ޚަބަރު

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓިޔަ ނުދީ ކުރިޔަށްގެންދެވޭނީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޞާލިޙް ހޮވައިގެން: ޝަރީފް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވަން ޖެހެނީ މިހާރު ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުނަ ނުދީ ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ ޝަރީފު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދަރަނި ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބުނެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލާނެ ބަޔަކަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިޙް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ އިތުރު ޓްވީޓްތަކެއްގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ، ޑީއާރްޕީ ފުނޑާލަން ރައީސް މައުމޫން ކުރެއްވި މަސައްކަތާ ވަރަށް އެއްގޮތަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ރައީސް ނަޝީދާއި ފިކުރެއްގެދިރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެމްޑީޕީއަށް ރަނގަޅުގޮތެއް ހޯދައިދޭން ނޫން ކަމަށާއި ބަލަމުންދަނީ އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ގެއްލުވާލެވޭނެގޮތެއް ފެނޭތޯކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. އަންނަނީ

    ރައީސް އިބޫގެ ގާފިލާ އިން އަންނި އަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓް ތައްޔާރު ކޮށްގެން އަންނަނީ ރިއެކްޓް ކުރަން އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނައަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ

  2. ވަގުންނޭ

    ކޮން އަސާސީ ގަވާއިދެއްތޭ އަސާސީ ގަވާއިދު އޮޅާލަބަލަ މީރާގެ ގަވާއިދު ބުނޭ ދޯ ޓެކްސް ވެސް ދައްކަން އެކަމަކު ރީކޯ މޫސާ މެން އެންމެ ޓެކްސް އެއްވެސް ނުދައްކާ އަދި ބީއެމްއެލް އިން 45 މިލިއަން ޑޮލަރު ލޯން ނެގީ ލޯން ދައްކަން ލޯން ވެސް ދައްކަނީ އެއް ނޫނޭ ދެން ބީއެމްއެލްގައި މީހުން ރައްކާ ކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ ތަކުން ކުރަނީ ވައްކަމޭ މީ ސީދާ ރީކޯ މެން ފަދަ ބޮޑެތި ވަގުން އަޑީގައި ތިބެގެން ކުރާ ކަންކަން ވެސް ނޭގެއޭ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ މިހާރު ރައީސް އިބޫ ގާތު ތިބީ އެވަގުންނަށް ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެއޭ ރީކޯ މޫސާ އަކީ އެއީ ނުކިޔަވާ ހުރި މީހެކޭ އޭނާ އަށް ނޭގޭނެއޭ ކަންކަން މިވަތަން ގައި ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް އެއީ ގަމާރު ބީތާ އެކޭ އެއީ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑުބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު ވަގެކޭ