ޚަބަރު

ކޮއްކޯފުޅުގެ ދިފާއުގައި ދުންޔާ; މާލީ ދަތިކަމާއެކު ވެސް ކަލްޗަލް މިނިސްޓްރީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ ގިނަ ދާއިރާތަކަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިޙްމާލުވެފައިވާާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މާލީ ދަތިތަކާއެކު ވެސް އާޓްސް, ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޗް މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން އެ ދާއިރާއަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއްކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ, އެކަމަނާގެ ދައްތާފުޅު ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ.

Ads by MWSC

ދުންޔާ މިފަދައިން ތައުރީފް ކުރައްވާފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔުމްނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެން މީސްމީޑިއާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަންކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ކެބިނެޓްގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން މަދުވުމުން މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ, އަންހެނަކަށްވީތީ މިނިސްޓްރީއެއް ހަވާލު ކުރުމުން, ކަންނުވާކަން ރައީސް ޞާލިޙްގެ ކަލްޗަލް މިނިސްޓްރީން އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެ ވާހަކަތަކައް ރައްދު ދެއްވަމުން ދުންޔާ ވިދާޅުވީ, ޖިންސީ ތަފާތު ކުރުމަށް ހިތްވަރު ނުދީ, ބިނާކުރަނިވި ފާޑު ކިޔަން ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަމަށް ޤާބިލް މީހުން ލީޑަރޝިޕްގެ މަޤާމުތަކުން އަންހެނުން ފެނިގެންދާނީ އެފަދައިން ކަންތައް ކުރުމުން ކަމަށް ވެސް ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.  އޭގެ އިތުރުން ކޮއްކޯފުޅަށް ތައުރީފް ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ, ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތާރީޚާއި ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތް ކުރި އަރުވާ, ތަރިކަ ހިމާޔަތް ކުރެއްވުމަށް ޔުމްނާ މައުމޫން ގިނަ މަސައްކަތްޕުޅު ތަކެއް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.  އަދި އެމަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށް ވެސް ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ދުންޔާ ވިދާޅުވީ, މި ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުން އަންހެނުން ފެންނާނެ ކަމަށް ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް އަންހެނުން އައްޔަން ކުރައްވާ, މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކެބިނެޓްގައި އަންހެން ބޭފުޅުން މަދުވިނަމަވެސް ސިޔާސީ އެހެން މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ކުޑަ ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށް އަންހެން ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް ވަނީ ނިންމަވައިފައެވެ. އަދި ސިޔާސީ ގިނަ މަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުން ތިއްބަވާނެ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 1. ހުސޭނުބެ

  އެމްޑީޕީ ކެބިނެޓްގައި އަންހެނުން ގިނަވެގެން ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ބޮޑަށް ފެއިލްވި ޓްރާސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީއާއި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ތިބީ ދެ އަންހެނުންނެވެ.

 2. އެއްލާލާ

  އިންޑިއާ އިންޑިއާ ސިފައިން ގޮވައިގެން ތަމެން ގެނައި ހެލިކޮޕްޓަރު ގަނޑާއި އަދި ޑޯނިއަރ ހިފައިގެން ވަގުތު އޮތްވާ އަވަހަށް ތަމެންގެ ރަށަށް ކަނޑާލަންވީއޭ ރާއްޖޭގެ ވަށައިގެން އޮންނަނީ އެއީ އިންޑިއާ ކަނޑޭ ކިޔާ އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދޭނީ އިބޫ އަށޭ މަމެންނަށް ނެހެދޭނެއޭ މީގައި މިނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް އިންޑިއާ އިން ދައްކައިގެން ނުވާނެއޭ މިއާއި ތަމެން ދީފައިވާ ލޯނާއި ނުގުޅުވާށޭ އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް އިން ވެސް ޖެހޭނީ ފައިބާން ތަމެން ދޭ ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރާށޭ ކޮންމެހެން އިންޑިއާ ބްރިޖް އަޅާ ކައްޕަޅި ކުންފުނި މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ގައި ހިލޭ ތިބެން ނުޖެހޭނެއޭ ތިބޭނަމަ މަހަކު 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުއްޔެއް ދޭން ޖެހޭނެއޭ އެނޫން ގޮތެއް މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެއޭ މީ މާލެ އޭ މީ އައްޑޫ އެއް ނޫނޭ އިންޑިއާ ތަމެން ރުޅި އަޔަސް އެއީ މަމެން މިހާރު ހާސްވާ ކަމެއް ނޫނޭ…

 3. ނުހުންނާނެއޭ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބި އަދަދާއި އަދި އުތުރު ތިލަފުށީގައި އިންޑިއާ އިން ބަހައްޓާފައިވާ ބަރުހަތިޔާރާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރާށޭ ކޮން ގައުމީ ސަލާމަތެއްތޭ ތިޔާ ގޮތަށް ގައުމީ ސަލާމަތޭ ކިޔާ ފަލަސްތީނު ޔަހޫދީންނަށް އެއިރު އޮތް ވެރިކަމުން ވިއްކާލާ ކަޓްކާލީ ހުރިހާ ލިޔެ ކިޔުމެއް ހާމަކުރާށޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު ތިބެން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮވެގެން ނުވާނެއޭ އެމެން އެތަނުން ފައްސާލާށޭ ބްރިޖް އަޅަން އެމެންނަށް ގުޅިފަޅުން ތަންކޮޅެއް ކުއްޔަށްދޭށޭ އެމެންނަށް އެޅޭނެ ބްރިޖެއް ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ

 4. އައުޓް

  އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން އައުޓް މީ އެބުނާ އިންޑިއާ އައުޓް އަކީ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

 5. ބީފާނު

  އާދެ!ތެދުފުޅެއް.ހުކުރުމިސްކިތު ވަޅުދިޔަހިއްކި ޔަގީނުންވެސް

 6. މާދަމާވެސް ދާންވީ އިންޑިޔާއައް އެހެއްވީމާ ރަގަޅީ އިންޑިޔާއޭ ކިޔާގެން ވާހަކަނުދެއްކިޔާ

 7. މަބުނީ ކޮއްކޮ އަކީ ދުންޔާއޭ. ދައްތާފުޅުގެ ދިފާއުގައޭ ކިޔާފަ ހެޑިން ބަދަލުކޮށްލާ ކަހަލައެއްނު

 8. ޙާޖަރު

  ޢޭރުގަ އައުޓު ނުވެގެން އުޅުން ބައި މިހާރު އައުޓްވީ ތޯ
  ޔަގީނުން ވެސް އިންޑިއާ އައުޓެއް ނުވޭ