ޚަބަރު

ކުޑަ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ބޫސްޓަރ ޖަހާ، މުސްކުޅިންނަށް ހަތަރު ވަނަ ޑޯޒެއް ދެނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ
ވެކްސިން ޖެހުމަށް މާލޭގައި ކިއު ހަދައިގެން.. ދެން އިމޭޖްސް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި ބަލިޖެހުމުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ހަތަރުވަނަ ޑޯޒެއް ޖެހުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން އާއްމުކޮށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން ނެރުނު އިޢުލާންގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ތިންވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި ބަލިޖެހުމުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ ފަރާތްތަކަށް ހަތަރުވަނަ ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަތަރުވަނަ ޑޯޒެއްގެ ގޮތުގައި ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފައިޒާ ވެކްސިނެވެ.

މިޑޯޒް ޖަހާނީ މީގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް ގެ ފުރަތަމަ ބޫސްޓާ ނުވަތަ ތިން ވަނަ ޑޯޒް ޖެހިފަހުން ހަތަރު މަސް ދުވަސް ވެފައިވާ މީހުންނެވެ

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭން ވަނީ 12 އަހަރާއި 17އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ތިން ވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފެށުމަށް ވެސް ނިންމާފަ އެވެ. އެއީ17-12އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް 6 މަސް ހަމަ ވެފައިވާ ކުދިންނެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ 12 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް މިހާތަނަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ހުރިފަރާތްތަކަށްވެސް ވެކްސިން ސެންޓަރ ތަކުން ވެކްސިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުސޫލުންނެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ވެކްސިންޖެހުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް އެރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އާއްމު ކުރާނެކްމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!