ޚަބަރު ސިޔާސީ

ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ދަރިކަނބަލުން، ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕާޓީއަށް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ނަސީމުގެ ދަރިކަނބަލުން އަޔާ ނަސީމް "ފިކުރެއްގެ ދިރުން ހަރަކާތުން އުފައްދާ އައު ޕާޓީ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް"އާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އަޔާ ނަސީމުގެ ފޯމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ އައު ޕާޓީ އުފެއްދެވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި 12 މަޖިލިސް މެމްބަރުން އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ އައު ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނީ ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އެ ޕާޓީ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށް، ޕާޓީ އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  1. ވަފާތެރި ކެހިވެރިން ޑުރަގް ޑީލަރުން މުޅިން އުޅޭ ބައިގަޑެއް !