ޚަބަރު

ރައީސް ޞާލިޙް މާދަމާ އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު މާދަމާ ހަވީރު އައްޑު އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އެ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މަރަދޫގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިތަދޫ ސިޓީ ސްކެއާގައި މާދަމާ ރޭ ރައީސް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ވެސް ރައީސް ޞާލީހް ފައްޓަވައިދެއްވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ސަރުކާރުން މިހާރު އައްޑޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ބައެއް އެހެން މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރައީސް ޞާލިޙް ބައްލަވާނެއެވެ.

  1. ފެންނަނީއޭ

    މިއަންނަ ޖުލައި މަސްނިމޭއިރު އެމްޑީޕީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގައި ތިބި މެމްބަރުން މުތާލިއާ ކުރާނެއޭ އެއަށް ފަހު އިއުލާންކުރާނެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން އިއުލާން ކުރާއިރު އަދަދު 10 ހާހަށް ވުރެން ތިރި ވުމުން އެ ޕާރޓީ އަށް އަންގާނެ 10 ހާސް ހަމަ ކުރަން އެޕާރޓީ ގައި ތިބި މެމްބަރުން ތައް ބަަދަލުވާނެއޭ ޕީޕީއެމް އަށް ޖޭޕީ އަށް އަދި ދި ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް އަދި އަދާލަތު ޕާރޓީ އުވާލާނެ އަންނަ ޖުލައި މަސް ނިމޭއިރު މީ އަދި ކަންކަން ހިނގާނެ ގޮތް ކަމަށް ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ ފެންނަނީއޭ

  2. ކުރާނެއޭ

    މިރޭ ޖަލްސާ އިން ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް ދައްކާ ދޭނަން ޔާންޓޭގެ ހުރި ޖޯޝްއާއި ގަޓްސް މީ ހިންނަވަރޭ އަށް ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ކަނޑުވިއްކާލި ވަގުންތައް ކަޓްކޭވަރު މިރޭ ފަޅާ އަރުވާނަމޭ އެއިރުން ތަމެން ބޮލުން ދުން އަރައިގެންދާނެއޭ ތަމެން އެމްޑީޕީ ދެން ވާނީ ހުލިއޭ ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ވާދަކުރާނެއޭ ތަމެން ދެން ޖެހޭނީ ތެޅި ތެޅި ތިބޭށޭ…