ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރު ގިނަ ކުންފުނިތައް ހުރީ ދެފުށް ފެންނަގޮތަކަށް ނޫން

ބޮޑު ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުއްޓާ ކުރީ ސަރުކާރުން މިނިވަންކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ދެފަޅިވުން: ރަން ރީނދޫ ލަޝްކަރު ބަލިކަށިވުމުގެ ސިއްރު

ހުރިހާ ރަށެއްގައި އޮތީ މާޔޫސްކަން، ބޮޑު ތަނުން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ސޯލިހު

މި ސަރުކާރަކީ ކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން, އެކަން ކުރާނީ އެމްޑީޕީން: ޞާލިޙް

ރައީސް އަޒުލުކޮށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ސޯލިހު ގޮވާލައިފި

ސޯލިހުގެ ފާޑުކިޔުން: އަމިއްލަ ޕާޓީގެ އުސޫލުތައްވެސް ރައީސް ނުހިފަހައްޓަވާ

އެމްޑީޕީން އެންޓި ކެމްޕޭނު ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، މައްސަލަ އީސީއަށް

ޑިމޮކްރަސީއަށް ހުރަސް އަޅައިފި, މިއީ ފެންނަން ޖެހޭ މަންޒަރެއް ނޫން: ޞާލިޙް

ޑަޒަނުން ބަހަމުންދާ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ސަރުކާރަކަށް ނުކެރޭނެ: ސޯލިހު

މި ސަރުކާރަކުގެ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތް: ސޯލިހު

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު 1500 އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެ: ރައީސް ސޯލިހު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވީ ނަޝީދު ވަކިވީމަ: ޞާލިޙް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ވިއްކާލީ ކިހާ ވަރެއްް ނަގައިގެންތޯ ނުބަލާ ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް: ޝިޔާމް

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ ފެންނާނީ އަނިޔާވެރި, ބިރުވެރި މަންޒަރުތަކެއް: ޞާލިޙް

މަޖިލީހުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޞާލިޙް ބ. އަތޮޅަށް!

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް އާ ކަމެއް ކުރާތަން ނުފެނޭ, ހަދަނީ ހުސް ދޮގު: ރައީސް ޞާލިޙް

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް ހެދި އެގްރީމަންޓަކީ ރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު ހަދާނެ ކަހަލަ އެގްރިމަންޓެއް ނޫން: މުއްތަލިބް