ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ވިއްކާލީ ކިހާ ވަރެއްް ނަގައިގެންތޯ ނުބަލާ ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް: ޝިޔާމް

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ ފެންނާނީ އަނިޔާވެރި, ބިރުވެރި މަންޒަރުތަކެއް: ޞާލިޙް

މަޖިލީހުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޞާލިޙް ބ. އަތޮޅަށް!

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް އާ ކަމެއް ކުރާތަން ނުފެނޭ, ހަދަނީ ހުސް ދޮގު: ރައީސް ޞާލިޙް

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް ހެދި އެގްރީމަންޓަކީ ރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު ހަދާނެ ކަހަލަ އެގްރިމަންޓެއް ނޫން: މުއްތަލިބް

ވިޝާމް އަވަހާރަވުމަކީ ގާނޫނީ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ހުސްކަމެއް: ރައީސް ޞާލިޙް

ޝަމީމަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ދިން ހަމަލާއެއް: ރައީސް ޞާލިޙް

ވޯޓުން ރައްޔިތުން އެ ދިނީ ވަރަށް ބޮޑު މެސެޖެއް، ސަރުކާރުން ހަދަމުންދާ ދޮގުތައް ދަނީ ހާމަވަމުން: ރައީސް ޞާލިޙް

މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފެންނަނީ ސަރުކާރުން ދޮގު މައްޗަށް ދޮގު ހަދާތަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ރައީސް ޞާލިޙް ފޭސް 3 ހިއްކުމާއި ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ރަސްމާލެ ހިއްކުން: ސީއެމްސީއަށް ކުއްޔައް ލިބޭ ބިން އަޅާކިޔާލުމެއް!

ދިވެހިނަ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ތާޢިދަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ޑރ. މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް, ރައީސް ޞާލިޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ ކުއްޖާއަށް ރައީސް އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި

ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ ހަލީލާއި ސީވީޑް ލަތީފަށް

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކޮށްފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައްޗަށް: ރައީސް ޞާލިޙް

ޚާރިޖީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަރުވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ރައީސް މައުމޫންގެ ރައްދު ރައީސް ޞާލިޙަށް: 1968ގެ ފަހުން ވެރިކަން ބަދަލުވަމުން އައިސްފައި ވަނީ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު

ރައީސް ޞާލިޙް މާދަމާ ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވަނީ