ޚަބަރު ސިޔާސީ

އަނެއްކާވެސް 3000 މެމްބަރުން ހަމަ ކުރުމަށް އެމްއާރްއެމުން ފޯމުތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ތިން ހާސް މެމްބަރުން ހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ އެމްއާރްއެމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(އީީސީ)އަށް އިތުރު ފޯމުތަކެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 3،000 މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށް އެޕާޓީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކިތައް ފޯމު ކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ.

އަދި އޭގެ ތެރެއިން ސައްޙައީ ކިހައި އަދަދެއް ކަމެއްވެސް އެ ޕާޓީން ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެމްއާރުއެމްގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 3،000 މެމްބަރުންނަށް ދަށަށް ދިޔައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން، އެ ޕާޓީއަށް ނޯޓިސް ދިނުމުން، އަލުން 3،000 މެމްބަރުން ހަމަ ކޮށްފައިވަނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ޤާނޫނީ އަދަށްވުރެ ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ހާމަވީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމު ކުރެއްވި ތަފާސް ހިސާބުތަކުންނެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިމަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހު އާންމު ކުރި ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ނޮބެމްބަރުމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރުމާއި ހަމައަށް އެމްއާރުއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 3،023 މީހުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 31 ޑިސެމްބަރާއި ހަމައަށް ދިޔައިރު އެޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 2،993 އަށް ދަށްވިއެވެ.

  1. އައުޓް

    ރައީސް އިބޫ އައުޓްް އަލިޕީ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް އެފްކޮންސް އައުޓް އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް އައުޓް މިހާރު ނޫސް ވަގުން އައުޓް އަވަސް ނޫސް ވަގުން އައުޓް ހުރިހާ ނޫސް ވަގުން އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓްް އަލިޕީ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް އެފްކޮންސް އައުޓް އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް އައުޓް މިހާރު ނޫސް ވަގުން އައުޓް އަވަސް ނޫސް ވަގުން އައުޓް ހުރިހާ ނޫސް ވަގުން އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓްް އަލިޕީ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް އެފްކޮންސް އައުޓް އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް އައުޓް މިހާރު ނޫސް ވަގުން އައުޓް އަވަސް ނޫސް ވަގުން އައުޓް ހުރިހާ ނޫސް ވަގުން އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓްް އަލިޕީ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް އެފްކޮންސް އައުޓް އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް އައުޓް މިހާރު ނޫސް ވަގުން އައުޓް އަވަސް ނޫސް ވަގުން އައުޓް ހުރިހާ ނޫސް ވަގުން އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓްް އަލިޕީ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް އެފްކޮންސް އައުޓް އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް އައުޓް މިހާރު ނޫސް ވަގުން އައުޓް އަވަސް ނޫސް ވަގުން އައުޓް ހުރިހާ ނޫސް ވަގުން އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓްް އަލިޕީ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް އެފްކޮންސް އައުޓް އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް އައުޓް މިހާރު ނޫސް ވަގުން އައުޓް އަވަސް ނޫސް ވަގުން އައުޓް ހުރިހާ ނޫސް ވަގުން އައުޓް

  2. ހިނގާދަމާ

    ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް މިވަތަންގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވާ މިވަތަންގެ މާލީ ވަޒީރަކަށް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އެމެންގެ މަތިވަރު އާރޯކުރަމާ ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގެ މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ލިބިގެން ވިޔާފާރި ފުޅާ ކުރަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  3. ހިނގާދަމާ

    ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން މާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާ ތަކުގެ އޮފީސް ތައް ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ފަޅަށް ބަދަލު ކޮށްލާ އެކަން ކުރަން ކެރޭނެ ގާސިމް ރައީސް ކަމުގައި އަންނި މާލީ ވަޒީރު ކަމުގައި އެކަން ކުރަން އުޅެމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިވަތަންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….