ޚަބަރު

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަދުވަސްވެ މަޑުއްވަރި ފެނަށް ޖެހިއްޖެ

މުޙައްމަދު އަރީޙް ، ދެން އޮންލައިން
ރ. މަޑުއްވަރީ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް.. ދެން އިމޭޖްސް

(ރ.މަޑުއްވަރިން) ރ.މަޑުއްވަރިއަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަދުވަސްވުމުން އެ ރަށުން ވާރޭ ފެން ހުސްވެ ފެނަށް ޖެހިއްޖެއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ރަށަށް ވާރޭ ނުވެހޭތާ މިހާރު ވަނީ ތިން ހަތަރު މަސްވެފައެވެ.

ވާރޭ ފެން ހުސްވުމާ ގުޅިގެން "ދެން"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ވިދާޅުވީ ވާރޭ ފެން ހުސްވުމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ފެނަކައިގައި އެއް ފަހަރު ދަންނަވައިގެން 12 ހާސް ލީޓަރުގެ ފެން މިސްކިތުގެ ތާންގީތަކަށް އަޅައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ވެސް ދެތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ހުސްވެއްޖެ ކަމަށާއި މިހާރު ވެސް ފެނަކައިގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ޞާދިޤު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޑުއްވަރީގައި ފެން ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކޮށް، ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ ނަމަވެސް އެ އެ ޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭކަށް އަދިވެސް ނުފަށައެވެ. ޞާދިޤު ވިދާޅުވީ ދާއިމީ ޙައްލަކީ ޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް އަވަހަށް ފެށުން ކަމަށާއި އެކަން އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް އެދިލައްވާ ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބިން ހަމަޖައްސައި ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސި މަޝްރޫޢެއް އެއީ ، މިހާރު މަސައްކަތް ނިމި ޓެސްޓްކޮށް ނިމިފައިވީތާ ވެސް އެތައް ދުވަހެއް، އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ވެސް އެދެން މިކަމަށް އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް"ޞާދިޤު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޑުއްވަރީ ފެން ފްލާންޓް

ވާރޭ ފެން ހުސްވުމާ އެކު މަޑުއްވަރީގެ ހުރިހައި ގެއެއްގައި ވެސް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ މިނަރަލް ފެނެވެ.

މަޑުއްވަރީގައި އުސްއިމާރާތްތައް އިމާރާތްކުރުން ގިނަވުމާ އެކު އެ ރަށުގެ ފެނަށް ވެސް ވަނީ އޭގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށުގެ ވަޅުފެން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޮނުވެފައެވެ. ޞާދިޤު ވިދާޅުވީ މިއީ ވެސް ކަންބޮޑުން އިތުރުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

 1. އަދުރޭ

  ކޮބައިތޯ އިއްޒަތްތެރިމެންބަރު އޭނާގެ ކަމަކީ ޔާމީނުވަށާ އެނބުރުން ދާއިރާގެ އެއްވެސް ކަމަކާނޫޅޭނެ އަދިވެސް ހޮވާ

 2. ހާލުފޮޅި

  ވާރޭ ފެން ހުސްވީމަ ދެން ހަމަ ގަނެގެން ބޯންވިނު..

  • ފޮޅިހާލު

   ކަލޭ ދެގަ ލާރި ގަންނަން،