ޚަބަރު

މުޢިއްޒުއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި، ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ އޯގާތެރިވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އޯގާތެރި ވެރިކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް (ސެމްބެ) އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ޔުމްނާ މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވީ އުއްމީދަކީ އަނިޔާވެރި ނޫން, އޯގާތެރި ވެރިކަމެއް ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

”އަނިޔާވެރި ނޫން، އޯގާތެރި، އަދުލުވެރި ވެރިކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަން.“ އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ިޔުމްނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ވެރިކަމަކީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ، އެމަނިކުފާނު އަނިޔާވެރި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ވިޔަސް، އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ނޮޓްއެެލޯން

  މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ޑިމޮކްރެޓްސް ބައިވެރިވުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އެމްޑީޕީ އަށް ވެސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި އޮންނަން ޖެހޭނެއޭ ފުރުސަތު ހަމަ އެގޮތަށް ޖޭޕީ އަށާއި އަދާލަތް އަދި އެމްޑީއޭ އަށް ވެސް ފުރުސަަތު އޮންނަން ޖެހޭނެއޭ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ މާލީވަޒީރު ޑރ. އިނާޒު މަމެން ގަބޫލޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މަތީ މަގާމަކަށް މިފަދަ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދޭށޭ ޔޫއާރ ނޮޓް އެލޯން ވީއާރ ހިއަރ ވިދް ޔޫ ދޯ ޔޫއާރ ފާރ އަޕާރޓް ޔޫއާރ އޯލްވޭޒް އިން އަވަރ ހާރޓް

 2. ބައިކަނޑި

  މިދެން ކާކުތަ؟ ގައިގައި އުރަތްޕެއް ނެތް. މައުމޫނުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން މުޅި އުމުރު އަޗާތަޅަނީ.

 3. ނުރަބޯ

  ޔުމްނާ މެންނަށް ކާކުތަ އަނިޔާވެރިވީ……؟ ޢަޖައިބެއް.

 4. ގިވްއިން

  މަމެން އެދެމޭ ރައީސް އިބޫ ހިމޭނުން ނުހުރުމަށް އަދި އެމްޑީޕީ އަށް ރައްޔިތުން ދީފައިވާ ބޮޑު އިތުބާރު ގެއްލުވާނުލުމަށް ފިސާރި ކެރިގެން އަވަހަށް ގިރާވަރު ފަޅާއި އުތުރު ތިލަފުށި ފަޅު ހިއްކާ ގޯތި ދޭށޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރު ލުން ލިބޭނެއޭ މިކަމަށް އަދި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މާޔޫސް ނުވާނެ އުސޫލުން އެމެންނާއި ބައްދަލު ކުރާށޭ ހިތްވަރު އެލުވާނުލާށޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވްއިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މ،ީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންްގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…

 5. އައިމިސްޔޫ

  އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް މަމެންގެ ގަޓް ރައީސް ޔާންޓޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ހިތް ތައް ކުދި ކުދި ވެއްޖެއޭ މަމެންނާއި ދުރުގައި 1050 ދުވަސް އެއީ މަމެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އައިސް އަބަދު މަމެން މޫނުމަތި ކަރުނައިން ފޯވެފައިވާ 1050 ދުވަހޭ އޯއް އޯއް އޯއް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން މައި ލައިފް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް ޔުއަރ މެމޮރީ އިޒް އެކްސްޓެސީ އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 6. ރައްްޔިތުމީހާ

  އިބޫކަހަލަ އަނިޔާވެރިއެއް ދުވަހަކުވެސް މަށަކު ނުދެކެން

 7. ދެންތިއެއްމެނަށްވަޒީފާދީފަ ކޮބާތަ ފީއެންސީ ޕޕމ އަށް .ތިމީހުންގެ ެރިކަމުގާ.އެމީހުން.ބާވެރިނުކުރިތާދިނީ އަނިޔާއެއްނު.ވވވ ފޫހި