ޚަބަރު

ރިޒާވުގައި ހުރި ފައިސާ މަދުވީ ކޮން އުސޫލަކުން ޚަރަދުކޮށްގެންކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ: ޣައްސާން

އަފްރާޙް އަބްދުއްރަޝީދް

ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގައި ހުރި ފައިސާ މަދު ވެގެން ދިޔައީ ކޮން އުސޫލަކުން ޚަރަދު ކޮށްގެންކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށް ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޣައްސާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރިޒާވްގައި ހުރި ޑޮލަރުގެ އަދަދު ޖޫން ނިމުނުއިރު 152 މިލިއަނަށް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެންނެވެ،

މިކަމާ ގުޅިގެން ޣައްސާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގައި ހުރި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވޭނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެންކަން ޤާނުނު އަސާސީގެ 250 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ލާޒިމްވުމުން ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އެއްމަހަށް (152 މިލިއަން ޑޮލަރަށް) ކުޑަވެގެންދިޔައީ، ރިޒާވްގައި ހުރިފައިސާ ކޮން އުސޫލަކުން ޚަރަދުކޮށްގެންކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ." ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޒާވްގައި ހުރި ފައިސާ ހަރަދު ކުރި ގޮތުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، މިދިޔަ 5 އަހަރުވެސް ރިޒާވް ދަށް ނުވާ ވަރަށް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!