ޔުމްނާ މައުމޫނު

ކޮއްކޯފުޅުގެ ދިފާއުގައި ދުންޔާ; މާލީ ދަތިކަމާއެކު ވެސް ކަލްޗަލް މިނިސްޓްރީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި

މުޢިއްޒުއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި، ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ އޯގާތެރިވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް

ދެވަނަ ބުރު އަދި އޮތީ: ޔުމްނާ

ރާއްޖޭއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ، ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ގެނެވިދާނެކަން ރައީސް ޞާލިޙް ޢަމަލީ ގޮތުން ދައްކައިދީފި: ޔުމްނާ

ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙަށް

ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން އަޅާ، އީދު ކުޅިވަރު ސިޔާސީ ކުރާތީ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާގެ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރައީސްއަށް ތާއީދު ނުކުރަން، އެމްއާރްއެމުން ނުނިންމާ: ޔުމްނާ

އޮލިމްޕަސް ތަރައްޤީކޮށް ހުޅުވުން ލަސްވާ ސަބަބު ހާމަ ކުރައްވައިފި

ބިހުރޯޒު މިސްކިތުގައި ހުރި މަހާނަތައް ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް: ޔުމްނާ

ދަޢުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ފަރާތުގެ އަމާޒެއް، އަދި ސްޓޭންޑެއްވެސް ނެތް: އިންތި

އޮލިމްޕަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަންނަ މަހު: ޔުމްނާ

އައްޑޫ ބަހުރުވައިން ޚުޠުބާ އިއްވައި ހެދުމަކީ އައްޑޫ މީހުންގެ ޙައްޤެއް: ފާރިސް

މުދިމުގެ ދިފާޢުގައި ޔުމްނާ: ބަސް ކުރިއެރުވޭނީ ބަހުރުވަތައް ވެސް ކުރިއަރުވައިގެން

ރައީސް މައުމޫންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަތަކުން ، ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ ހޫނު ރައްދެއް ޔުމްނާއަށް!

ޔުމްނާ ރައީސް ޔާމީނަށް: ކުރިން މީހުން ޖަލަށް ލެވުނުވަރު މަދީތޯ؟

ކައުންސިލުތަކުން އިސްނަގައިގެން ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ ގޮވައިލައްވައިފި

ކޮވިޑް ބަލިން ފަސޭހަވެ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ވެސް އެނބުރި މަސައްކަތަށް

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ