަވީރު ދަޅައިގައި މިތަކެތި ކެއުމުން، ފައިބަރތައް ހަޖަމު ނުވެ، ބައެއް ފަހަރު މީހާ ފަލަވުމަށް މެދުވެރިވެއެވެ.

އައިސް ކްރީމް:

އައިސް ކްރީމަކީ އޭގެ ސަބަބަބުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކެލޮރީސް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި އައިސްކްރީމް ބުއިމުގެ ސަބަބުން ލޯޑެންސިޓީ ފެޓްވެސް ލިބެއެވެ. މިއީ މީހާ ފަލަކޮށްލުމަށް ބާރު އަޅާ މާއްދާއެކެވެ.

ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް:

ވަރަށް ގިނަ ފަހަަރަށް ހަވީރު އާއިލާއާއެކު ބޭރަށް ގޮސް ޗިޕްސް ކެއުމަކީ ދިވެހިންގެ ވެސް އާދައެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަވީރު 4 ގެ ފަހުން ކެއުން އެހާ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ޗިޕްސް ތެލުލުމުގެ ސަބަބުން އޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ތެލުގެ މާއްދާތައް ހުރުމެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!