ޚަބަރު

ކަށީގެ ޑޮކްޓަރު ޑރ. ޝާން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި އަބޫދާބީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ކަށީގެ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. ޝާން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި އަބޫދާބީއަށް ބަދަލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤުބޫލު އަދި އެންމެ ޑިމާންޑު ބޮޑު ކަށީގެ ޑޮކްޓަރު އަބޫދާބީއަށް ބަދަލުވުމަށް ނިންމަވައިފައިވާކަން ޑޮކްޓަރު ޝާން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އައިޖީއެމްއެޗު ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމު ވެސް ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި ޑރ. ޝާން އަބޫދާބީއަށް ބަދަލުވެލައްވަނީ އައު ޗެލެންޖަކާ ކުރިމަތިލެއްވުމަށްކަމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޑރ. ބަދަލުވެލައްވަނީ ކޮން މަޤާމަކަށް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޑރ. ޝާން ވަނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ އިތުރުން އެކި ކްލިނިކްތަކުގައްޔާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގި ކޭންޕުތަކުގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަލިމީހުން ބައްލަވައިފައެވެ.

  1. ޝާން ފަދަ މޮޅު، ހުނަރުވެރި ޑރ އަކު އަމިއްލަ ޤައުމު ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތުމަކީ ޤައުމަށް ފޫނުބެއްދޭނެވަރުގެ ގެއްލުމަކާއި ނިކަމެތިކަމެއް.

  2. މުޅި ޤައުމު ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭކަމެއް !!!!!

  3. އަލީ ރިޞާާ

    ލިބޭވަރު ނަދީ ކަންނޭނގެ އަދިވެސްް

  4. ކުރިޔަށް ދާންބޭނުންވާމީހާ މިޤައުމުގައި ނުހުންނާނެ އެމީހުންގެ އަގު ވަޒަަން ނުކުރާތީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލްކުރެވެނީ.
    ޑރ. ޝާން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތުމަކީ މިގައުމުގައިތިބި ކަށީގެ ބަލިމީހުން މުސާރަދީގެން އާދޭސް ދަންނަވައިގެންވެސް ކުރާވަރުގެ ކަމެއްކަމަށް ދެކެން. ވަރަށް ހިތާމަހުރިކަމެއް. ﷲވަކީލް ކުރަން