ޚަބަރު

މަޖިލީހުގައި އަންހެން މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަން ރައީީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިތުރުވާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by MWSC

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އަންހެންގެ ދުވަހެވެ.

މި ދުވަހާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން ހިމެނިގެންދާނޭ ގޮތާގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ފުންކޮށް ވިސްނާކަމަށާއި މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ މަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން، އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ފަހިކަމެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޢަޒުމު ކަނޑައަޅަންވީ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ މަޖިލީހަށް ހޮވިފައިވަނީ ހަތަރު އަންހެން މެންބަރުންނެވެ. އެ ހުރިހައި މެމްބަރުންވެސް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވަނީ ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. ޝިރުކޭ

    ޕްލާސްޓިކާއި ނުލައި ބުނާ މީހުންނަކީ އެއީ ދީނުގެ އަލިފުބާ ވެސް ނުދަންނަ މުޝްރިކުންގެ ބިދުވަ ގަބޫލުކުރާ ޝިރުކަށް ތަބާވާ މީހުންނޭ ޕްލާސްޓިކަކީ އެއީ ދުނިޔެ އަށް ވެސް އަދި ތިމާވެއްޓަށް ވެސް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވާ އެއްޗެއް ކަން ސައެންޓިފިކް އެއްވެސް ދަލީލު ތަކެއް ނެތޭ ދެން އެހެން ވެއްޖެނަމަ އަލިފާނަކީ ވެސް ވަރަށް ނުރައްކާ އެއްޗެކޭ އަލިފާނާއި ނުލައި އުޅެން ކިޔަންވީ ދެން މަސްވެސް ރޯނުފިލުވާ ރޮލާއި ކާލާނީ އެއީއޭ މުޝްރިކުން ބޭނުންވާ ގޮަތަކީ ތިޔާ މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އަކީ އެއީ ދީނުގެ އަލިފުބާ ވެސް ދަންނަ މީހެއް ކަމަށް މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އުރަމަތީގެ އެއްބައި ފެންނަ ގޮތަށް ކަރުވަޅު ބޮޑު ހެދުން ލައިގެން އާންމުންގެ ތެރެއަށް ބުރުގާ ނާޅާ ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރަކު ނިކުތުން ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތީ ނޫންތޭ ޕްލާސްޓިކް އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް ނޫނޭ އެމެރިކާ އަޑީގައި އޮވެގެން މުސްލިމުން މަގު ފުރަައްދަން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކޭ ތިޔާއީ…

  2. ކޮބާތޭ

    އަައްޑޫ އަކީ އެއީ ޓޫރިޒަމް މަންޒިލެއް ނޫނޭ އައްޑޫ މީހުން މޮޔަވެގެންނޭ ތިޔާ އުޅެނީ އައްޑޫ އަކީ އެއީ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ތައް ކުރަން ރަނގަޅު މަންޒިލެއް ކަން މިހެން ހުރުމުން އައްޑޫ ފަޅު ހިއްކާ ބިން ހިއްކާ އައްޑޫން 1 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދޭންވީ އައްޑޫ ގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެނަށް އަދި ވެސް އައްޑޫން ވާނީ މީހުން މަދޭ މާލޭގައި ސަލާމް ޖަހަން ފައިސާ ނަގާ މެޝިން ގާތުވެސް ބުޅާ އޮންނަ ގޮތަށް އެތިބެނީ އެއީ ވެސް އައްޑޫ މީހުންނޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާތޭ

  3. ޖާހިލުންނޭ

    ވިސްނުން ބަދަލު ކޮށް އަންހެނުންނަށް ޖާގަދޭން މިނިސްޓަރަކު ބުނުމުން މަމެން ބޮލުން ދުމޭ އަރަނީއޭ އަންހެނުން ނަށް ޖާގަނުދީ މިގައުމުގައި އެބައޮތްތޭ އަންހެނުންނަށް ވަކިން ޖާގަ ހަދާ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނެތޭ އަންހެނުން އެމެންގެ ހަގީގަތާއި ދުރަށްދާ ކަން އެގިގެންދޭ 8 އާއި 9 އާއި ދެމެދު އޮފީސް ތަކަށް ދާ އަންހެން ވެރިން ކޮތަޅު ކޮތަޅަށް ހެދިކާ ލައިގެން ބޮޑު އަގުގައި ގަނެގެން އޮފީހަށްދާތަން ހެދުނު ސައިބޯން ގޭގައި ނުކައްކަނީދޯ ތަމެންނަށް ކައްކަން ނޭގޭދޯ ތަމެން ގޭގައި ކައްކަން ވުމުން އެއީ ހަޑިކަމަކަށް ހަދައިގެން ގޭގައި ނުކައްކާ ބަންގާޅުން ލައްވާ ކައްކުވަނީދޯ ތަމެންގެ ލަދުހަޔާތް ކޮބައިތޭ ހޮޓާ ތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކަށް އަރާ ތިބެ ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން އަނގައިން ޗޫސް ޗޫސް އަޑުލައްވާ ކާލާ ކާލާ ބަނޑުއަޅާއިރު ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ ހިޖްރަ އޮޅިގެން މުޝްރިކުން އުޅޭ ގޮތަށޭ ތިޔާއީ އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫނޭ އަންހެނުންނަށް ވަކިން ޖާގަ މުޖުތަމައު އިން ހަދާ ދިނުމަކީ އެއީ ބޮޑު ގޯހެކޭ މީރާއިން ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން ވައްކަން ކުރަން ވެސް ފޮނުވަނީ އަންހެން ވެރިން ނޫންތޭ ބޭންކް އިން މީހުންގެ އެކައުންޓް ތަކުން ވައްކަން ވެސް ކުރަނީ އަންހެން ވެރިން ނޫންތޭ ތަމެން ދެން އިސްލާހުވާންވީއޭ ތަމެން ދީނީ ތައްލީމު އުނގެނެންވީއޭ ތަމެން ތައްލީމުއް ދިޔާނާ ކިޔަވަންވީއޭ ތަމެން ނަކީ ދީން ނުކިޔަވާ ތިބި ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ ޖާހިލުންނޭ