ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް

ހަށި ވިއްކުން ފަދަ ކަންކަން ޢާންމުވަމުންދާއިރު، ޝަރީޢަތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުމަކީ ދެރަވަރު ކަމެއް: ޖަމީލު

5 days ago

އެއްމިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދެކޭގޮތް ކިޔައިދީފި

1 week ago

މިއަދު ހަތަރުދަމު ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް ހިންގަނީ 4 އަހަރުގެ ނާކާމިޔާބީ ފޮރުވަން: ހީނާ

1 week ago

ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި އާ ހެކި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

1 week ago

އެމްޑީޕީއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ނުދީ، އެ ޕާޓީގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާންޖެހޭ: ޝުޖާއު

2 weeks ago

މިނިވަންކަމޭ ނެތީ, އަނިޔާވެރިކަމޭ އޮތީ, ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީމާ ލަދުވެސް ގަނޭ: ފައްޔާޟް

2 weeks ago

ޕޮލިސް އެކެޑަމީއަކީ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޮންޓްރޯލެއް އޮތް ތަނެއް ނޫން: ސަރުކާރު

3 weeks ago

ސަރުކާރުން ވަނީ ހުރިހައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދައްކައި، ރަހީނުކޮށްފައި: ރައީސް ޔާމީން

3 weeks ago

އެމްޑީޕީން ކުރިން ވަކާލާތު ކުރި ކަންތައްތައް މިހާރު ކެންސަލް: ރައީސް ޔާމީން

3 weeks ago

ރައީސް ޔާމީން މަރަދޫ ''ފިނިފެންމާ ޖަގަހަ'' ހުޅުވައިދެއްވައިފި

3 weeks ago

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލުމަށްފަހު، ހުރިހައި ޤައިދީން މިނިވަން ކުރަން ޖާބިރު ގޮވައިލައްވައިފި

3 weeks ago

ތިން އަހަރުތެރޭ އައްޑޫގައި 5000 ވަޒީފާ އުފައްދަވާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފި

3 weeks ago

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރަށް: ޕީޕިއެމްގެ އިންތިޚާބުގެ ކުރެޑިޓް ނަގަން ނޫޅުއްވާ

3 weeks ago

ހޫނު މަރުޙަބާއިން އެނގެނީ އެމްޑީޕީ އަތުން އައްޑު ބީވެއްޖެކަން: ރައީސް ޔާމީން

3 weeks ago

ރިޔާސީ ކެންޕެއިނަށް ރައީސް ޔާމީން އައްޑުއަށް!

3 weeks ago

ރައީސް ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި: ސަރުކާރު

3 weeks ago

ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ގަން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އެދިއްޖެ

3 weeks ago

ރައީސް ޔާމީން އެމްޑީޕީއަށް: ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ހުރި ނަމަ ތިބޭނީ ގޭގައި

3 weeks ago