ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)

ޤާސިމް ޑރ. މުޢިއްޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ޞާލިޙާއި ބައިއަތު ހިފީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝައްކާއި ވަޙުމްތައް ފިއްލުވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވުމުން: އަމީން

ޖިހާދުއާއެކު ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު މުއިއްޒުއަށް

ޤާސިމްގެ ރަނިންމޭޓު އަމީން ހިމެނޭހެން ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙަށް

އިލްހާމް ވެސް ރައީސް ޞާލިޙަށް ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙުއަށް

Breaking News

ޢަލީ ވަހީދު ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޝަހީމް

ޖޭޕީގެ އާ އެސްޖީ އަކަށް އަޒްލީން ހަމަޖައްސައިފި

ނަހުލާ އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ބެލުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް: ޤާސިމް

ޖޭޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާއެއް ނުދެން، ދައުރުވަނީ ތެދު ޚަބަރެއް ނޫން: އަލީ އާރިފް

Breaking News

ޖޭޕީން ނިންމީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަށް ނާރަން

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން މިއަދު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ގާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަން ރައީސް ޞާލިޙް ސަން އައިލެންޑަށް

ޖޭޕީއާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

Breaking News

ޤާސިމާއި ބައްދަލު ކުރަން މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓް ސެމްބެ ސަން އައިލޭންޑަށް

ރައްޔިތުން ގޮތް ނިންމައިފި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޒާމިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޯލިޝަން ހެދުމާ މެދު ޖޭޕީން މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ