ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތީ ގޮތުން ވަކިވެގެންދިޔަ މީހުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް: ރައީސް ޞާލިޙް

އައްޑޫއަށް އަނިޔަވެރިވާ ސަރުކާރަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ: އަސްލަމް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، ޑޮލަރުގެ ރޭޓު 15 ރުފިޔާއިން ދަށްކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

އެމްޑީއޭއަކީ “އަންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި އޮތް ދާ އެތީގެ” ގޮތުގައި ރައީސް ސިފަކުރައްވައިފި

ރައީސް ޞާލިޙް ކެންޕެއިނަށް އައްޑޫއަށް

ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ޢިބުރަތް ޙާސިލް ކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ރަށްރަށުން މިހާރު އެދެނީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް އަޅައިދޭން: ރައީސް ޞާލިޙް

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު، ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުން: ރައީސް ޞާލިޙް

އިދިކޮޅުން "ޤައުމީ ކާޑު" ދައްކަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތިގެން: އަލީ ޒާހިރު

ދެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުން: ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ތާއީދު ހޯދަން މަޝްވަރާކުރެވުނު

ރައީސް ޞާލިޙާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނަޝީދު ރައީސް އޮފީހަށް

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލައިގައި ރައީީސް ޞާލިހު: އެއީ ބުހުތާނު ދޮގެއް

ލަސްތަކެއްނުވެ، އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަވެސް ބޮޑުކުރާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމުން އެކަމަށް އެބަ ތަރުހީބު ލިބޭ: ރައީސް ޞާލިޙް

Breaking News

ކަރަންޓުގެ އަގު ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

Breaking News

ރަށުން ބޭރު ޕްރިންސިޕަލުންނަށް 7000 ރުފިޔާގެ އިތުރު އެލަވެންސެއް ދެނީ

Breaking News

ކޮވިޑް-19 ދިން ލޯނު ކަނޑާލާ, ދެއްކި މީހުންނަށް އަނބުރާ ދެނީ

Breaking News

ރިޓަޔަރ ކުރާ އުމުރު 70 އަހަރަށް ބޮޑުކޮށްފި