ޚަބަރު

ޕައިލެޓުކަން ކިޔަވާ 479 ދަރިވަރަކަށް ސްޓޫޑެންޓު ލޯނު ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ޕައިލެޓުކަން ކިޔަވާ 479 ދަރިވަރަކަށް ސްޓޫޑެންޓު ލޯނު ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމްް ހަސަން ވިދާޅުވީ ޕައިލެޓުކަން ކިޔަވުމަށް 479 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މީގެ ކުރިން ސްޓޫޑެންޓު ލޯނު ނަގާފައިވާ 24 ދަރިވަރަކަށް ޓޮޕްއަޕް ލޯނުގެ ގޮތުގައި މިބުރުގައި ސްޓޫޑަންޓު ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް އާދަޔާހިލާފު ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ފައިދާ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެތަކެއް ގޮތަކުން ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕައިލެޓުކަން ކިޔަވާ 479 ދަރިވަރަކަށް ސްޓޫޑެންޓު ލޯނު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މިއަހަރު ސްޓޫޑެންޓްލޯނަށް ކުރިމަތިލި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވި 1225 ކުދިންނަށްވެސް ލޯން ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެޗެ.

މިއަހަރު މި ދޭ 1225 ލޯނާ އެކު، މި ސަރުކާރުން ފެށި ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން، މިހާތަނަށް ދޫކުރި ސްޓޫޑެންޓް ލޯންގެ ޖުމުލަ 3211 އަށް އަރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެޮ. 

Ads by Allied Insurance
  1. ޢަހްމަދު އަލީ

    ދެން ވަޒީފާ ދޭނީ ކިހިނެތް