ޚަބަރު

މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް 2023: މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ކުލަ ގަދަ ކާނިވާ މާދަމާ ފަށަނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭގެ 58 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި އަރބަންކޯ ގުޅިގެން ކުލަ ގަދަ ކާނިވަލް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

28 ޖުލައި އިން 3 އޮގަސްޓް 2023 އަށްސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދާ މި ކާނިވަލުގައި އާންމުނަށް ބައިވެރި ވެވޭނެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކާނިވަލް ގޭމް ސްޓޯލްތައް، ބިރުވެރި ހޮހަޅަ، ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމަށް ހާއްސަ ފުޑް ސްޓްރީޓް، ފްލޯޓްތައް ދައްކާލުން، ބޭރުގެ ހުނަރުވެރިންނާއި އެކު ސާކަސް ޝޯ، ލައިވް މިއުޒިކް، ކަރޯކޭ ބޮކްސް އަދި ހަވާ އެރުވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ދިރާގުގެ ފަރާތުން ޑްރޯން ޝޯ އާއި ލޭޒަރ ޓެގް ގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލްގެ ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރެވިފައި ވަނީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ފަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި މުޅި ޕާކު ކާނިވަލެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށް ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވާއިރު، ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއްގައި އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންނާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމަށް ހާއްސަ ޒޯންއެއް ވެސް ޕާކުގައި ހުންނާނެއެވެ.

ވަނުން މުޅިން ހިލޭ މި ކާނިވަލްގައި، ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ހާއްސަގުރުއަތެއް ނެގުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން، ކިއު.އާރް ކޯޑެއް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްލުމުން މި ގުރުއަތުގައި ބަައިވެރިވެގެން، އުރީދޫގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި އެކުއިންޑޮނީސިއާގެ ބާލީއަށް 7 ރޭ، އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ޓްރާންސްޕޯޓާއި އެކު ދިއުމުގެފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ރާއްޖެ މިނިވަން ވިތާ 58 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން، މިއަހަރު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު، މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް 2023 ވެގެން ދާނީ، މުޅިން ތަފާތު، މަޖާ އަދި ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއްގައި އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންނާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ކޮންމެހެން ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހޭ ތަނަކަށެވެ.

Ads by Urbanco
  1. އަންނަނީ

    އަމީނީ މަގު ނިންމަން އެއް މަސްދުވަހު ބުނި މީހުންގެ ޖީބު ތައް މިލިއަނުން ޕެޓީ ކޭޝް ނަމުގައި ނަގަ ނަގައިގެން ބަނޑުއަޅާލި އިރު ވެސް އަމީނީ މަގު ނުނިމުނޭ މިވެރިކަން ނިމުމުގެ ސާތު ގާތްވަނުން އަންނަނީ ޕެޓީ ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ފައިސާ ބަނޑުއަޅާލި އެންމެން ޖަލަށް ގަޅާލާ ދުވަސް ގާތް ވަމުން އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ

  2. ވިސްނާތި

    އަދުރޭ ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ ނުދައްކާ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް އުމަރު ނަސީރު އަށްދީ އެނޫން ނަމަ އަވަހަށް ގާސިމް އާއި އެކު ކޯލިޝަން ހަދަންވީއޭ ތިޔާ ކަނޑުކޮސް ވަގު ޕީއެޗްޑީ ނަަގައިގެން އައިސް އުޅޭ ބަގައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަންހެން ދުޅައިގެ ވާތުން ލިޔާ ގަމާރު ބީތާ މުއިއްޒު އަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދީގެންނުވާނެއޭ އެއީ ރަނޑު އަންހެނެކޭ އޭނާ އަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދީގެން ނުވާނެއޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ އުމަރަށް ދޭންވީއޭ ރިޔާސީ ޓިކެޓް މީގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް އަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅުމޭ ޝަރުތަކީ އިންޑިއާ ޖެހޭނީ އައުޓްވާން އެނޫން އެއްވެސް ޝަރުތެއް އޮވެގެން ނުވާނެއޭ ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭނީ މަމެންގެ ގަޓް ރައީސް ޔާންޓޭ އާއި ދެން ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއޭ އެނިމުނީއޭ ދެން ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ވުޒާރާތައް ޖޭޕީ އަށް ދިނީމާ ނިމުނީއޭ…

  3. ނިމެނީ

    ހުރިހާ ކުދިން ތިޔާ ހިންނަވަރު އިބޫ ވަށާލީ އޭނާ އަށް އެއްޗެއް ހަނދާން ކޮށްދެވޭތޯ ބަލަންއޭ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ކަޓް ކާލައިގެން ވިއްކާ ހުޅުމާލޭން އިންޑިއާގެ އެތައް ހާސް މީހުންނަށް ހިލޭ ބިންދޭއިރު ދިވެހިން ތިބީ ނިކަމެތި ހާލުގައޭ ކޮތަޅު ޓެކުހޭ މެން ކޮތަޅަކުން 25 ރުފިޔާގެ ޓެކްސް އެއް ނަގައިގެން އެފައިސާ އިން ވަގު ފޮރިނޭ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގޮސް ގައިމޮޑެ ނަގަނީއޭ މިރާއްޖޭގެ ކަނޑުވިއްކާލާ ދެން ކޮންވާހަކަ އެއްދައްކަންތޭ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފެއްސޭ ހިންނަވަރޭ ދަ މަސްކައްކާ ފެއްސޭ މިގައުމުން އެނޫނީ ޖަލަށް ގަޅާލާނަމޭ ފެއްސެން އުޅޭށޭ މިގައުމުން އެ ބަދަވި މޫނަށް ބަލާލުމުން ތަމަޅަ އަކާއި ވަރަށް ވައްތަރޭ އޭއި މިހިރަ ހިންނަަވަރޭ ދަ މަސްކައްކާ ތަމެން ތިޔާއީ އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުން އައިސް ހުރި ނުވަތު ބުރެކޭ ތަމެން ފެއްސޭ މިގައުމުން ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ