ޚަބަރު

3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޯޓެއްގެ މައްސަލައިގައި ކައިޒީން އޭނާގެ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް!

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައިޒީން ބޯޓެއްގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ކައިޒީން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގައި ބުނެފައިވަނީ ބޯޓެއް ގަތުމަށް އޭނާގެ ބައްޕައަށް 3،600،000 ރުފިޔާ ހަވާލު ކުރުމުން އެ ބޯޓު ގަނެ، ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާތީ ބޯޓުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ ކައިޒީން ކަމާއި ބޯޓު އޭނާގެ ނަންމައްޗަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މި ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައިޒީންގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވަނީ ވަގުތީ އަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި ނަމަ އުފުލަން ޖެހޭނީ ނުހައްޤު ތަކުލީފެއް ކަމަށާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދަރިންގެ މުދާ މައިންބަފައިން ބޭނުންކުރުމާމެދު އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް، މި މައްސަލައިގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތައް ތަޠުބީޤު ކުރެވިދާނެ ކަަމަށް ކައިޒީންގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކައިޒީންގެ ބައްޕަ އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރެފައިވަނީ ކައިޒީންގެ ރުހުންނެތި ބޯޓު ކުއްޔަށް ނުދިނުމަށާއި ބޯޓު ވިއްކާލުމުގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރުމަށާއި ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުން ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި ބޯޓުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ޒީނާ

  ހާދަ މުސާރަބޮޑު ކުއްޖެކޭދޯ ތީ! އެވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެއް ސޭވް ކުރެވޭނީ ވަރަށް މުސާރަބޮޑު ކުދިންނަށް.

  • ޣަމަން

   ޢާނ. ބަލާލީމާ އެނގޭ

   • Ìދިރު

    ޑަމާސް ސާލިހުގެ ލާރި ތީ

  • ހަސީ

   ހަށިވިއްކައިގެން ހޯދާ ލާރި.ރޯ އޮރިޔާމާ އެ އުޅެނީ. ބޮޑެތި މަހުޖަނުންގެ ގާތައްވެސް ދޭ. ދެން 3 މިލިޔަން އެއީ އެއްޗަކަށް ނުވާނެއެންނު. އަހަރެމެންނޭ މިއުޅެނީ ހޭބަލިވެގެން 8 ގަޑިއިރު ޝިފްޓުކޮއްލައިިގެން ކިރިޔާ 9ހާސް އަތަށް އަރުވައިގެން.

 2. ބިލްގޭޓް

  ތި ބައްޕަ ތީ ފޭރޭ މީހެއް ދޯ.

 3. ފަބަޔަށް ދޭއެެއްޗެހި ހޯދާމޫސުން ފެށުނީ . ކައިޒީން އަކަށް ވީ ބަފައެއްގެ ސަބަބުން ނޫންތަ ؟ މައިން ބަފައިން ނާމުދަލާހަމަ ނުކޮއްބަލަ . ބަފައިން ގެ މުދާ ބޭނުން ކުރުން ވައްކަމަކަށްނުވާއިރު ، ދަރިންގެ މުދާބަފައިން ބޭނުން ކުރުން ވައްކަމަކަށް ވޭތަ ؟

  • އައި

   މައިންބަފައިން ގެ އެއްޗެހި ދަރިން ބޭނުން ކުރާއިރު ވެސް އަދި ދަރިންގެ އެއްޗެހި މައިންބަފައިން ބޭނުން ކުރާއިރުވެސް ހުއްދަ ހޯދުން އެއީ ރީތި ގޮތެއް. ކޯޓަށް މައްސަލަ ލާންޖެހުނީ ކީއްވެ ކަމެެއްވެސް ކިހިނެއް ދޯ އެނގެނީ. ވެދާނެއެއްނު ބޮޑު ކަމެއްވެގެން ކަމަަަށްވެސް އެވަރުގެ ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް އެޅީ..

  • އާމީން

   ޒިނޭކޮގެންޙޯދާލާރިއެެއީމަސްދުވާތަކެތިވެސްވިކާދެމައްސައްކަށްވެސްކުރޭއެއްވަރައްކިހިނެއެހާބާވަރުފައިސާއެހެންނޫނީއެހާކުޑަދުވަކޮޅަކުހޯދާނީކައިޒީގެބައްޕައިބްރާޙިފުޅުއެއުޅުނީފެށުނީސުރެދަތުރުކުރަންއޭނަޔައްވެސްއެޙާލާރިލިބުންޙެނެހިޔެނުވޭމީއްމިރަށުހުރިހާމީހުނައެގޭހަގީގަތެމިކަމާކޮމެމީހަކުވެތާއީދުކުރާނެހޭބޯނާރާގަދައަޅާމަސައްކަށްކުރާމީހުނަވެމިއުޅެނީއަންގަޔާއަތާދިމާނުވެގެހަސިވިއްކަމުޑުރަގްވިކަމުދުވާކައިޒީމެންނަލާރިފާބަނީވާރޭވެހޭބީދައިންމިހާރުއެތެޅެނީކާދީބަލާބޮޑުކުރިބަފޭގޮވޭގެންކޯޓުގޭއަޗޭސްކައުޅުމިހާރުކަޑިއްކިބުރިހަދާންނެތުނީދެންބަފޯލާއުމުރައްޖަލައްދުނިޔެމީމީއިމްތިހާނެއްކިތަމެވަރަކައްޒިނޭކޮގެންލާރިހޯދިޔަސްވަގުތުާއާސްޖެހުނީމާޖެހޭނީލާރިހުރިތާބަޚަޓޭފޭދާދުނިޔެމީއިމްތިޙާނެއްޙަދާނުންފެޮހެނުލާތިޙަލާލުގޮތުގަޙޯދާފައިސާގަބަރަކާލައްވާށިޙަރާމްގޮތުގަހޯދާފައިސާއަވީކޮއްކައްނެތިކުރަށްވާދޭއާމީން

 4. ބޯޓްމޭން

  ކައި ހާސްނުވޭ. މިގޭގަ އެބައިން ބޯޓެއް. އަާދެ ބަލައި.

 5. ތިއްތަ

  ކައިޒީން ރުޅިމަޑު މަ ނަމަ ބައްޕަ ބޯޓަށްލާފާ ގާދޫ ކޮލުން ފޮނުވާލާނީ × ބޯޓެއް ވެސް ބައްޕައަށް ގަނެދިނީ މަންމަ ވަރިނުކުރާނެމަތިން.. އަދި ބައްޕަ ހިތާވެގެން އުޅުނު ކުއްޖާއާއި ގުޅުން ކަޑާލާމަތިން × އެކަމް ބައްޕަގެ ނަމަށް ބޯޓް ރަޖިސްޓްރީވީމާ މަންމަ ވަރިކޮއްލާފަ އެކުއްޖާ އާއި ކައިވެނި ކުރީ

 6. ކައި ބައްޕި

  ބޯޓު ގަތީ ހަށިން އަގުދީގެން.

 7. ތަމޭ

  ނައިފަރު ފަތަނގުމާގެއަކީ އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ނައިފާރުގައި ހުރި އެންމެ ދިރުންހުރި އެންމެ މުއްސަނދިގެ. ފަތަނގު އާއިލާއަކީ އަބަދުވެސް ރަނާރިއްސާ މުއްސަނދިކަމަށް ބޫތުކައިފާތިބޭ ބައެއްކަން ނައިފާރު އެންމެންއެނގޭ. މިއަދު ފަތަނގުމާގެއަކީ ދިރުމެއްނެތް ވީރާނަވެފައިވާ ޖިފުޓިއެއް. ވިސްނާފިކުރު ކުރާބަޔަކަށް އިބުރަތަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ

 8. މޯޑު

  މަށަކީ ފަތަނގުމާގެ ސިހުރުހަދާކަމަށް އެންމެންބުނާ ފަރީދާއާ އިންމީހެއް. ކައި އެހިސާބަށް އައީ ކައި ބައްޕަގެ ބުރަ މަސައްކަތުން. ޒާހިދާ ނޫނީ އާއިލާ ކުރިއެއްމެ ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ އެކުދިންނަށް. މާލޭގައި ތައުލީމު ދީހެދީ ބައްޕަގެ އާއިލާ މީހެއްކައޖރީ ބަހައްޓައިގެން. ބައްޕަ މިހާރުވެސް ކުޑަމަންޖެއަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރަނީ. ތީ ޒާހިދާ އާއި ފަތަނގުމާގެ އާއިލާގެ ނުބައި ރޭވުން.

  • އަހަރެން

   ދަރިފުޅު ތިހާގިނަ އަދަދެ ހޯދި ގޮތެ ފުރަތަަ ބަލަން ޖެހޭއެބަ

 9. ާބަފާބެ

  ދަރިފުޅު ކޮންތާކުން ހޯދި ލާރިއެއް؟

 10. ކައި ފޭންކްލަބް

  ކައި ބައްޕަ އަށް ފެންދިފަ ކަތިލަނީތަ. ނޫނީ ބައްޕަ ކައިގެން ހުރީމަ ކައި ފަގީރުވަނީތަ. ދެން އުޅޭ ވައްތަރެއްދޯ.

 11. ެކައި (އަސްލު ނަން: ޒަޔާން)

  އާޓިކަލް ކިޔާ ހުރިހާ ކުދިން ކާރީ ބުނެލަން އޮތީ ކައި ލާރި ހޯދި ތަނަކާ ހޯދި ގޮތަކާ ނުބަލާށޭ. ކައި ވަރަށް ސްޓްރަގަލް ކޮށްގެން މިހިސާބަށް މިއާދެވުނީ. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ހޯދި ހުރިހާ ލާރިޔެއް ބައްޕަޔައް ދިނީ ބޯޓު ގައްނަން. ޔޫ ކާންޓް އީވަން އިމޭޖިން 🙁

 12. ޔޔޔޔ

  ވަރަށްޞައަޅި

 13. ދަރިފުޅު

  ކޮންތާކުން ކިހިނެއް ހޯދިލާރިއެއް؟

 14. މޭމޯ

  ކައިޒީވަރަށްބުރަކޮޒިނޭކޮއްގެންޙޯދިލާރިކޮޅުބައްޕަކާލާފިވީމާކޯޓުއަވަސްގޮތެއްކައަްއެލާރިޚޯދާދީކައަިޒީއްަަައް

 15. އާމީން

  ޒިނޭކޮގެންޙޯދާލާރިއެެއީމަސްދުވާތަކެތިވެސްވިކާދެމައްސައްކަށްވެސްކުރޭއެއްވަރައްކިހިނެއެހާބާވަރުފައިސާއެހެންނޫނީއެހާކުޑަދުވަކޮޅަކުހޯދާނީކައިޒީގެބައްޕައިބްރާޙިފުޅުއެއުޅުނީފެށުނީސުރެދަތުރުކުރަންއޭނަޔައްވެސްއެޙާލާރިލިބުންޙެނެހިޔެނުވޭމީއްމިރަށުހުރިހާމީހުނައެގޭހަގީގަތެމިކަމާކޮމެމީހަކުވެތާއީދުކުރާނެހޭބޯނާރާގަދައަޅާމަސައްކަށްކުރާމީހުނަވެމިއުޅެނީއަންގަޔާއަތާދިމާނުވެގެހަސިވިއްކަމުޑުރަގްވިކަމުދުވާކައިޒީމެންނަލާރިފާބަނީވާރޭވެހޭބީދައިންމިހާރުއެތެޅެނީކާދީބަލާބޮޑުކުރިބަފޭގޮވޭގެންކޯޓުގޭއަޗޭސްކައުޅުމިހާރުކަޑިއްކިބުރިހަދާންނެތުނީދެންބަފޯލާއުމުރައްޖަލައްދުނިޔެމީމީއިމްތިހާނެއްކިތަމެވަރަކައްޒިނޭކޮގެންލާރިހޯދިޔަސްވަގުތުާއާސްޖެހުނީމާޖެހޭނީލާރިހުރިތާބަޚަޓޭފޭދާދުނިޔެމީއިމްތިޙާނެއްޙަދާނުންފެޮހެނުލާތިޙަލާލުގޮތުގަޙޯދާފައިސާގަބަރަކާލައްވާށިޙަރާމްގޮތުގަހޯދާފައިސާއަވީކޮއްކައްނެތިކުރަށްވާދޭއާމީން

 16. އަނަންނައުނު

  ސުގާރ ޑެޑީ ދޯ؟

 17. ފެންވަރު

  ތިޔަ ކައިޒިންގެ ފެންވަރު ދޯ. ބަފާ ކޯޓަށް ދަމަނީ