ޚަބަރު

ގާސިމްގެ މެސެޖެއް ޒުވާނުންނަށް: ހާސްކަނޑާލާ, ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން
ފުރަވީރުން ޝޯ ގައި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމްއާއި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ނަހުލާ | ފޮޓޯ: ދުވަސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއް ބަޔަކީ ޒުވާނުން ކަމަށާއި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

ރޭ އެ ޕާޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި "ފުރަވީރުން" ޝޯގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް ކަމަށެވެ. އަދި އަބަދު ވެސް ގައުމުގެ ޒުވަނުންނާއި ޅަކުދިންނާއި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ވާނެ ކަމަށާއި އެމީހުންގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. “ތިބޭފުޅުން ހާސްކަނޑާލާށޭ، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ،" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭގެ އިވެންޓުގައި 2023 މެންބަރުންގެ ފޯމް ގާސިމްއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި މިއުޒިކްގެ ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ހަވާ އެރުވުން ވެސް އޮތެވެ.

Ads by HDC
 1. ބޮޑުބެ

  ތިޔަދިނީ ވަރަށް ނުރައްކާމެސެޖެއް!
  ތިޔަބުނެވުނީ މިހާރުއެއްމެވައިހިްޕާފަ ވާ ޑުރަގު ުްދަނ
  ކޮށް ދޭނަމޭ!

  • ރަނގަޅުވަހަކަ

   ކިހެނެއިގެނީ އެނައެބުނީ ހަމަ އެހެން ކަމެ.އަޅެ ކަލެޔަ ވަހީ ފޮނުވަނީ ތަ

 2. ކަނޑުކޮހުންނޭ

  ތިބޭނީ ޒުވާނުންނާ އެކު، ހާސްކަނޑާލާ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވާނަމަ ޒުވާން ވިޔާފަރިވެރިޔާ އަދި ޒުވާނުންގެ މުސްތަގްބަލް ކުރިއަރާނީ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ދިއްކޮށްގެން ސަންގުގެރި ސޫޖި ބޯގޮތަށް ވޭޕް ބޮއިގެން ނޫނޭ އެމެން އެބަޖެހޭ އެމެންނަކީ ނަފްސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އިސްލާމް ދީން ރަނގަޅަށް އެމެންނަށް އުނގަންނާ ދެއްވާ އަދި އެމެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ޒުވާނަކު ބާކީ ނުކޮށް ކޮންމެ މީހަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ދޭން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ނުކޮށްދީ ދެން ބްރޯކެން ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކަނީއޭ ގާސިމް ހާސްކަނޑާލުން އެއީ ދިވެހި ބަހުގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނޭ ކަނޑުކޮސް އެޑްވައިޒަރުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންނޭ

 3. ހަމަހުސްފޮނި ތިމާހިންގާރިސޯޓް މީހުންނަށް ހަމަމުސާރާ ނުދޭއިރު ކޮންކަމެއްކުރެވޭނީ ވަރަށް ވަރަށް ސާފް

 4. ދަންނަމޭ

  ގައުމެއް ކިޔަނީ އެގައުމުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާއި އަދި މެދުއުމުރު މީހުންނާއި މުސްކުޅިން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށޭ ދެން ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެތަނުން ވަކިގިންތި އެއް ފާހަގަ ކޮށް އެއީ ޒުވާނުން ނަމުގައި ލޭބަލް ކޮށްގެން އެމެންގެ ވޯޓް ދަމައިގަންނާނެ ކަމަށް ހީކޮށް އެމެން ކުރާ ކުށްތައް ވެސް ފޮރުވާ އެމެންނަށް ކިޔަވާނުދީ އެމެންގެ ވޯޓް ހޯދަން މަކަރާއި ހީލަތުންކުރާ މަސައްކަތް ފަނުފުލުންނޭ ދާނީ މިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަކީ ހައިލީ ކޮރަޕްޓެޑް ވަގުންނޭ މަކަރާއި ހީލަތުންނޭ މުޅިން ވެސް އުޅޭނީ މީހެއްގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިފިއްޔާ އެފައިސާ ބަނޑުއަޅާލައިގެން އެފައިސާ ނުދޭނެއޭ އެއްވެސް ގޮތެއް ހުންނަ އެއްޗެހި ތަކެއް ނޫނޭ ދެން އެމެން ވޯޓް ވިއްކާނެއޭ އެމެންނަކީ އެންމެ ބޮޑަށް 2018 ގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ހަރާމްކޯރުވި ބަގައޭ މަމެން ދަންނަމޭ ތިޔާ ބަގަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ ދަންނަމޭ

 5. ަައަދިިރި އަދިރިން

  އާން ތިޔަ ގޮލަޔަށް މުޅިން ދެއްކޭނީ ޅަކުދިންގެެ ވާހަކަ މުސްކުޅިވެގެން ގޮސް އެތިކޮޅު ވަޅޯވާއިރުވެސް

 6. ނަހުލާ

  ޤާސިމް ބްރޯ ނިހޮވޭހެއް.

 7. އޮޅާލާ

  މާލޭގައި ދެން މީހުން ވަޅުނުލެވޭނެއޭ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ހުޅުމާލޭގައި މާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ ސަހަރާ ތައް ނަގަންވީއޭ ނަގާ އެތަންތަނުގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތް ތައް އަޅާ އާންމު މީސް މީހުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ތައް ހިންގަން ކުއްޔަށް ދޭންވީއޭ އަދި މާލޭގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ދަނޑުތައް ވެސް ބަދަލުކޮޮށްލަންވީއޭ ހުޅުމާލެ އަށް އެގޮތުން ހެންވޭރު ދަނޑު ނަގާ އެތަނުގައި 50 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރަންވީއޭ ހުޅުމާލެ ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ ހުޅުމާލެ ބޮޑުކުރަންވީއޭ ހުޅުމާލޭން ގޯތިދޭންވީއޭ ކޮން ފްލެޓެއްތޭ ފްލެޓް އޮޅާލަބަލަ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ

 8. ކުރާށޭ

  ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ގާސިމްގެ ވެރިކަމުގައި މަހަކު މާލެ ސަރަހައްދުން 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ 10 ހާސް ގޯތި ދޭންވީއޭ އެނބޫދޫ ފަޅު މިހާރު ހިއްކާ ތަރައްގީ ނުކޮށް ހުރި ހުރިހާ ފިނޮޅު ތައް އެރަށްތައް ހިއްކި އިންވެސްޓަރު އަތުން ސަރުކާރުން ގަނެ އިންވެސްޓަރަށް 5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކި ކޮންމެ ރަށަކުންދީ އެނބޫދޫ ފަޅު ބޮޑުކޮށް ހިއްކާލާ އެތަނުން ޒުވާނުން ނަށް 10 އަކަފޫޓްގެ 90 ހާސް ގޯތި ދޭންވީއޭ އެއިރުން ދެން ޒުވާނުން އެތަނުގައި ގެދޮރު ބިނާ ކޮށްގެން ގެދޮރު ބިނާ ކޮށް ވިޔާފާރި ކުރާނެއޭ…

 9. އެއްކަމެއވެސް ނުވާނެ
  މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ

 10. ދޭންވީއޭ

  ޒުވާނުން ހާސް ކަނޑާލެވޭނީ އެމެންގެ ގައިގައި ބާރުހުރި ޒުވާން ދުވަސްވަރު އެމެންނަށް ވިޔާފާރި ކުރާނެ ބިން މާލެ ސަރަހައްދުން ދީގެންނޭ ގިރާވަރު ފަޅު ވެސް ހިއްކަންވީއޭ ގުޅިފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލަންވީއޭ ތިލަފުށި ފަޅު ވެސް އެއްކޮށް ހިއްކާލާ އަދި މާލޭގެ ހުޅަނގު އުތުރު ބިތުގައިވާ ހުރިހާ ފަޅު ތަކެއް ހިއްކަމުން ދާންވީ ގޮސް ކާށިދޫ ފަޅާއި ޖެހެން ދެން އެފަޅު ތައް ހިއްކުމަށް ފަހު ބްރިޖް އަޅާ ގުޅުވާލާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް މީހަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިން ދޭންވީއޭ އެއިރުން އީޖާދު ކުރާ މީހުން އާގޮތް ތައް ހޯދައިގެން އެމެން ދަނޑުވެރިކަން ވެސް ކުރާނެއޭ…