ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)

މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން 10 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ފައިސަލް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނަހުލާ ވާދަކުރައްވަނީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޖޭޕީން މަޖިލިސް ޓިކެޓަށް ހުޅުވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ނިހާން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިިންތިހާބު މިއަދު

ޖޭޕީގެ ނައިބު ލީޑަރުކަމަށް ވާދަކުރަނީ ނިހާން، އަސްޢަދު، ޢަލީ ޞާލިޙް އަދި ސަޢީދު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ޖޭޕީން ޕީއެންސީއާއެކު އެއް މޭޒަކަށް!

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޤާސިމް ޑރ. މުޢިއްޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ޞާލިޙާއި ބައިއަތު ހިފީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝައްކާއި ވަޙުމްތައް ފިއްލުވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވުމުން: އަމީން

ޖިހާދުއާއެކު ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު މުއިއްޒުއަށް

ޤާސިމްގެ ރަނިންމޭޓު އަމީން ހިމެނޭހެން ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙަށް

އިލްހާމް ވެސް ރައީސް ޞާލިޙަށް ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙުއަށް

Breaking News

ޢަލީ ވަހީދު ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޝަހީމް