ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

ފާނަބަސަންދު ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަނީ, ސަމާލުވޭ! 

ލޮލުރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ޚާއްސަ އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ފައިލޭރިއާއަށް ސްކްރީން ކުރަން ހިންގާ ގައުމީ ކެމްޕޭން ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖޭގައި ފެންނަ ކެންސަރުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ހިމެނޭ: އެޗްޕީއޭ

ގއ.ވިލިނގިލިން އިތުރު މީހަކު ހޯއްގަވާ ކެއްސުމަށް ފައްސިވެއްޖެ

ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމުން ރައްކާތެރިވާން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

Breaking News

ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ހޯއްގޮވާ ކެއްސާ ބައްޔަށް ތިން ކުއްޖަކު ފައްސިވެއްޖެ

700 މީހުން ޓެސްޓްކޮށްފި, ފައިލޭރިއާގެ އިތުރު ކޭސްއެއް އަދި ނުފެނޭ

އިންފްލުއެންޒާ ޖެހިގެން އިތުރު ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

އިންފުލުއެންޒާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަނީ, މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 19 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

ފެނުގެ އަސަރުކޮށް، ޑިސްއިންފެކްޓް ނުކުރެވޭ ތަކެތި އުކައިލަން އެދިއްޖެ

Breaking News

މާލެ ސަރަހައްދުން 7 މީހަކު ފައިލޭރިއާއަށް ފައްސިވެ, ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 32 އަށް

ގިނައިން ބިދޭސީން އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފައިލޭރިއާއަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

ވޯކް ޕާމިޓް މެޑިކަލްގައި ފައިލޭރިއާ ސްކްރީނިން ހެދުމަށް މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރަމުން: ހެލްތް

ހުޅުމާލެއިން ފައިލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީން 17 މީހަކު ވަނީ ފައިލޭރިއާއަށް ފައްސިވެފައި: އެޗްޕީއޭ

ޑެންގީ ހުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ