ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އާދީއްތަ ދުވަހު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން
އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.. ދެން އިމޭޖްސް`

ވ. އާރަށް ކުށްޔަށް ދިން މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާ މައްސަލާގެ އަޑު އެހުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އާރަށް ކުއްޔަށް ދިން މައްސަލާގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިން ކުށުގެ ދައުވާއާއި ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުން ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށްވެސް ދައުލަތުން ވަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

މިމައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ދިފާއުން ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައިވެސް އޮންނާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސްނެގުމެވެ. މިމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް އާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް އާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) އަދި ޔާމީންގެ ޑްރައިވަރު ރަޝީދުގެ ހެކިބަސް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

މިމައްސަލާގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހުން އާރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މުޢާމަތަލާކީ ސީދާ ރައީސް ޔާމީންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދިޔަ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ހެކިވެރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ވ.އާރަށް ވަކި ބަޔަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށާއި، އާރަށުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ނިންމެވީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަންގަވައިގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބް ރައީސްކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު އަދީބް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކީންގެ ހެކިބަސް ވަނީ ނަގާ ނިމިފައެވެ. ދިފާއުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން މިމައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ 7 ހެކިންނެވެ. ޝަރީއަތުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުހަލާ ނިމޭތާ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމައްސަލައިގައި ހުކުމް އިއްވާނެކަމަށް މިމައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ އަހުމަދު ޝަކީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!