ސިއްހަތު

ޑެންގީ، ޗިކުންގުންޔާ އަދި ޒިކާ ވައިރަސްވެސް ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރގެ ނިޒާމު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ފަށައިފި

އެއަރ އެމްބިއުލާންސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެމަރޖެންސީ ފަރުވާ އޭގައި ދެވޭގޮތަށް: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ޚާއްސަ އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފީސިބިލިޓީ ދިރާސާތައް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ޤައުމީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ތެލެސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޤައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ކުރީގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން އަނބުރާ ޚިދުމަތަށް ނެރުމަށް އެކުލަވާލި ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުން ވަނީ ވަށާޖެހޭ ޙައްލެއް: ޑރ. ޚަލީލް

ސަރުކާރު ޚަރަދުުގައި ބޯންމެރޯ ހެދުމަށް އިތުރު ދެ ކުއްޖަކު ޖެނުއަރީ މަހު ފުރުވާލަނީ

ހުޅުމާލެއިން ފައިލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީން ފައިލޭރިއާއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 25 އަށް އަރައިފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯގެ މަޤާމަށް ޑރ. ޝާހް އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީން 17 މީހަކު ވަނީ ފައިލޭރިއާއަށް ފައްސިވެފައި: އެޗްޕީއޭ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން ފައިލޭރިއާގެ ވޭދަނަތަކެއް ފެނިއްޖެ

ފަރްމިކްސް ލެބޯޓްރީސް އިން އުފައްދާ އެއްވެސް ދިޔާ ބޭހެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

އާސަންދައިގެ އެމްޑީގެ މަޤާމަށް، ޒީނިއާ ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޑު ބޭހެއް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި