ޚަބަރު

އައު އުސޫލާއެކު ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުންނަށް!

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ހަމައެކަނި ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުންނަށް އެކަނި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހިލޭ ޑިގްރީ ލިބޭ ގޮތަށް މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

Ads by MWSC

މި ހަފްތާގައި އާންމު ކުރި އައު އުސޫލުގައި ވާގޮތުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ޚަރަދު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން 50 އަހަރު ނުވާ، ރާއްޖެ ނުވަތަ ބޭރުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ސަނަދެއް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކުރަން އެދޭ ދަރިވަރަކީ ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މި އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަން މިނިސްޓްރީން ދިން ލޯނެއްގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނަގާފައިވާނަމަ، ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހޯދުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ އުސޫލުގައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޚަރަދު ކުރާނީ ދަރިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ފީއަށެވެ.

ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުރާނީ ޕްރޮގްރާމް ފީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަކަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީގެ އުސޫލުގައި ވެއެވެ.

 1. ާޙަސަން

  ހިލޭޔ ޑިގްރީއެއްް ނޫންް. ކޯސް ފީގެެ ބޮޑުބައިި ދައްކަންް ޖެހެނީި އަމިއްލަޔަށްް..

  • ކިޔަވަާ ކުއްޖެއް

   އަޅުގނޑުވެސް ކިޔަވަނީ ހިލޭ ޑިގްރީގައި ، މިއީ ތިންވަނަ އަހަރު. ކޯސްފީ އެއްކޮށް ލިބޭ.

  • ތެދު

 2. ހަސަން

  މިހާރުު ތިވީގޮތުންް ފުރުސަތު ހަނިތިވީީ ބޮޑަށްް. ކުރިން ޑިގްރީީ ހަދާާ އެންމެންނަށްް ހިލެޔޯޯ…އެކަމްް ކޯސްް ފީގެެ ބޮޑުބައިި އަތުންް ދައްކަންް ޖެހެނީި.
  މިހާރުު ތިވީގޮތުންް ލިބެނީި50 އަހަރުންް ދަށުގެެ ފުލްް ޓައިމްް ޑިގްރީީ ހަދާާ މީހުންނަށްް އެކަނިި. ޢަދިި ވަރަށްް ރަނގަޅުު ވާނެެ ކަމަށްް ހީކޮށްގެންް މިހިރީީ… ހައްތަހާާ ގޯސްް މިވަނީީ..