ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ ވިޔަފާރި

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކަށް ޑައުންޕޭމެންޓް %15 ދެއްކުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ: އާބަންކޯ

ޙައްވާ އިނާޝާ ، ދެން އޮންލައިން

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކަށް ދިގުމުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާދައްކާ ފަރާތްތައް ޑައުންޕޭމެންޓް އަދަދުގެ %15 ދެއްކުމުން ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް އާބަންކޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

Ads by STELCO

ހަމަ އެހެންމެ 3 މަސްދުވަސްތެރޭގައި ޑައުންޕޭމެންޓްގެ އަދަދު އެއްކޮށް ދައްކައި ނިމުމުން ޔުނިޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އާބަންކޯއިން ހާމަކުރެއެވެ.

މިއާއިއެކު ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެސޫލްތަކަށް އަމަލު ކުރާނެކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ވިނަރެސް އެޕާރްޓްމެންޓްތަކަކީ ހުޅުމާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަރބަންކޯ އިން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއްކުރިމަތިނުވެ ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްރޫއެކެވެ.

މިގޮތުން 10 ޓަވަރުގެ ވިނަރެސް މަޝަރޫޢަކީ އަރބަންކޯއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެދު ފަންތީގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހިންގާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.

  1. ޢަހުމަދު

    ޜައިސް ޔާމިން ހިންގެވި ހިޔާ ޕޮރޮޖެކްޓުގެ 3 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓްތައް ވިނަރެސް އަށް ނަން ބަދަލްކޮށް ބޮޑު އަގުގަ ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަނީ

  2. ފަރުމަސް

    ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކީމާވެސް ތަޅުދަޑިއެއްނުދޭ! އަރބަންކޯގެ މެނޭޖްމަންޓް މިހާރުން މިހާރަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޖެއްސުން ނޫން ކަމެއް އެމީހުން ނުކުރޭ! ވަރަށްސަލާމް