ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

Breaking News

ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑު ގައިމުވެސް ނުވަންނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދެން ކުރެވޭނީ ބައްދަލުވީމަ: ރައީސް ނަޝީދު 

ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ

މިއަދުވެސް ގިނަ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރެއް ނުވޭ, މިކަމުގައި ރައީސް ޞާލިޙްގެ އަތެއް ވޭ: ރައީސް ނަޝީދު 

މަޖިލިސް ޖަލްސާއަށް ނުވަދެ ތިބީ އިދިކޮޅު ކެންޕެއިން ޖަގަހައަކަށް މަޖިލިސް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ: ޝަރީފް 

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނުފެށި ގިނަ އިރުތަކެއް

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް: ރައީސް ނަޝީދު 

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭގޮތް އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ސޮއިތައް އަނބުރާ ގެންދިޔުމުން ރައީސް ނަޝީދާއި އީވާގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ނަޝީދާއި އީވާގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން ނާާންގާ: މަޖިލިސް

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި 

މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ރިޝްވަތު ދީފައި ނޯންނާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް 

ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ވެސް ނިންމާލައިފި

މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނުބޭއްވުނު 

ސިފައިން ވައްދައިގެން ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ހިފަހައްޓާ، މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭ: ޝަރީފް

ޝެއިހް އުސްމާން އަބްދުﷲގެ ހަނދާނުގައި މަޖިލީހުގައި ސުކޫތެއް