ސިއްހަތު

ލޮލު ރޯގާ އިތުރުވަނީ، ސަމާލުވޭ

2 weeks ago

ކުޅިކޮށް ކައިގެން ކެއްސުންގަނޑެއް އަރައި މީހެއްގެ މޭކަށިތައް ބިނދިއްޖެ

2 months ago

ފުރަތަމަ ފެށީ ހުން އަންނަން: ބޮޑުކަމުދާ ނިޒާމުގެ ކެންސަރުގެ އަލާމާތްތައް

2 months ago

ކަށީގެ ޑޮކްޓަރު ޑރ. ޝާން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި އަބޫދާބީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

8 months ago

ކޮލެސްޓްރޯލް ހުންނަ މިންވަރު މަތި ނަމަ، މި ކެއުންތައް ދޫކޮށްލާ

11 months ago

މާބަނޑު މީހާއާ މެދު އަމަލު ކުރީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން، އެންމެންގެ ސަލާމަތަށް ޓަކައި: އޭޑީކޭ

1 year ago

މާބަނޑުވިކަން ނޭނގި ހުއްޓާ ހަތަރު މަހުގައި ކުއްޖާ ދިޔައީ ބައިގެން

1 year ago

ގާތުންދޭ ކިރު ފިޔާތޮށި ކުލައިގައި ހުންނަނީ ކީއްވެ؟

1 year ago

ހަފްތާ ބަންދުގައި މާ ގިނައިން ނިދުން ރަނގަޅެއް ނޫން

1 year ago

ބިސް ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ކިހިނެއް؟

1 year ago

ޑައިޓުގައި އުޅުނަސް ބަތް ކެއުން ހުއްޓައިނުލާތި!

1 year ago

ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރަން ރަނގަޅު އާދަތަކެއް

1 year ago

ރީނދޫ ދަތްޕިލަ ހުދުކޮށްލުމަކީ ދާދި ފަސޭހައިން ކޮށްލެވިދާނެ ކަމެއް

1 year ago

ޑައިޓުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޮނި ކާއެއްޗަކުން

1 year ago

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެކަނި ވަގުތު ހޭދަކުރުން މުހިންމު

1 year ago

އުފާވެރި ޚަބަރެއް! ކަސްރަތުނުކޮށް ވެސް ބަނޑު ހިންދައިލެވިދާނެ!

1 year ago

ބަރުދަން ލުއިކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު 5 މޭވާ

1 year ago

ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ، މި ބުއިންތައް ބޭނުން ކޮށްލާ!

1 year ago