ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

ހަސަންފުޅުބޭ ގެއްލުން: 24 ގަޑި އިރުވީ އިރުވެސް އެއްވެސް ހިލަމެއް ނުވި!

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

އއ. މަތިވެރި އިން އިއްޔެއިން ސުރެ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ އެރަށު ރިވެލި ހަސަން އަލީ (ހަސަންފުޅުބޭ) ގެއްލުނުތާ 24 ގަޑިއިރުވެފައިވާއިރު އަދިވެސް އެއްވެސް އޭނާގެ އެއްވެސް ހިލަމެއް ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ހަސަންފުޅުބޭ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލާއިރު ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ގެތަކެއް ވަނީ ބަލައި ރަށުގައި ހުރި ފަޅު ގެތަށް ވަނީ ބަލާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ރަށުގެ އެންމެހާ ސަރަހައްދު ވަލުތެރެ އާއި އެކު ވަނީ ބަލާފައި ކަމަށާއި މަތިވެރީ ފިނޮޅާއި މަތިވެރީ ފަޅުތެރެ ވަނީ ފީނައިގެން ބަލާފައިކަމަށް މަތިވެރިން މައުލޫމާތު ދިން އެރަށުގެ ރައްޔިތަކު ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން މަތިވެރީ ފަޅުތެރެ ވަނީ ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން ބެލިފައި. ވާއިރު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ވަނީ ދުރުމިީގެ އެހީގައި ބެލިފައިކަމަށާއި ކައިރީ ރަަށް ރަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބެލިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މަތިވެރި ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްލަމް "ދެން" އަށް ވިދާޅުވީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުން ފަށާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކަމަށެވެ.

"ފަސްވަރަކަށް ގުރޫޕަށް ބަހާލައިގެން ރަށުތެރެ ހޯދަމުން މިދަނީ އަދި ބޮޑު ފަޅެއްވީމަ ޑްރޯން އަރުވައިގެން ފަޅުތެރޭގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ބަލައިފިން އަދި ބަލަމުން މިދަނީ. އެއްވެސް ހަބަރެއްނެތް" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އޭނާ ފެނިފައިނުވާއިރު އޭނާ ގެއްލުނު ސީދާ އިރެއް ބުނާކަށް ނޭނގޭކަމަށެވެ. އަދި އިއްޔެ ހަވީރު ފެރީއަށް އެއްޗެއް ލާން ދާން އުޅުނުކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ފެރީއަށް ލާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެހިވެސް ގޭގައި އެބަހުރި ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަންފުޅުބޭ ހަބަރެއް ނުވެގެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ރަށުގެ ކުދިބޮޑު ރައްޔިތުން އޭނާ ހޯދަމުން އަންނަ އިރު އޭނާ ގެއްލުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ މިޒާޖަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައި ކަމަށާއި މީހުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުން މުޅިން ހުއްޓާލައި ކެއިން ބުއިމާއި ދުރުވެފައިވާކަމަށްވެސް އެރަށުން "ދެން" އާއި ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!