ޚަބަރު

ދެވަނަ ބުރު އަދި އޮތީ: ޔުމްނާ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އަދި އޮތީ ކަމަށާއި، ހިތްވަރު ދޫނުކުރުމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މުއިއްޒުއަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ 46 ޕަސެންޓް ލިބިލެއްވީއިރު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް،  ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ސާލިހަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 85،000 ވޯޓެވެ. އެއީ 39 ޕަސެންޓެވެ.

ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ބުރު އަދި އޮތީ ކަމަށާއި ހިތްވަރު ދޫކޮށްނުލުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އުފާވެރިއަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށްދާންވީ ކަމަށްވެސް ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ، މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. 3 ވަނަބުރު

  2 ވަނަބުރު އޮތްކަން އެނގޭ އެންމެނަށްވެސް…

 2. ނޫނޭނޫނޭ

  ރައީސް އިބޫ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ އެކަން ދަންނާތި ރައީސް އިބޫ އަމިއްލަ އަށް އެނިމުނީއޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ

 3. ނޫނޭނޫނޭނޫނޭ

  ރައީސް އިބޫ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ އެކަން ދަންނާތި ރައީސް އިބޫ އަމިއްލަ އަށް އެނިމުނީއޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ

 4. ޑޭންޖުރެސް

  ޔުމްނާ ހިންނަވަރޭ ގާތުބުނޭ ދެވަނަ ބުރު އޭނާ އޮޅާލާށޭ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ޖަހާ ބެކަށް ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް. ގުޑް ގާރލް. ހިންނަވަރޭންޖުރެސް ހިންނަވަރޭންޖުރެސް ހިންނަވަރޭންޖުރެސް ހާއް ހާއް ހާއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހިންނަވަރޭންޖުރެސް ހިންނަވަރޭންޖުރެސް…

 5. އާމިނާ

  ޔުމްނާ މެން އުޅޭ ގޮތުން މައުމޫނުގެ އަގު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ ވެއްޓޭނީ.