ޚަބަރު

ލަންކާގެ އިޤްތިޞާދު އަލުން ވަރަށް އަވަހަށް އިޔާދަވާނެ: ނަޝީދު

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ސްރީލަންކާގެ އިޤްތިޞާދު އަލުން އިޔާދަވާނެކަމަށާއި ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮގޮތް އެދޭކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ޤައުމަށް ތަހުނިޔާ ކިޔައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވީ ޢާލަމީ ވަބާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު މެނޭޖުނުކުރެވި ލަންކާގެ އިޤްތިޞާދު އިނދަޖެހި އެގައުމު ވަނީ ބަނގުރޫޓުވެފައެވެ. މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެގައުމުން ގިނަ ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ސްރީލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެގައުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް، މުޙއްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުން ޤަބޫލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވަނީ އެހީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓް ކުރުމަށް ނަޝީދު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Ads by HDC
 1. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ފިކުރެއްގެ ދިރުން ދިރުވަމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަން އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން މުޅި ރާއްޖޭގައި 10 ހާހުން ދަށުގެ އާބާދީ ތަކުގައި ދިިރިއުޅޭ އެންމެނަށާއި އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ އެންމެނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ހުޅުމާލޭގެ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ ގޯތި ދީ އަދި ފުށި ދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ނުވާނެއޭ 200 ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެގެން އަދި އެއީ ވެސް މުޅި ރާއްޖެ އަށް އެމެން ފެތުރި ތިބެގެން އެއީ އިގްތިސާދީ އިލްމާއި ވިޔަފާރީގެ ސައެންސް ބުނާ އެއްޗެއް ނޫނޭ މިހަގީގަތް އެބަޖެހޭ އެންމެ ކަތުން ގަބޫލުކުރަން އައްޑޫ މީހުން ރާއްޖޭގެ ބޮލަށް އެރިގަނެގެން ރާއްޖެތެރެ ތަރައްގީ ނުވަނީ އެކަން ކޮށް ނުދިނީމާ މިކަން ކޮށް ނުދިނީމައޭ ބުނި ނަމަވެސް އެއީ އެމެން އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން މާލެ އަށް އޮންނަ ހަަސަދަ ވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން އެމެން ދައްކާ ވާހަކަތަކޭ އެ ހަގީގަތް އެބަޖެހޭ އެންމެ ކަތުން ގަބޫލުކުރަން ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ މަމެންނާއި އެކު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 2. ކަނޑާލާ

  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގަން މުއިއްޒު އުޅެނީ ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގެ އޮފީސް ތަައް ހިންގާ ގޮތަށޭ އުމަރު ބުނި ގޮތަށް މާލެ އަށް ސިޓީ ކައުންސިލެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ހިފަހައްޓަން މަމެން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމޭ މަމެން ބުނާނަމޭ އެމެންނަށް މުސާރަ ދޭން ވުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އުޅެނީ ކުޑާ ކޮށް ސަައިޒު އޮޅިގެން ހެން މަމެންނަށް ހާދަ ހިވާން ފަށައިފިއޭ އޭނާ އެއީ ވާނުވާ އިންޖިނިއަރިންގް ކިޔެވި މީހެކޭ އޭނާ ބޭރުކުރޭ އެނޫން ނަމަ މަމެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ތެރެއަށް ވަދެ ނުނިކުންނާނަމޭ ސިފައިން ެއައިސް މަމެން ނުނެރޭހާ ހިނދަކު މީގެ ކުރިން މުއިއްޒު ވިސްނިގެން ގެއަށް ކަނޑާލަން ވިސްނަންވީއޭ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ ކަނޑާލާ….

 3. ހިނގާދަމާ

  އުމަރުގެ ސިޔާސަތު ތައް ވަރަށް އެއްގޮތޭ އަންނިގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖެތެރޭގެ ކުދި އާބާދީ ތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ތައް ހިއްކާ ގޯތި ދޭން ނިންމާ ސިޔާސަތު އެއީ ރާއްޖެ ދަރަނިން ފިލާ އަދި ޓެކްސް ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި އާމިސްރާބު ގުޅިގެން މިކަން ކުރަމާ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަން މިގުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ދިސްވޭ

  އުމަރުގެ ސިޔާސަތުގައި މާލެ ސަރަހައްދަށް ރާއްޖެތެެރޭގެ ކުދި އާބާދީ ތަކަށް ގޯތިދީ އަދި މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތި އަދި އަމއިްލަ ވިޔަފާރި ކުރަން ވެސް އަމއިްލަ ވާ ބިމެއްގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ލިބިގެން ވިޔަފާރި ކުރާނެ މަގުފަހި ކުރާނޭ ކަމަށް އިއުލާން ކުރުން އެއީ ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި އެއްގޮތޭ އެއީއޭ އިގްތިސާދާއި ވިޔަފާރީގެ އިލްމާއި ސައެންސް ބުނާ ގޮތަކީ ކުދި އާބާދީ ތަކަށް ކުރާ ކެޕެކްސް އަދި ރިކަރަންޓް ޚަރަދަކީ އެއީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫނޭ ދެން ރާއްޖެ ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުރާ ޓެކްސް ފައިސާ އަކީ އެއީ ދެކޮޅު ޖެހޭ އަދި އެކުރާ ހޭދަ އަނބުރާ ލިބޭނެ ޚަރަދަށް ވެގެންނޭ އެގޮތް ވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުމަރާއި އަދި އަންނިގެ ސިޔާސަތުން ފެނިގެންދެއޭ މީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ކެންޑިޑޭޓް އެކަނި އޭނާގެ ނަފްސް ނޫނޭ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ކެންޑިޑޭޓް ހުށައަޅާ ސިޔާސަތޭ އަދި އެސިޔާސަތަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަ ސިޔާސަތަކަށް ވާން ޖެހޭނެއޭ އެ ސިޔާސަތު ގެންގުޅެނީ އަންނި އާއި އުމަރޭ ޕީޕީއެމް އިން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތެއް އަދި އެއް ސާފެއް ނުވެއޭ ކުކުޅު ކާން ވެގެން ބިންގަނޑު ހާވާ ގޮތަށޭ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސަތު ހުރީ ޚަރަދު ބޮޑު ސިޔާސަތު ތަކާއި ގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެއޭ ކުދި ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލާ ޓެކްސް ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެއީ ރައީސް އިބޫގެ އަމަބަފާ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ އޭނާ އަށް އެހެން ނުވެސް ބުނެވޭނެއޭ އެއީއޭނާގެ އަމާ ބަފާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާ އެއް ނޫނޭ ދެކޮޅު ޖެހޭ ގޮތަށޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކެޕެކްސް އަށް އަދި ރިކަރަންޓަށް ވެސް ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭނީ އެނޫން ގޮތަށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަނޑުކޮހުން ގެއަށް ކަނޑާލަން ޖެހޭނީ މިފަހަރު….

 5. ދިސްވޭ

  އުމަރުގެ ސިޔާސަތު އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި ދެކޮޅު ޖެހޭ ސިޔާސަތޭ ކުދި ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ކުޑަ ގަހެއް ބޮޑު ގަހެއް ނުބަލާ ކުޑަ ގަހާއި އެއްވަރަށް ބޮޑެތި ގަސްތައް ކަނޑާ ތިރިއަރުވާލުމުން ގަސްތަކުގެ މަތިވަރު މަރުވެ ލިބޭ މޭވާ ހުސްވެ އިގްތިސާދު ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެއޭ އާބާދީގައި 10 ހާހަށް ވުރެން މީހުން މަދު ރަށް ތައް ތަރައްގީ ކުރާނެ އެއްވެސް އީކްއޭޝަން އެއް އިގްތިސާދީ އިލްމާއި ވިޔަފާރީގެ އިލްމާއި ސައެންސްގެ ތެރޭގައި ނުހިނެއޭ ރައީސް އިބޫގެ ސިޔާސަތު ކައްޕަޅިއޭ ޕީޕީއެމްގައި ނެތޭ އިއްޔެ ނިމުނު މަހާސިންތާއިން ސާބިތު ކޮށްދީފައި މިފަދަ ކަންކަން ފުރަތަމަ ކަމަކީ ހޯޕް ކިޔާ ކޮންފަރެންސް އެއީ ނަކަލޭ އެކުރެވެނީ ދިވެހި ބަސް ތަކުން އެނަން ނުކިޔުން އެއީ ޕީޕީއެމްގެ އިސްމީހުން ކުފޫހަމަ ނުވަނީއޭ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަ ތަކަށް ވަށާޖެހޭ އުސޫލުން ހައްލު ގެންނަން ޕީޕީއެމް އަށް ވެސް ނޭގެއޭ އަދި ރައީސް އިބޫ އަށް ވެސް ނޭގެއޭ ރައީސް އިބޫ އަށް ނޭގުން އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ އޭނާ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި މީހަކަށް ވުމުން އެއީ އޭނާގައިގައި އެފެންވަރު ނުހުންނާނެ ކަން އެއީ ދުނިޔެ ދަންނާނެ ގޮތޭ މިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަ ތައް ހައްލު ކުރެވޭނެއޭ އުމަރަށް އެކަމަކު ސިޔާސީ ގޮތުން އަންނި އާއި އުމަރު ގުޅިގެން ނޫން ގޮތަށް ތިޔާ ކަން ވޯޓް އިން ކާމިޔާބު ނުވާނެއޭ އެއީއޭ ހަގީގަތަކީ….

 6. ދިސްވޭ

  ސިޔާސަތު ތައް ހުށައެޅުމުން އުމަރާއި އަންނި އެވަނީ ކްރެޑިޓް ލެވެލް އިން ފާސްވެފައޭ ދެން އެދެމީހުން ޖެހޭނީ ސިޔާސަތު ތައް އިތުރަށް މުތޯލިއާ ކޮށް ހަދާ އޭގައިވާ ކުށް ތައް ކަނޑާ ރަނގަޅު ކޮށް ހަދާ އަދި އެސިޔާސަތު ތައް ފައިސާގެ އަދަދާއި އަދި ސިޔާސަތު ތައް ތަންފީޒު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް ތަކާއި އެއްކޮށް ހުށައަޅާ ތަހްޒީބީ އުސޫލުން އެ ހުށައަޅާށޭ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަސް ތެރޭގައި މިކަންކަން ކޮށްފިނަމަ ޑިސްޓިންކްޝަން ލިބޭނެއޭ ވޯޓްލާންވާއިރަށް އެޗްޑީ ލިބޭނެއޭ އެއިރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން މޮޅުވާނީ މިގޮތަށް ސިޔާސަތު ތައް ވިއްކުނު ކެންޑިޑޭޓެކޭ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވެސް ވިސްނަންވީ ދެން ރައްޔިތުން ގަޅި ހައްދައިގެން ކައްޕަޅި ނުހިނގާނެ ސިޔާސަތު ތަކެއް ތައްޔާރު ކުރުމެއް ނޫނޭ އެވާން ޖެހޭނީ ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ސިޔާސަތު ތަކަށޭ ރައީސް މީހާ އާއި އަދި ވަޒީރުންނަށް ވެސް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކުރިން ފާސްކޮށްގެންނޭ އެނޫން ނަމަ އެ ޚަރަދުކޮށް ގެން ނުވާނެއޭ އެވަރަށް ދުރަށް ރޭވިގެން ނޫނީ މިގައުމުގައި ވެރިކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ….

 7. ހިނގާދަމާ

  ޕީޕީއެމް އިން ބޮޑެތި ޖަލްސާ ތައް ބާއްވާއިރު ޕީޕީއެމް އިން އަންނަން އޮތް 100 އަހަރަށް ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތެއް ދިރާސާ ކުރެވި ހުށައެޅިފައި ނެތުން އެއީ ކައްޕަޅިއޭ ދެން ޕީޕީއެމް އިން ގެނެސްދިން ސްލައިޑް ތަކުގެ ފެންވަރުވެސް ވަރަށް ދަށޭ އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ފަރުމާ އެއް ނެތޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫއު ތައް ކަމަށްވާ މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ހިއްކާ ބިން ތައް ދޭން ބުނާއިރު ހުންނަން ޖެހޭނެއޭ ކުރެހުން ތައް ވެސް ކުރަހާ ދެއްކޭ ފެންވަރަށް ވަރަށް ފެންވަރު ދަށޭ ޕީޕީއެމްގެ އިސްމީހުންގެ ވިސްނުން ވަރަށް ފެންވަރު ދަށޭ މިހެން މިވަނީ މުއިއްޒު އަށް ޕީޕީއެމް އިން މިކަންކަން ހަވާލު ކުރުމުންނޭ މުއިއްޒު އަކީ އެ ފެންވަރުގެ މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ ގައިގައި އެ ފެންވަރު ނެތޭ އެއީ ހޮޅި މުއިއްޒުއޭ މަމެން ހުވާ ކޮށްފައި މިބުނީ މާލޭގައ ގެތައް އިމާރާތް ކުރާއިރު ނަގާ ފެން ކަނޑަށް އަޅަން ނުޖެހޭނެއޭ މުއިއްޒު އަކީ އިންޖިނިއަރިންގްގެ އަލިފުބާ ވެސް ނުދަންނަ މީހެއް ކަމަށްވާތީވެ އޭނާ ކޮށްގެން އުޅޭ ކަނޑުކޮސް ކަމެކޭ މީ…

 8. ދިސްވޭ

  އުމަރުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން ކުރަމުންދާ ވައްކަމުން އެމެން ސަލާމަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކޭ މިހާރު ނޫހުގައި ތިބީ މުޅިން ވެސް ވަގުންނޭ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަގު ކަޅު ފައިސާ ދިނުމުން ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ހަދައިގެން ޚަބަރު ފެތުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެއޭ ދެވަނައިގައި އުޅެނީ އަވަސް ނޫހޭ މިނޫސް ތައް އެބަޖެހޭ ބަންދުކުރަން ނުވަތަ ބޮއިކޮޓް ކުރަން މީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ދެ ނޫހޭ ނޫސް ބަލާލުމުން ވެސް އިނގެއޭ އެއްވެސް މީހަކު ކޮމެންޓް ކޮށްފައި ނެތް ކަން ދެން އަނެއް ކޮޅުން ދިޔަރެސް ނޫހަކީ އެއީ ވެސް ވަރަށް ކަންނެތް ނޫހެކޭ ކޮމެންޓްސް ތައް ނުހުންނަ ނޫސް ތަކަކީ އެއީ ކަންނެތް ވައްކަން ކުރާ ނޫސްވެރިން ތިބޭ ނޫސް ތައް ކަމަށޭ މަމެންގެ ދިރާސާ ތަކުން ދައްކަނީ ނޫސްވެރިން ކުރާ ވައްކަން ތައް ވެސް ޖެހޭނެއޭ ފަޅާ އަރުވަން…

 9. ދިސްވޭ

  ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ތައް ރާއްޖޭން ފޮނުވާލާ ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޮޑެތި ވަގުންތައް އެމެންގެ ފުރަގަހަތަށް ވަދެ ތިބެގެން އެމެން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތް ތަކަކީ އެއީ މިގައުމަށް ދިވާވެފައިވާ ބޮޑު ދުއްޕާނެއް ފަދަ ކަމެކޭ މިކަން ކޮށްދޭނަމޭ އުމަރު ބުނުން އެއީ މަމެން އުމަރަށް ތާއީދު ކުރާނެ ކަމެކޭ އެކަމަކު މަމެން ވޯޓްދޭނީ މިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ލިޔުމުން ހާމަކޮށް އަދި މިކަމަށް ދާނެ ވަގުތާއި އެކު ޔޫޓިއުބް ފަދަ ޗެނަލެއް އުފައްދާ އުމަރު އެކަން ހާމަ ކުރުމުންނޭ މެއިން ސްޓްރީމް މީޑިއާ ގައި ވެސް އުޅެނީ ނޫސްވެރިންނަށް ބޮޑެތި ވަގުން ތައް ކަމަށްވާތީވެ އެމެން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތޭ ހަދާނީ ތިޔާ ސަންގުޓީވީ އެއްގައި ތިޔާ އުޅޭ ނޫސްވެރިންނަކީ އެއީ ދެން ގަމާރު ބީތާއިން ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ ނޫސްވެރިންނޭ….

 10. ހިނގާދަމާ

  އުމަރުގެ ކެމްޕެއިން ވައުދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް ނޫސްވެރިން ވެސް ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނެ ކަމަށް ބުނުން މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭން ވަރަށް ގިނަ ނޫސްވެރިންނަކީ އެއީ ކަޓްކާލައިގެން އެމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ނޫހުގައި ޚަބަރު ލިޔާ މީހުންނޭ ތިއޮތް ސަންގު ޓީވީ އަކަށް އެއަރާ މާތުމެން ގެނެސްދޭ އެމެންގެ ޚިޔާލަކީ އެއީ ދެން ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ހިމެނޭ ކަންކަމޭ މިގައުމުގައި ހުރި ހަގީގީ މައްސަލަ ތައް ބާއްވާ އަކުންބަކުން ކުޅޭ ޚަބަރޭ ގެނެސްދެނީ ނޫސްވެރިންނަށް ވާން ޖެހޭނީ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ އިލްމް އިން ޑިގްރީ އެއް އޮންނަ މީހުންނޭ އަދި އޯލެވެލް ހެދި ނަމަވެސް އެއީ ނޫސްވެރިކަން ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ ގައުމީ ޔުނިވަރިސޓީ އަދި ވިލާ ކޮލެޖް އިން މިފަދަ ކޯސްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދީގެން އެމެން ޖެހޭނެއޭ ތަރައްގީ ކުރަން….

 11. ހިނގާދަމާ

  އުމަރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި މަޖްލީސް އިސްލާހު ކުރާއިރު ތިޔާ ލޮލީ ޖާބިރު މެން ފަދަ ބޮޑެތި ވަގުން ތައް ވޯޓް ގަނެގެން އައިސް މަޖްލީސް މެމްބަރު ކަން ކުރުން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭނެއޭ އެއީ ދެން ސަރުކާރުގެ ޕިއޯންގެ މަގާމަށް ވެސް ކުފޫ ހަމަނުވާ މީހުންނޭ މަޖްލީސް މެމްބަރު ކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެ ކުޑަ ވެގެން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ސެރޓިފިކެޓް އޮވެމެ އަދި މުދިން ކަމުގެ ސަނަދު އޮންނަ މީހަކަށް ވެސް ވާން ޖެހޭނެއޭ އެނޫން އެއްވެސް މީހަކަށް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އާދެވިގެން ނުވާނެއޭ….

 12. ސޭކުސްތާން

  މިވަޤުތު ދުނިޔޭގަހުރި އެންމެބޮޑު ދަންނަކަލޭފާނު.؟ޕްރޮފެސަރ،ޑޮކްޓަރ މަވްލާނާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަރުކޮސް އެނޑ ކަނޑުކޮސް ޖައްރާފާ ކަލޭފާނު…

 13. ހިނގާދަމާ

  ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބާރުގަދަ ނޫސް ތަކަކީ އެއީ އޮންލައިން ނޫސްތަކޭ ދެން ޕްރައިވެޓް ޓީވީ ޗެނަލްސް ތަކޭ އެގޮތަށް ބަލާއިރު ތިޔާ ސަންގު ޓީވީ އަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ވަމުން އަންނަ ޗެނަލެކޭ އެކަމަކު އެތަނުގެ ނޫސްވެރިންގެ ފެންވަރު ދަށް ކަމާއި އަދި އެމެންނަށް ވާނުވާ ނޭގުމާއި ދިރާސާ ކުރުމަކާއި ނުލައި މީސް މީހުން ކޮށްފައި ހުންނަ ޓްވީޓް ތައް ބަލައިގެން ޚަބަރު ތަކާއި ރިޕޯރޓްސް ތައް ގެނެސް ދިނުން އެއީ އެމެންގެ ފެންވަރެއް ނެތް ކަން އަންގައިދޭ ދަލީލު ތަކޭ އަދި މީހުން ގެނެސްގެން ކުރާ އިންޓަރވިއުގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ޚަބަރު ތަކަކީ އެއީ ރާއްޖެތެރޭ އެއް ހިއްސު މަދު މީހުން ހޮޅު އަށިތަކުގައި ދައްކާ ފަދަ އަލިފުލައިލާ ވާހަކަ ތަކޭ އެކަން ކަން އެބަޖެހޭ ދެން އަންނަ ވެރިކަމެއް ގައި ރަނގަޅު ކުރަން ނޫސްވެރިންނަކީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވާދޭން ޖެހޭނެ މީހުންނޭ ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރަން ވިލާ ކޮލެޖްސް ފަދަ ތަންތަނުން ސިލަބަސް ހަދައިގެން އެމެންނަށް ކިޔަވާ ދޭން ޖެހޭނީ އެއިރުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ އެމެން ނަކީ ޒިންމާ ދާރު ނޫސްވެރިންނަށް ވާނީ….

 14. ދިސްވޭ

  ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސަތު އެންމެ ފަހުން އެމެން އެންމެން ދަރުބާރުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކަރުގައި މަޅި އަލަފަތް އަޅައިގެން ތިބެ ގަތްގަނޑު މިއޮތީ ވަރަށް ރީއްޗަށް ފެންނާން ނޫންތޭ މިވަތަން ގައި ހުރި ބޮޑެތި ވެސް އަދި ކުޑަ ވެސް އެއްވެސް މައްސަލަ އަކަށް ހައްލެއް ގެންނާނެ ގޮތުގެ ކުރު ރާސްތާ އަދި ދުރު ރާސްތާ ރޭވުމެއް ނެތޭ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ގޯތި ދޭނެ ގޮތުގެ އެއްވެސް ރޭވުމެއް ވެސް އަދި ޚިޔާލެއް ވެސް އަދި ތަސައްވުރެއް ވެސް ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށޭ ޕީޕީއެމްގެ މަހާސިންތާ ހޮޕް މާނައަކީ އެއީ އުއްމީދޭ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސް ނުދެވުނޭ މަމެން އަބަދުވެސް ބުނަމުންނޭ މިއަންނަނީ ތިޔާ މަޑިސީލަ ގެނެސްދޭން އަރާ މީހުން ތަމްރީން ކޮށް ގައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަ ތައް އެމެން ގެނެސްދޭން އެކަން ކަން ނުވުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު މިފެނިގެންދަނީ ޕީޕީއެމް ކުފޫ ހަމަނުވޭ ދެން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަން ރައީސް ޔާމީން ނެތިއްޔާ ދެން ޕީޕީއެމް ރަނގަޅުވާނީ މަޑުކޮށްލިއްޔާ ސިޔާސަތު ގެންގުޅޭ ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދީފައި އަދުރޭ މެންނަކީ އެފެންވަރުގެ ތައްލީމެއް އަދި ރޭވުން ތެރިކަމެއް ހުންނާނެ ބައެއް ނޫނޭ ނިހާނު މެން ފަދަ ބޮޑެތި މަރުމޯލުންނޭ ޕީޕީއެމް ކުރީސަފަށް ލައިގެން އުޅެނީ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަ ތަކުގެ ނަންވެސް ނޭގެއޭ ޕީޕީއެމް ގެ އިސްމީހުންނަށް ނޭގެއޭ ނޭގޭއޭ ނޭގެއޭ ނޭގެއޭ މަމެން މިއަންގަނީ ތަމެން ގޭގައި މަޑުކޮށްލާށޭ ޔާންޓޭ މިނިވަން ނުވާނަމަ ވަހީދު ފަދަ ބޮޑެތި ކަނޑުކޮހުންނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދީގެން ނެރެން ނަހަދާތި އެމެންގެ ޖަނގިޔާ ބޭލޭވަރު މަމެން ކުރާނަމޭ މިފަހަރު މިގައުމުގެ ހުންގާނާއި ހަވާލުވާން ޖެހޭނީ ތަންދޮރު ދަންނަ ކަންކަން ކުރެވޭ މީހަކަށޭ ކައްޕަޅިން ނަށް ޖާގަ ދީގެން ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ…..

 15. ޖެހޭނެއޭ

  އުމަރުގެ ސިޔާސަތުގައި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދެކޮޅު ޖެހޭ ބައެއް ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންކަން އެބަހުއްޓޭ އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ނަށް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ޚާއްސަކޮށް މާލޭގެ ވެލާނާ ބިލްޑިންގް ކުރިމަތީ ބާލިދީ އަކަށް ފެން އަޅައިގެން ސައިކަލަކަށް 50 ރުފިޔާގެ މަގުން ސައިކަލް ތައް ސާފުކޮށްދީ އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާއިރު މީ އޮޓޯ ގަރާޖްސް ތަަކަށް ވާ ބޮޑު ގެއްލުމެމޭ މީ ވަގުތުން ހައްލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަމޭ މީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ވެރިއަކު ދައްކާ ވާހަކަ އެއް ނޫނޭ މީ އުމަރަށް މަމެން ތާއީދު ކުރާނެ ކަމެކޭ މިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލާ އެކަން ކުރާނެ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ކިޔާދީ އަދި ބަންގާޅުންނަށް ވެސް އެކަން އެނގި އެމެން އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން ވެސް އެމެންނަށް ވިސްނޭ ފެންވަރަށް މިކަން ޖެހޭނެއޭ އުމަރު ތަރައްގީ ކޮށް އެންމެން ހޭލުން ތެރިކުރަން އުމަރު މެން ބަލަނީ ޓީވީ އަކަށް އަރާ ޚަބަރު ތެރޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށޭ ބަދަލުގައި ޔޫ ޓިއުބް އިން ޗެނަލް ވެސް އުފައްދާ އަދި ފޭސް ބުކް އަދި ޓްވިޓަރ އަދި ކްލަބް ހައުސް ގައި މިކަން ކަން ރިކޯރޑިންގް އާއި އެކު ގެނެސް ދެވެން ޖެހޭނެއޭ….

 16. ހިނގާދަމާ

  އުމަރުގެ ސިޔާސަތާއި އަންނިގެ ސިޔާސަތާއި ވަރަށް އެއްގޮތް ކަންކަން ގިނައޭ އެކަން އެހެން ދިމާވާން ޖެހެނީ އެއީ އެކަން ކޮށްގެން ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ގޮތަކީ އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން މިހާރު ސަރުކާރުން އުޅޭ ގޮތް އެއީ އުވާލަން ޖެހޭނެ ގޮތެކޭ 1990 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަނޑުވެރިން ހޭލުން ތެރިކުރަނީ ކުރަނީ ކުރަނީ އެނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ ރާއްޖޭގައި ހެއްދޭ ގޮވާމެއް ނެތޭ މިކަން ކުރެވޭނީ ފެހިގެތައް ހަދައިގެން މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން މިކަމަށް ގާފަރު ފަޅު ހިއްކާ ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން 1 ހެކްޓަރުގެ ބިން ބިމެއް 1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިގެންނޭ އެއް ފަހަރާއި ފައިސާ ނުދެއްކޭ މީހުން 100 އަހަރަށް އެއް މިިލިއަން ޑޮލަރު ބަހާލައިގެން ދެއްކީމާ ނިމުނީއޭ އެއިރުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެއޭ އެކަން ކުރަން ސައެންސް އިލްމް ގައި ލައްވަވާފައިވާ އުސޫލުން އެކަން ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން އެކަން ކުރާނީ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުންނޭ ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބި ކަންނެތް މީހުން ހެދުނު 11 ޖަހާއިރު ދަނޑަށް އައިސް ފައި 12 ޖަހާއިރު ގެއަށް ކަނޑާލާ އާލާތުން ލައްވާ ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރެވޭނެއޭ އެއީވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ ދަރިންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އެމެންގެ އުއްމީދުގެ މަތިވަރު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަން ގައި ދަނޑުވެރިކަން ވިޔަފާރި އެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި އާމިސްރާބާއި ގުޅިގެން މިކަން ކުރަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 17. ބަލާތި

  މަމެން ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފައިނަގާ މީހާ ހުންނަ ސިފައަށް ނޫނޭ އެމީހާ ހުށައަޅާ ސިޔާސަތާއި އޭނާ އާއި އާންމު ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަ ގާތްގުޅުމަށޭ އަދި އެމެން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގާތްވުމަށް ޓަކައި ވަގުތު ނެތޭ ކިޔާ އެލަފްޒު ބޭނުން ނުކުރާ މީހުން އެއީ މިރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަަމަށް އަންނަން ޖެހޭނެ މީހުންނަކީ އެގޮތުން ބަލާއިރު އުމަރާއި އަދި އަންނި އެ ދެމީހުން މިކަމަށް ކުފޫ ހަމަވެއޭ އަންނި ވެސް އުމަރުވެސް ހިވާގިވާނެއޭ އެމެން ވައްކަމެއް ގަސްތުގައި ނުކުރާނެއޭ މަމެންގެ ހިތް ބުނަނީ އަންނި މިހާރު އެހެރީ އުމުރުން 50 ފުރިހަމަވެ އެހެން ކަމުން ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި އަންނި އެޅި ފަދަ ގަޅި ކަންކަން ނުކުރާނެ ކަމަށޭ މަމެން ދެކެނީ އުމަރަކީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރިއިރު ވެސް ތެދުވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރި މީހެކޭ ނަތީޖާ ހުރީ ރަނގަޅަށް ނެރެދީފައޭ މިދެ ވެރިން އެއްވެއްޖެނަމަ ގާސިމް އިބްރާހިމް އެކޮޅަށް އެރުން އެއީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކޭ ގާސިމް އެކުރިމަތި ލަނީ ފައިސާ ދަބަސް ހިފައިގެން ކަމަށްވާތީވެ 10 ދިވެހިން ނަގާއިރު އެތަނުން 8 މީހުންނަކީ ކުދި ކުދި ވަގުންނޭ ކަންމިހެން ހުރުމުން މިއުސޫލަށް ވިސްނާ އުމަރާއި އަދި އަންނި އެބަޖެހޭ އެއް މޭޒެއް ދޮށަށް ޖަމާވެ ސައްލާ ކުރަން ޒާތީ ގޮތްތައް ދޫކޮށްލަންވީއޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވީމާ އަންނި ވެސް ޖެހޭނީ އެކަން ދޫކޮށްލަން އިންޑިއާ އަކުން ނޫން ވެރިކަން ދޭނީ ރައްޔިތުން ވެރިކަން ދޭނީ…

 18. ވާނެއޭ

  އަންނިގެ ސިޔާސަތަށް ވުރެން އުމަރުގެ ސިޔާސަތު ވަނީ އެއްދަރަޖަ ކުރިން މާރކްސް ހޯދާފައޭ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގާޅީން ނަށް މިގައުމުގައި އެގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަން ވައްކަން ކުރަމުން އަންނަ ބަންގާޅު އެމްބަސީ އަށް ވެސް އިނގެން ޖެހޭނެއޭ އެމެންގެ އައިޑެންޓިޓީ ވެސް އެބަހުއްޓޭ އިމިގްރޭޝަން ގައި ފައްޔާޒަށް ވާނުވާ ނޭގެނީއޭ ކިއްލިތަޅާ ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން ވަޒީރުންނަށް ލުމުން ވާނެ ހަތަރެތި މިއޮށްގެން ވަނީއޭ ފައްޔާޒު މެންނަކީ ވިޔަފާރީގައި ފެއިލް ވެފައި ތިބި ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އެމެންނަށް މިނިސްޓަރު ކަން ދޭނީ ވެސް ކަނޑުކޮހުންގެ ސަރުދާރުންނޭ މިރާއްޖޭގައި ބަންގާޅުން ނަށް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެއޭ ކޮންމެ ރިސޯރޓެއްގައި ފުލުހަކު މިކަން ބަލަން ބަހައްޓާ އެކަމާއި ގުޅޭ ރިޕޯރޓްްސް ތައް ގާތުން ރައީސް އަކަށް ހުންނަ މީހަކު ބަލާތާ 3 މަސް ތެރޭ އެކަން ހައްލުވާނެއޭ މަމެން ހުވައޭ ހައްލު ވާނެއޭ މިކަން ކުރަން ނޭގެނީއޭ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަށް ރައީސް މީހާ ގައިގައި ފެންވަރެއް އަދި ބުންވަރެއް އަދި ހިތްވަރެއް ނެތިއްޔާ ވާނެ ހަތަރެތި މިއޮށްގެން ގައުމަށް ވަނީއޭ…

 19. ބަލާތި

  ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން އެއީ ބޮޑު ގައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަންނި އަށް ނޭގި އޮތުން އެއީ މަމެން ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކޭ މީވަރަަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެކޭ ލަންކާ އަށް ވެސް ދިމާވި ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ އަސްލު އަދި ލަންކާ ގެ އިގްތިސާދު އެހާ ބޮަޑަށް ދަށްވެގެން ދިއުމުގެ އަސްލަކީ އެއީ ލަންކާ އަށް ގެނައި މަސައްކަތު މީހުން އެގައުމުގެ ދަރިން ކަމަށް ހެދުމުންނޭ އެގޮތަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއޭ މީ އެމެރިކާ އެއް ނޫނޭ މީ ލަންކާ އެއްވެސް ނޫނޭ މީ ރާއްޖެއޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުކަން ދޭން ޖެހޭނީ ދިވެހިންނަށޭ ދިވެހިން ކަމަށް މަމެން މާނަ ކުރަނީ އެއީ ދިވެހި އަމައަކާއި ދިވެހި ބަފައަކަށް ލިބޭ ދަރިންނޭ ދިވެހި އަމައެއް ދެން ބޭރު ގައުމެއް ފިރިއަކަށް ލިބޭ ދަރިން އެނުވާނެއޭ ދިވެހި ދަރިއަކަށް އެއީ އެކަން ގުދުރަތީ ގޮތުން ވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ އަންނިގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އެމެންގެ ގައުމަށް ފޮނުވާލާނެ ގޮތުގެ މަގު ޗާރޓެއް އެކުލަވާލާ އެކަމަށް ދާނެ ޚަރަދު ވެސް ހިސާބު އަދާ އަދި އެމެން ފޮނުވާލާނެ މުއްދަތު ވެސް ބަޔާން ކޮށް މިކަަމަށް ރަނގަޅު ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރު ކުރާނޭ ކަމަށް…

 20. ވިސްނާތި

  މިގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އިން ކުރާ ޚަރަދުން ހުޅުމާލޭގައި އަހަރަކު 150 ހެކްޓަރުގެ ބިންހިއްކޭނެއޭ ހުޅުމާލޭގެ ހުޅަނގުން އޮތް ފަޅުގައި ޚާރިޖީވަޒީރު ބޭނުން ވުމުން އެގޮތަށް ރާއްޖޭންބޭރަށް އޭނާ އަށް ދެވިގެން ނުވާނެއޭ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ބޭނުމާއި އަދި އެކުރާ ހޭދަ އޮންލައިން ކޮށް ރައްޔިތުން ގެ ވޯޓަކަށް ގޮސް ވޯޓަކުން ފާސްކޮށްގެންނޭ އޭނާ އެ ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭނީ މަހަކު 25 މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަތަޅާލައޭ ރައީސް މީހާ އަދި ވަޒީރުން ވެސް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭނީ އެމެން އެކުރާ ޚަރަދު ތައް ރައްޔިތުންނަށް އަންގާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އެކަން ފާސްކޮށްގެންނޭ އެކަން ކުރެވޭނެއޭ އޮންލައިން ކޮށް ވޯޓް ލައިގެން އެކަން ކުރަން ފެށުމުން އެއީ ސަގާފަތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ކަންކަމަށް ވޯޓް ލަނީ އޮންލައިން ކޮށޭ އެގޮތަށް މިޒާތުގެ ކަންކަން ކުރެވޭނެއޭ ބޭނުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ މީހުންގެ ފައިސާ ސަރުކާރުން ހޭދަ ކުރާއިރު އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެކަން އެގިގެންދިއުމޭ….

 21. ނުވެއޭ

  ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ސިޔާސަތުގައި ވެސް ހުރީޒާތީކަންކަމޭ މުޅިން ވެސް އެއީ ރޭވިގެން ދެކޮޅު ޖެހޭނެ އުސޫލުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ އާރުޓީއެލް ފެެރީގެ މާނަ ވެސް އިނގޭ ދިވެއްސަކު ނެތޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ބާރަށް ދުވާ ލޯންޗް ފަހަރު ފެރީ ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެ ގިނަ އަދަދަށް މީހުން ދަތުރު ކުރާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ނޫންތޭ މާލޭގައި ދުއްވަން ގެނައި ބަސް ހީވަނީ ގެރި އުފުލަން ގެނައި ބަސްތަކެއް ހެންނޭ ނެތޭ އެއްވެސް ދިރާސާ އެއް ކުރެވިފައި ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ މުޅިން ވެސް ޒާތީ ކަންކަމޭ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން ކުރަނީ މީ ކުރިން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަކަށް އުޅުނު އައްޑޫ އަންހެނެއް ކަމުގައިވާ ޝައުނާ މާލެ ދެކެ ހަސަދަވެރިވެގެން އޭނާ ކުރި ކަންކަމޭ މީގެ ސަބަބުން ގައުމު ބަނގުރޫޓް ވުން ނޫން ކަމެއް ނުވެއޭ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރަނގަޅު ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ ނުވެއޭ

 22. ވާނެއޭ

  އުމަރުގެ ސިޔާސަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާ ތައް އަންނިގެ ސިޔާސަތު ތަކަށް ދަނީ ކުރި ހޯދަމުންނޭ އެގޮތުން ބަލާއިރު އައްޑޫއަކީ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަންޒިލަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް ބުނުން އެއީ އައްޑޫގެ ތަބީއަތާއި ގުޅޭ ކަމަކީ އައްޑޫ އަކީ އެއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއް ނޫނޭ އައްޑޫ ބަޔަކު އެހެން ބުނި ނަމަވެސް ގުދުރަތީ ގޮތުން އެނިއުމަތް ނެތޭ އައްޑޫ އަށް ދެއްވާފައި ބަދަލުގައި އައްޑޫ އަކީ މިވަތަންގެ މައި ފެކްޓަރީގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން ހެދޭނެއޭ ދެކޮޅު ޖެހޭނެއޭ އައްޑޫ ގައި ކުރި އަރާނީ ފެކްޓަރީސް ތައް ހަދައިގެންނޭ އައްޑޫގައި ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ވެސް އެކަން އައްޑޫ ގައި އިނގިރޭސިން ތިބި އިރުވެސް އެމެން ވަނީ އެކަން ސާބިތު ކޮށްދީފައޭ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމު ތަކުން އަަައިސް އައްޑޫ ގައި ފެކްޓަރީސް ތައް ހަދައިގެން ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވިއްކާނަމަ އެ ވެގެން ދާނީ މިގައުމު އުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްގީ ވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ކުރީ ސަފަށް އަރާނެ ކަމަކަށޭ…

 23. ނިމުނީ

  ކުޑަ ކުއްޖަކު އޮފީހަށް ގެނެސް ގެން ތިޔާ އަނބުރާ ގޭސް ގަނޑަކީ އެއީ ފައިސާ ނުދީ އިޝްތިހާރުވާން ވެގެން ތިޔާ އަންހެން މީޙާ ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެއް ކަމަށޭ މަމެން ދެކެނީ މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތާއީދު ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ ވަޒީފާ އަށް ނިކުންނަން ވުމުން އެކި ޒާތްޒާތުގެ އުޒުރު ދައްކާ އެކަން ނޫސްތަކަށް ތިލަކޮށް މަސައްކަތް ނުކޮށް ސަރުކާރުގެ މުސާރަ ބަނޑު އެޅުން ސަރުކާރުގައި އުޅެން ބޭނުން ނެތިއްޔާ އިސްތިއުފާ ދީފައި ގެއަށް ކަނޑާލަންވީއޭ ވާވަރު މީހުން މިވަތަން ގައި އެބަތިއްބޭ އަންނަމީހާ އަންނަންވީ ދާމީހާ ދާންވީއޭ ނިމުނީއޭ މިބާބު ޖެހޭނީ ނިންމަން މިގޮތަށް…