ޚަބަރު ސިޔާސީ

އިމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާއަށް އިދިކޮޅުން ރައީސް ނަޝީދު އަރިހަށް!

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

އިމުގެ މައްސަލައިގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެތޯއާއި އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

މި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަބްދުއްރަޙީމް (އަދުރޭ) ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބައެއް ގެއްލުވާލި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅުން ރައީސް ނަޝީދާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޝިޔާމާއި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރައީސް ނަޝީދާއެކު  މި މަޝްވަރާގައި އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ޙުސައިން ޢަމްރު ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވައިފައެވެ.

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ވަނީ ޗާގޯސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު އެންމެ ހައްގުކަން ބޮޑީ ދިވެހިންނަށް ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ހުސަެނުބެ

  ގެރިފޮޑި ބުޑަށް ވަދެ ނިމުނީއެވެ. ޔާމީނު ސަލާމަތުން ހުރިނަމަ، ނަޝީދު ފޫބުޑަކަށް ނުދިޔަހީއެވެ.

 2. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް އަންނި ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ފެލަމުންދާ ފެލުމަށް ހުއްޓުން ގެންނާނެއޭ ކުރީގައި ކުނި އުކާދިނީ ޓަނަކަށް 80 ރުފިޔާ އަށޭ މިސަރުކާރުން ޓަނަކަށް މިހާރު ކުނި އުކާލަދެނީ 80 ހާސް ރުފިޔާއޭ މީސީދާ ރައްޔިތުން ގޮހޮރަށް އަތްބާނާ ފެލަނީއޭ ހިނގާ މިންޖުވަމާ މިހާރު މިއޮތް ރައްޔިތުން ފެލާ ކޮތަޅޭ ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ މިވަތަންގެ ކުރިމަގު ޓެކްސް އުވާލައިގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ

 3. ބޭރުކުރޭ

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ޔާންޓޭ ޒިންދާބާދު އުމަރު ޒިންދާބާދު ޗާގޯސް ގޭންގް ފަހާލާ އަދި ކަނޑުވިއްކާ ގޭންގް ބޭރުކުރޭ ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ޔާންޓޭ ޒިންދާބާދު އުމަރު ޒިންދާބާދު ޗާގޯސް ގޭންގް ފަހާލާ އަދި ކަނޑުވިއްކާ ގޭންގް ބޭރުކުރޭ ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ޔާންޓޭ ޒިންދާބާދު އުމަރު ޒިންދާބާދު ޗާގޯސް ގޭންގް ފަހާލާ އަދި ކަނޑުވިއްކާ ގޭންގް ބޭރުކުރޭ

 4. ޗާބޫކުން

  ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ މިހާރު ސަރުކާރުން ކަންކުރާ އުސޫލުން ހިޔަންޏަށް މުޑިނަގައިގެން ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުން ފެލާލާ މަކަރާއި ހީލަތުން ކޮތަޅުފީ ނަމުގައި ރައްޔިތުން ފެލާނަހަދާނެއޭ ރައީސް އިބޫ ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން މާލޭ ހޮޓަލުން ސައިތަށްޓެއް ލިބޭ ބައިރުފިޔާ އަށް މިހާރު ހޮޓަލުން ކަޅުސައިތަށްޓެއް ލިބެނީ 20 ރުފިޔާ އަށޭ މީބޮޑުވަރޭ މީ ރައްޔިތުން ހަނާ ކުރަން ރައްޔިތުން ގުދަށް ބާއްވާ އެމެން ގުދާރުގައި ޗާބޫކުން ތެޅުމޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ

 5. ޗާބޫކުން

  އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުން މާލޭގެ ފިހާރައަކުން 5 ރުފިޔާ ދީފައި ފުށްކިލޯ އެއް ގަތުމުން އެ ފުށްކިލޯ އަޅާ ކޮތަޅަށް އެބަނަގައޭ 15 ރުފިޔާ މީ ދެން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އަގުބޮޑު ކުރުން ނޫން ދެން ކޮންކަމެއްތޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ސަރުކާރަށް ދަމައިގަންނަނީ ކޮތަޅު ޓެކްސް ނަމުގައޭ މީ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ފެލާލަން އެމެން ގައިގައި ޗާބޫކުން ތެޅުމޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ރައްޔިތުން ރޯނާވެ ހަފުސްވެެއްޖެއޭ އަވަހަށް އެޗާބޫކުނޭ ގެންދަވާ އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ނަނާލާ ޗާބޫކު ނެށުމަށް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ފެލާލައިފިއޭ

  އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ ވެރިކަމަށް ފާވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ކުޑަ ކުރާނޭ ކަމަށް ވައުދުވެ މީރާއިން ބޮޑެތި އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ވަގުން ވައްކަންކުރާ އުސޫލުން އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް ނުލިބޭ އާމްދަނީން ބީޕީޓީ ނަމުގައި ޓެކްސް ނަގާ ފެލަމުން ފަސްމާމުލު ފަސްވަގުން ވައްކަން ކުރާ އުސޫލުން ވައްކަން ކުރަމުން ދަނީ އެއީ ގާނޫނުގައި ވެސް އެގޮތަށް އޮވެގެން ނޫނޭ އެއީ ސީދާ އެމެންހެދި ވައްކަން ކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރާ ކަމެކޭ މީ ފެލުމޭ ރައްޔިތުން ހިންނަވަރޭ ދަމަސްކައްކާ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ

 7. ޔަގީނޭ

  ގާސިމް ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ޓެކްސް ކުޑަކުރާނޭ ކަން އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅުތައް ހިއްކާ އެފަޅު ތަކުން އަހަރަކު 20 ބިލިއަން އަކަފޫޓްގެ ބިން ކުއްޔަށްދީ ދަައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ކޮށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަރަނި ކޮށް ހަދާ އަދި ޓެކްސް އެއްކޮށް އުވާލާ ބީޕީޓީ އެއްކޮށް އުވާލާ ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލާ އަދި ކުނި އުކަން ނަމުގައި ވެމްކޯއިން ރައްޔިތުން ފެލަމުންދާއިރު އެކަން ކަން ވެސް ހުއްޓާލާނޭ ވެރިއަކަށް ވާނެއޭ ގާސިމް ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ

 8. ޗާބޫކުން

  އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުން އެކި ނަންނަމުގައި ޓެކްސް ނަގާ ރައްޔިތުން ދަނީ ފެލަމުންނޭ އެގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުން ކޮތަޅުން ޓެކްސް ނަގަމުން ދަނީ އެއީ ފަސްމާމުލު ފަސްވަގުން ވައްކަން ކުރާ އުސޫލުންނޭ އެހެނެއް ނުވާނޭ ހަމަ ހިލާ ހަދަން ރައްޔިތުންނާއި މެދު މީ ރައްޔިތުން ގައިގައި ޗާބޫކުން ތެޅުމޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ރައްްޔިތުން ރޯނާވެ ހަފުސްވެއްޖެއޭ އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ނަށާލާ ޗާބޫކުން ނެށުން މައިކަލް ޔޫ ރޮކް މައިވޯލްޑް ގައި ނަށާލާ ގޮތަށް ސްޓޭޖް މަތީގައި ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 9. ޒިންދާބާދު

  ކޮތަޅު ޓެކްހޭ މެން އަތުން މިންޖުވާން ގާސިމް އިބްރާހިމް ހޮވާށޭ ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން ކޮތަޅު ޓެކްހޭ އައުޓް ގާސިމް އިން

 10. ޑްރައިޑްކްލޭ

  އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ މިވަތަންގެ ހަަޔާތުގައި އުތީމު ތަކުރުފާނަށް ފަހު ގައުމު ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ފަހުލަވާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަރްހޫމް ރައީސް ނާސިރު ދެން ރައީސް ޔާމީން މިވަތަނަށް ކޮށްދިން ޚިދްމަތް ތަަކަކީ އެއީ ވަތަންގެ ދިދަވެސް އެދެ ރައީސުން ފެނުމުން ބޯތިރިކޮށްލާނޭ ކަމެކޭ އެކަމަކު އެފަކީރު ބޮލުގައި ވަގުބަދުނާމު އަޅުވައިގެން މުޝްރިކުން އަޑީގައި ތިބެގެން މިކުރާ ގޯނާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެއް ވެއޭ ހައްގަށް ނަސްރުލިބޭ ދުވަސްގާތްވަނީ ގާތްވަނީއޭ…

 11. ތުކައްޒިބާން

  އޭ އިންސާނާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޓަކައި ދުނިޔެ އުފައްދަވާ އަދި އެބިމަކީ އެއީ އިންސާނުން އެކަނި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރައްވާ ފައިވާ ތަނަކަށް ހެދީމޭ ތިޔަ ބައިމީހުން އެތަނުގައި އުޅޭއިރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަކަށް އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު ކަންކުރަން ދަސްކޮށް އިންސާފުގެ މަގުން ކަންކުރާށޭ ހުރިހާ ނިއުމަތެއް ލެއްވެވީ ހަމަތިޔަބައިމީހުންނަށް ޓަކައޭ އިންސާފުވެރިވާށޭ މިކަމާއި ތިޔަބަަބައިމީހުން އިންކާރުނުކުރާށޭ އިންކާރުނުކުރާށޭ އިންކާރުނުކުރާށޭ އިންކާރުނުކުރާށޭ އިންކާރުނުކުރާށޭ އިންކާރުނުކުރާށޭ އިންކާރުނުކުރާށޭ

 12. ޔަގީނޭ

  އަމީނީ މަގުތާރު އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ މިގޮތަށް ގިރާވާރު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ގޯތިދޭން ގިރާވަރު ކަނޑުން ދެޔޯ އެއް އަރައިގެން އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ ހުޅުމާލޭން 10 ހާސް ގޯތި ދޭން ކާފަރު ޖިންނި ފަރުކޮޅުފުށިން ނިކުމެގެން އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ މިގޮތް ނުވާނެއޭ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ޔަގީނޭ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާނޭ ކަން އަދި ގާސިމް އަމިއްލަ އަށް އެތަންތަނަށް ގޮސް ބަލާނޭ ކަން އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ޕްރެކްޓިކަލް ވާނެއޭ ގާސިމް ޔަގީނޭ