ޚަބަރު

ޕާކިސްތާާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ދަގަނޑޭއަށް ފުރުސަތު ދީފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޕާކިސްތާނުގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކުގައި ކުޅޭ ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި، ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން، ޢަލީ އަޝްފާޤު(ދަގަނޑޭ) ހިމަނައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ލ.އަތޮޅުގައެވެ. އަޝްފާޤަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގައި އުފެދުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް މެއެވެ.

ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް އެކުލަވައިލި ސްކޮޑުން ޖާގަ ހޯދި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޑިފެންޑަރު ހުމެއިސް ހަސަންއާއި, އަޙުމަދު މާއިޝް ރަޝީދުއާއި, މިޑްފީލްޑަރ ނިޝާމް މުޙައްމަދު ރަޝީދުއާއި, ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ސަހާއު ހިމެނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ބައްސާމް މުޙައްމަދު ނައީމްއަށްވެސް ވަނީ ފުރުޞަތު ދީފައެވެ.

އިތުރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މާޒިޔާއަށް ބަދަލުވި ދެ ޑިފެންޑަރުން، ހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް), ހުސެއިން ޝިފާއު ޔޫސުފް (ކްރޯ), އާއި އީގަލްސްއިން މާޒިޔާއަށް ބަދަލުވި ފޯވާޑް ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އާއި, އިބްރާހީމް އައިޝަމް, ހުސެއިން ނިހާން އަދި މާޒިޔާ ދޫކޮށް އީގަލްސްއަށް ބަދަލުވި އިބްރާހީމް މަހުދީ ހުސެއިން ހިމެނެއެވެ.

އަޝްފާޤުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް ކުޅެން ތިބި ސީނިއަރ ދެ ފޯވާޑުންނަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު)އާއި ނާއިޒު ހަސަން ދާދުއެވެ. މިދެ ކުޅުންތެރިންނަކީވެސް މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

Ads by Urbanco
  1. ޒުރާރު

    މީނާމީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހެއްތަ ނޫނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ތެރިއެއްތަ ނޫނީ ތުބުޅި ފަޅާތީ ތުބުޅި ބަހައްޓާފައި ހުރީތަ